Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2008

С. В. Федоренко

к. т. н., провідний інженер відділу з підготовки виробництва, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. В. Нечаев

директор, Центр экономических исследований

В. Ф. Столяров

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов , КНУТД

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

А. М. Колот

д. е. н., професор

А. Є. Никифоров

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет

МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Кулик

к. е. н., старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

ОСНОВИ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

Л. Г. Ліпич

д. е. н., професор, директор, Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

А. О. Фатенок-Ткачук

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу ,Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

В. Г. Прушківський

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Л. О. Птащенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Суніл Шарма

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІНДІЄЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ДЕРЖАВНІ І РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ю. Г. Годлевский

докторант, Межрегиональная академия управления персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

С. З. Манів

магістр, старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ю. В. Деркач

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я , Національна академія державного управління при Президентові України

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. В. Жабенко

кандидат наук з державного управління

Л. І. Лисенко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ Й АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

О. Ю. Семенова

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ю. М. Маршавін

к. іст. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Є. В. Мица

к. е. н. , Перший проректор, Харківський інститут кадрів управління

О. С. Коровченко

викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський інститут кадрів управління

МІСЦЕ І РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

О. А. Ляшенко

аспірант кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор кафедри менеджменту,ФММ НТУУ "КПІ"

О. О. Грамотенко

студентка, ФММ НТУУ "КПІ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. Л. Артюшина

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

Т. Є. Одаренко

старший викладач, Харківської національної академії міського господарства

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СТАВКИ РОБІТНИКА БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"