EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2008

С. В. Федоренко

к. т. н., провідний інженер відділу з підготовки виробництва, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. В. Нечаев

директор, Центр экономических исследований

В. Ф. Столяров

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов , КНУТД

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

А. М. Колот

д. е. н., професор

А. Є. Никифоров

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет

МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Кулик

к. е. н., старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

ОСНОВИ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

Л. Г. Ліпич

д. е. н., професор, директор, Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

А. О. Фатенок-Ткачук

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу ,Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

В. Г. Прушківський

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Л. О. Птащенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Суніл Шарма

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІНДІЄЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ДЕРЖАВНІ І РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ю. Г. Годлевский

докторант, Межрегиональная академия управления персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

С. З. Манів

магістр, старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ю. В. Деркач

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я , Національна академія державного управління при Президентові України

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. В. Жабенко

кандидат наук з державного управління

Л. І. Лисенко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ Й АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

О. Ю. Семенова

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ю. М. Маршавін

к. іст. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Є. В. Мица

к. е. н. , Перший проректор, Харківський інститут кадрів управління

О. С. Коровченко

викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський інститут кадрів управління

МІСЦЕ І РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

О. А. Ляшенко

аспірант кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор кафедри менеджменту,ФММ НТУУ "КПІ"

О. О. Грамотенко

студентка, ФММ НТУУ "КПІ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. Л. Артюшина

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

Т. Є. Одаренко

старший викладач, Харківської національної академії міського господарства

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СТАВКИ РОБІТНИКА БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця