EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2011

І. В. Антипенко

Голова Ради Ліги оцінювачів земель

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н, доцент, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

Ю. М. Манцевич

д. е. н, доцент КНУБА

Ю. М. Палеха

д. г. н, доцент, заступник директора з наукової роботи "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Короткова

к. е. н., доцент, Ялтинський університет менеджменту

Н. В. Єгорова

к. е. н., старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Є. М. Кирилюк

доцент, к. е. н., докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. В. Романова

д. е. н, професор, професор кафедри маркетингу, ІМЕФІТ МАУП

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК МЕТОД КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, Полтавська державна аграрна академія

О. Є. Нездойминога

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. М. Онищенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДВОСЕКТОРНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

И. В. Усков

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра "Финансы и кредит", Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ

С. П. Усик

к. е. н., старший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Хоменко

к. т. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

В. В. Подольна

к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

О. М. Коваль

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ

О. Є. Литвин

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

Г. Й. Лучко

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ КОМПАНІЯМИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Р. Р. Андрусів

асистент кафедри МЕВ, здобувач, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ

Г. О. Чевела

аспірант, Донецький державний університет управління

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАХОВИКА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Хуан Мінжун

аспірант, Національний авіаційний університет

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В ПОБУДОВІ ІННОВАЦІНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ КНР)

В. М. Краєвський

ОЦІНКА ІФНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ БІОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Т. В. Строгонова

аспірант, Класичний Приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ З ПОЗИЦІЙ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

О. Л. Жиров

канд. фіз.-мат. наук, доцент

С. Б. Кузовкін

магістрант, Національній технічний університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. А. Жуковська

доцент, к. ф.-м. н.

В. В. Ковальова

магістрант Національній технічний університет України "КПІ"

ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЦІН

Є. Ю. Забігайло

Національний технічний університет України "КПІ"

В. О. Капустян

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. каф. ММЕС Національний технічний університет України "КПІ"

О. М. Капустян

старший викладач Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "КПІ"

М. С. Козерацька

Національний технічний університет України "КПІ"

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ У НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

О. В. Демиденко

аспірант, Класичний приватний університет

СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Н. В. Мацедонська

асистент кафедри філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА РИНКУ МАСЛОЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Рахиб Шукюров

Науково-дослідний і навчальний центр з праці й соціальних проблем Міністерства праці й соціального захисту населення Республіки Азербайджан

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ БЕЗРОБІТТЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Анар Рза Алі оглы

дисертант, Науково-дослідний і навчальний центр з праці й соціальних проблем Міністерства праці й соціального захисту населення Республіки Азербайджан

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Гур’єв

доктор медичних наук, професор, заступник директора, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Н. І. Іскра

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медицини катастроф, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, докторант кафедри державного управління та менеджменту

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АВТОНОМНОСТІ ТА АКАДЕМІЧНИХ СВОБОД В УНІВЕРСИТЕТАХ РОСІЙСЬЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н. с., професор кафедри, Національна Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

С. Г. Бублик

кандидат технічних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія наук державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Солоненко

директор європейської програми Міжнародного фонду "Відродження", здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ ВПЛИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНІ

А. А. Михненко

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

М. Ю. Бондаренко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

С. С. Мазур

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ, заступник начальника Служби — начальник відділу Управління державної охорони України

НАУКОВИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

С. О. Ганоцька

головний спеціаліст, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області

СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОНЦЕПЦІЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АПК НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця