Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2010

В. Г. Федоренко

доктор політичних наук, професор, академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

О. Г. Чувардинський

доктор політичних наук, професор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

С. В. Палиця

доктор наук в економіці, професор, Представництво фармацевтичної компанії Рантаксі, м. Київ

ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

П. Б. Левін

к. е. н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птахи

РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

В. В. Трофимова

к. е. н., докторант, КНЕУ ім. В Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Петровська

к. е. н., старший науковий співробітник, НЦД ПО Національного університету державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Бохан

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА МІГРАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЯВУ ЕКСПАНСІЇ

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерський облік і аудит", ВП НУБ і П України, Бережанський агротехнічний інститут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА

Р. Л. Капченко

к. е. н. докторант, Кіровоградський національний технічний університет

МІГРАЦІЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ КРИМУ

В. О. Капустян

професор, д.ф.-м.н, завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

К. О. Ільченко

магістрант, кафедра математичного моделювання економічних систем факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

А. Л. Свечкіна

к. е. н., старший викладач

А. О. Коршенкова

Донецький державний університет управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

І. І. Левківський

аспірант, Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ КАПІТАЛІВ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Жуковська

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Луцький гуманітарний університет

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національний університет "Львівська політехніка"

КОНТРОЛЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТИМАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СИСТЕМ МОТИВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

О. М. Гребінчук

викладач, Кіровоградський інститут комерції

ОПТИМІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУВАННІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Г. Сподарева

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Н. В. Бондаренко

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. М. Долматов

Національний технічний університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ВЕЙВЛЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

С. О. Назарко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, Доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ, м. Запоріжжя

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

В. С. Толуб’як

к. н. держ. упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНА КОНФЛІКТУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЇ, ЇЇ ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ

А. В. Гринько-Гузевська

головний спеціаліст, Центр професійної орієнтації та підготовки до вступу в НАДУ при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Л. С. Стельмащук

аспірант кафедри управління персоналом та державної служби, ЛРІДУ НАДУ

РОЗДІЛЕНЕ ПРАВЛІННЯ В КОНГРЕСІ США

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету міністрів України

СТАН РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІРЖОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

О. В. Сахаров

здобувач, Академія муніципального управління

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

О. К. Ткачова

старший викладач, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

А. О. Червеняк

здобувач кафедри політології, Ужгородський національний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"