EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2010

В. Г. Федоренко

доктор політичних наук, професор, академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

О. Г. Чувардинський

доктор політичних наук, професор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

С. В. Палиця

доктор наук в економіці, професор, Представництво фармацевтичної компанії Рантаксі, м. Київ

ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

П. Б. Левін

к. е. н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птахи

РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

В. В. Трофимова

к. е. н., докторант, КНЕУ ім. В Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Петровська

к. е. н., старший науковий співробітник, НЦД ПО Національного університету державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Бохан

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА МІГРАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЯВУ ЕКСПАНСІЇ

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерський облік і аудит", ВП НУБ і П України, Бережанський агротехнічний інститут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА

Р. Л. Капченко

к. е. н. докторант, Кіровоградський національний технічний університет

МІГРАЦІЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ КРИМУ

В. О. Капустян

професор, д.ф.-м.н, завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

К. О. Ільченко

магістрант, кафедра математичного моделювання економічних систем факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

А. Л. Свечкіна

к. е. н., старший викладач

А. О. Коршенкова

Донецький державний університет управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

І. І. Левківський

аспірант, Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ КАПІТАЛІВ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Жуковська

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Луцький гуманітарний університет

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національний університет "Львівська політехніка"

КОНТРОЛЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТИМАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СИСТЕМ МОТИВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

О. М. Гребінчук

викладач, Кіровоградський інститут комерції

ОПТИМІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУВАННІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Г. Сподарева

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Н. В. Бондаренко

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. М. Долматов

Національний технічний університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ВЕЙВЛЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

С. О. Назарко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, Доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ, м. Запоріжжя

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

В. С. Толуб’як

к. н. держ. упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНА КОНФЛІКТУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЇ, ЇЇ ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ

А. В. Гринько-Гузевська

головний спеціаліст, Центр професійної орієнтації та підготовки до вступу в НАДУ при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Л. С. Стельмащук

аспірант кафедри управління персоналом та державної служби, ЛРІДУ НАДУ

РОЗДІЛЕНЕ ПРАВЛІННЯ В КОНГРЕСІ США

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету міністрів України

СТАН РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІРЖОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

О. В. Сахаров

здобувач, Академія муніципального управління

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

О. К. Ткачова

старший викладач, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

А. О. Червеняк

здобувач кафедри політології, Ужгородський національний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця