EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2009

В. Г. Федоренко

д. э. н., проф., академик Академии наук Украины, ректор ИПК ДСЗУ

Н. Г. Белопольский

д. э. н., проф., вице-президент Академии экономических наук Украины

О. Г. Чувардинский

д. э. н., президент Союза содействия интеграции та инвестиций в экономику Украины

В. С. Волошин

доктор технических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, ректор ПГТУ

ВЫХОД УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА

В. І. Куценко

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ОСВІТА І НАУКА — ГЕНЕРАТОРИ ІННОВАЦІЙ: ПАРАДИГМА ВЗАЄМОДІЇ

Н. В. Приказюк

к. е. н., асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

Ю. М. Манцевич

к. е. н., зав. секретаріатом Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

ДОСЛІДЖЕННЯ СИТУАЦІЇ З ОБВАЛОМ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

І. Б. Скворцов

к. е. н., доцент, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

ст. викладач, факультет економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. Л. Свечкіна

викладач, Донецький державний університет управління

О. І. Хомич

студентка, Донецький державний університет управління

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

М. П. Бутко

д. е. н., професор

О. О. Самко

аспірант кафедри менеджменту Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національна академія ДПС України

РОЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ВПЛИВ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ-МОНОПОЛІСТА НА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. А. Сахно

аспірант, Європейський університет

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ — ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. Ю. Дзямко

аспірант, Закарпатський інститут АПВ УААН

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. В. Багінський

Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій, кафедра маркетингу, МАУП

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державний університет управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Б. П. Колесніков

к. держ. упр., доцент, докторант, ДонДУУ

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

РИНОК ЗЕРНА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВА

П. В. Ворона

заступник голови Полтавської обласної ради, к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України

А. М. Мучник

к. політ. н., проректор з наукової роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНКУБАТОРІВ ІЗРАЇЛЮ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСОВИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

І. С. Нараєвська

здобувач, Академія муніципального управління

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. М. Шестак

аспірант, Національна Академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА І СУЧАСНИЙ СТАН

А. О. Гаврилов

студент, Національна академія державного управління при президентові України

ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

В. А. Краюшкін

аспірант , ДонДУУ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ГЕОПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МІСТА

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РОЗРОБКА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЩОДО ПІДТРИМКИ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОТРЕБИ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Й МОТИВАЦІЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

І. Ю. Тісагдіо

аспірант, Національна металургійна академія України

А. В. Семенькова

аспірант, Національна металургійна академія України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ І МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОЦІНКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця