Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4

Завантажити журнал №4, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.4

О. В. Царенко

д. е. н., професор, Голова Комітету з контроля якості аудиторських послуг, Аудиторська палата України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РОЗБУДОВИ ДОМІНАНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

O. Tsarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of the Audit Quality Control Committee,Audit Chamber of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPING THE DOMINANT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF AUDIT SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.8

Н. В. Кармазіна

д. е. н., доцент, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОЦІНКИ ТА ВПЛИВУ ПОДАЛЬШИХ ПОДІЙ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

N. Karmazina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Tavriya national university V.I. Vernadsky

AUDIT PROCEDURES IN ASSESSING THE IMPACT OF SUBSEQUENT EVENTS IN THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.13

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-коресподент НААН України, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

ФІЛОСОФІЯ ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

PHILOSOPHY OF LAND ZONING IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TERRITORIAL-SPATIAL PLANNING OF LAND USE OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.20

І. О. Луніна

д. е. н., професор, завідувач відділу державних фінансів,ДУ "Інститут економки та прогнозування НАН України", м. Київ

О. С. Білоусова

д. е. н., провідний науковий співробітник відділу державних фінансів,ДУ "Інститут економки та прогнозування НАН України", м. Київ

Н. Б. Фролова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів,ДУ "Інститут економки та прогнозування НАН України", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

I. Lunina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Finances,Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

O. Bilousova

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher of the Department of Public Finance,Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

N. Frolova

PhD in Economics,Senior Researcher of the Department of Public Finance,Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF FISCAL SPACE DURING THE WAR AND IN THE POST-WAR PERIOD

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.28

В. І. Радько

д. е. н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності,Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ І МІСЦЕ САМОВРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ

V. Radko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Entrepreneurship and Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE AND PLACE OF SELF-GOVERNING INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF DAIRY FARMING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.34

Л. О. Кустріч

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

В. І. Кустріч

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Уманський національний університет садівництва

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

L. Kustrich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

V. Kustrich

Сandidate for a degree of the programme PhD, Uman National University of Horticulture

INNOVATIONS IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.39

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

Н. В. Попик

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

О. Ю. Арасланова

студентка, Національний авіаційний університет

АНАЛІЗ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

T. Oleshko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

N. Popyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

O. Araslanova

Student, National Aviation University

ANALYSIS OF UKRAINIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.43

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

Т. С. Єдинак

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу та оподаткування, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

Н. С. Ковтун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ЄДИНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

V. Yedynak

PhD in Economics, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

T. Yedynak

PhD in Public Administration, Associate Professor, University of customs and finance, Dnipro, Ukraine

N. Kovtun

PhD in Economics, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

MANAGEMENT ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE AS A SINGLE LEGAL ENTITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.53

О. В. Погорєлова

к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЯКІСНОГО ХАРЧУВАННЯ

O. Pohorielova

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE IMPACT OF MIGRATION ON FOOD SECURITY AND AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.62

І. І. Корман

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

В. А. Лементовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

I. Korman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

V. Lementovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

O. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

MARKETING RESEARCH OF THE MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.69

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Л. В. Дибчук

к. і. н., доцент, проректор з науково-методичної роботи, Вінницький кооперативний інститут

Л. П. Середницька

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ТА ПОШИРЕННЯ ПОСЛУГ

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTEL

L. Dybchuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Scientific and Methodological Work,Vinnytsia Cooperative Institute

L. Serednytska

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Advertising,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

CONTENT-MARKETING AS A PROMOTING STRATEGY AND SERVICES DISTRIBUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.76

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет, Житомир, Україна

О. М. Макаренко

студентка 3-го курсу спеціальності "Міжнародні економічні відносини", Поліський національний університет, Житомир, Україна

ІНДЕКС DOING BUSINESS ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

O. Makarenko

3rd year student majoring in International Economic Relations, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

DOING BUSINESS INDEX AS AN INDICATOR OF BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.84

А. В. Семсал

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. Semysal

Postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION IN UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"