Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2011

І. В. Антипенко

Голова Ради Ліги оцінювачів земель

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н, доцент, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

Ю. М. Манцевич

д. е. н, доцент КНУБА

Ю. М. Палеха

д. г. н, доцент, заступник директора з наукової роботи "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Короткова

к. е. н., доцент, Ялтинський університет менеджменту

Н. В. Єгорова

к. е. н., старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Є. М. Кирилюк

доцент, к. е. н., докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. В. Романова

д. е. н, професор, професор кафедри маркетингу, ІМЕФІТ МАУП

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК МЕТОД КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, Полтавська державна аграрна академія

О. Є. Нездойминога

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. М. Онищенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДВОСЕКТОРНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

И. В. Усков

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра "Финансы и кредит", Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ

С. П. Усик

к. е. н., старший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Хоменко

к. т. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

В. В. Подольна

к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

О. М. Коваль

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ

О. Є. Литвин

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

Г. Й. Лучко

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ КОМПАНІЯМИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Р. Р. Андрусів

асистент кафедри МЕВ, здобувач, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ

Г. О. Чевела

аспірант, Донецький державний університет управління

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАХОВИКА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Хуан Мінжун

аспірант, Національний авіаційний університет

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В ПОБУДОВІ ІННОВАЦІНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ КНР)

В. М. Краєвський

ОЦІНКА ІФНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ БІОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Т. В. Строгонова

аспірант, Класичний Приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ З ПОЗИЦІЙ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

О. Л. Жиров

канд. фіз.-мат. наук, доцент

С. Б. Кузовкін

магістрант, Національній технічний університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. А. Жуковська

доцент, к. ф.-м. н.

В. В. Ковальова

магістрант Національній технічний університет України "КПІ"

ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЦІН

Є. Ю. Забігайло

Національний технічний університет України "КПІ"

В. О. Капустян

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. каф. ММЕС Національний технічний університет України "КПІ"

О. М. Капустян

старший викладач Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "КПІ"

М. С. Козерацька

Національний технічний університет України "КПІ"

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ У НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

О. В. Демиденко

аспірант, Класичний приватний університет

СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Н. В. Мацедонська

асистент кафедри філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА РИНКУ МАСЛОЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Рахиб Шукюров

Науково-дослідний і навчальний центр з праці й соціальних проблем Міністерства праці й соціального захисту населення Республіки Азербайджан

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ БЕЗРОБІТТЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Анар Рза Алі оглы

дисертант, Науково-дослідний і навчальний центр з праці й соціальних проблем Міністерства праці й соціального захисту населення Республіки Азербайджан

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Гур’єв

доктор медичних наук, професор, заступник директора, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Н. І. Іскра

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медицини катастроф, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, докторант кафедри державного управління та менеджменту

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АВТОНОМНОСТІ ТА АКАДЕМІЧНИХ СВОБОД В УНІВЕРСИТЕТАХ РОСІЙСЬЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н. с., професор кафедри, Національна Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

С. Г. Бублик

кандидат технічних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія наук державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Солоненко

директор європейської програми Міжнародного фонду "Відродження", здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ ВПЛИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНІ

А. А. Михненко

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

М. Ю. Бондаренко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

С. С. Мазур

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ, заступник начальника Служби — начальник відділу Управління державної охорони України

НАУКОВИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

С. О. Ганоцька

головний спеціаліст, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області

СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОНЦЕПЦІЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АПК НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"