Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2009

В. Г. Федоренко

д. э. н., проф., академик Академии наук Украины, ректор ИПК ДСЗУ

Н. Г. Белопольский

д. э. н., проф., вице-президент Академии экономических наук Украины

О. Г. Чувардинский

д. э. н., президент Союза содействия интеграции та инвестиций в экономику Украины

В. С. Волошин

доктор технических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, ректор ПГТУ

ВЫХОД УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА

В. І. Куценко

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ОСВІТА І НАУКА — ГЕНЕРАТОРИ ІННОВАЦІЙ: ПАРАДИГМА ВЗАЄМОДІЇ

Н. В. Приказюк

к. е. н., асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

Ю. М. Манцевич

к. е. н., зав. секретаріатом Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

ДОСЛІДЖЕННЯ СИТУАЦІЇ З ОБВАЛОМ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

І. Б. Скворцов

к. е. н., доцент, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

ст. викладач, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. Л. Свечкіна

викладач, Донецький державний університет управління

О. І. Хомич

студентка, Донецький державний університет управління

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

М. П. Бутко

д. е. н., професор

О. О. Самко

аспірант кафедри менеджменту Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національна академія ДПС України

РОЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ-МОНОПОЛІСТА НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. А. Сахно

аспірант, Європейський університет

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ — ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. Ю. Дзямко

аспірант, Закарпатський інститут АПВ УААН

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. В. Багінський

Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій, кафедра маркетингу, МАУП

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Б. П. Колесніков

к. держ. упр., доцент, докторант, ДонДУУ

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

РИНОК ЗЕРНА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВА

П. В. Ворона

заступник голови Полтавської обласної ради, к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України

А. М. Мучник

к. політ. н., проректор з наукової роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНКУБАТОРІВ ІЗРАЇЛЮ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСОВИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

І. С. Нараєвська

здобувач, Академія муніципального управління

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. М. Шестак

аспірант, Національна Академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА І СУЧАСНИЙ СТАН

А. О. Гаврилов

студент, Національна академія державного управління при президентові України

ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

В. А. Краюшкін

аспірант , ДонДУУ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ГЕОПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МІСТА

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РОЗРОБКА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЩОДО ПІДТРИМКИ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОТРЕБИ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Й МОТИВАЦІЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

І. Ю. Тісагдіо

аспірант, Національна металургійна академія України

А. В. Семенькова

аспірант, Національна металургійна академія України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ І МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОЦІНКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"