EnglishНа русском

Зміст журналу № 5, 2009

В. Г. Федоренко

д. э. н., проф., академик Академии наук Украины, ректор ИПК ДСЗУ

Н. Г. Белопольский

д. э. н., проф., вице-президент Академии экономических наук Украины

О. Г. Чувардинский

д. э. н., президент Союза содействия интеграции та инвестиций в экономику Украины

В. С. Волошин

доктор технических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, ректор ПГТУ

ВЫХОД УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА

В. І. Куценко

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ОСВІТА І НАУКА — ГЕНЕРАТОРИ ІННОВАЦІЙ: ПАРАДИГМА ВЗАЄМОДІЇ

Н. В. Приказюк

к. е. н., асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

Ю. М. Манцевич

к. е. н., зав. секретаріатом Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

ДОСЛІДЖЕННЯ СИТУАЦІЇ З ОБВАЛОМ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

І. Б. Скворцов

к. е. н., доцент, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

ст. викладач, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. Л. Свечкіна

викладач, Донецький державний університет управління

О. І. Хомич

студентка, Донецький державний університет управління

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

М. П. Бутко

д. е. н., професор

О. О. Самко

аспірант кафедри менеджменту Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національна академія ДПС України

РОЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ-МОНОПОЛІСТА НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. А. Сахно

аспірант, Європейський університет

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ — ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. Ю. Дзямко

аспірант, Закарпатський інститут АПВ УААН

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. В. Багінський

Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій, кафедра маркетингу, МАУП

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Б. П. Колесніков

к. держ. упр., доцент, докторант, ДонДУУ

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

РИНОК ЗЕРНА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВА

П. В. Ворона

заступник голови Полтавської обласної ради, к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України

А. М. Мучник

к. політ. н., проректор з наукової роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНКУБАТОРІВ ІЗРАЇЛЮ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСОВИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

І. С. Нараєвська

здобувач, Академія муніципального управління

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. М. Шестак

аспірант, Національна Академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА І СУЧАСНИЙ СТАН

А. О. Гаврилов

студент, Національна академія державного управління при президентові України

ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

В. А. Краюшкін

аспірант , ДонДУУ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ГЕОПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МІСТА

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РОЗРОБКА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЩОДО ПІДТРИМКИ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОТРЕБИ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Й МОТИВАЦІЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

І. Ю. Тісагдіо

аспірант, Національна металургійна академія України

А. В. Семенькова

аспірант, Національна металургійна академія України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ І МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОЦІНКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12