Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4

Завантажити журнал №4, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.4

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economics and Public Administration, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Centre of Economic Policy Research of the Institute of Analytical and Scientific Research, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INVEST IN THE DIGITAL ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND PRACTICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.12

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Л. А. Буркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

РОЗРОБКА МАТРИЦЬ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ

V. Nusinov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

L. Burkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

DEVELOPMENT OF MATRICES FOR QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF THE BEGINNING OF THE BANKRUPTCY PROCEDURE OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF QUANTITATIVE CALCULATION METHODS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.18

О. М. Гненний

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Т. В. Полішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Г. М. Гребенюк

к. е. н., б/з, старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

О. Hnennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

T. Polishko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

H. Hrebeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

TOOLS FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.23

С. В. Бардаш

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. П. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПІДСТАВНОСТІ ВИЗНАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МЕТОДОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Extension, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SUBSTANTIATION OF UNFOUNDED RECOGNITION OF INVENTORY ACCOUNTING BY THE ACCOUNTING METHOD

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.29

Н. І. Паляничко

д. е. н., провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

N. Palianychko

Doctor of Economic Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FORESTRY LAND USE: THE ECONOMIC ASPECT OF THE IMPACT OF FOREST FIRES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.37

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., Сумський національний аграрний університет

ІНСТИТУЦІОЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of UkraineV. Tretiak,Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Sumy National Agrarian University

INSTITUTIONALIZATION OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.43

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

Н. В. Попик

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

М. О. Бабич

студентка, Національний авіаційний університет

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ

T. Oleshko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

N. Popyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

M. Babych

Student, National Aviation University

DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN CIVIL AVIATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.47

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНА БАЗА

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ECONOMIC REGULATION OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING LINK OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND SUBJECT-OBJECT BASE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Economics institute, Department of Economics and entrepreneurship, State University of economics and technology

N. Shevchuk

PhD in Technical Sciences, AssociateProfessor, Faculty of Management and Marketing, Department of Economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

S. Saloid

PhD in Economics, AssociateProfessor, Faculty of Management and Marketing, Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Faculty of Management and Marketing, Department of International Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE METALLURGICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.59

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

О. В. Піщик

к. е. н.

О. Ю. Матяш

магістр

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. Сhorna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute "Interregional Academy of Personnel Management"

O. Pishchyk

PhD in Economics

O. Matyash

Mаstеr's dеgrее

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MANAGERIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

О. В. Самотоєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики,Одеський національний економічний університет

К. В. Вітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики Одеський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

E. Samotoenkova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

E. Vitkovskaja

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.72

В. А. Омельяненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

О. М. Омельяненко

аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Н. О. Артюхова

к. т. н., асистент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

МАРКЕТИНГ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Omelyanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration,Sumy State Makarenko Pedagogical University

O. Omelyanenko

Postgraduate student of the Department of Business Economics and Administration,Sumy State Makarenko Pedagogical University

N. Artyukhova

PhD in Technical Sciences, Assistant of the Department of Marketing, Sumy State University

MARKETING OF DIGITAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОРІЇ РЕГІОН У АДРЕСАЦІЇ ПАКЕТІВ КЕРІВНИХ ВПЛИВІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Geography Mukachevo State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

FEATURES OF THE APPLICATION OF THE CATEGORY TO ADDRESS MANAGEMENT PACKAGES FOR TOURISM AND RECREATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.83

M. Abbaszade

PhD in Economics, Doctoral candidate, Institute of Economics of ANAS, c. Baku, Azerbaijan Republic

THE MAIN DIRECTIONS OF REGULATION OF ACTIVITY OF THE FOOD MARKET

М. Аббасзаде

к. е. н., докторант, Інститут економіки НАНА, м. Баку, Азербайджан

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.87

І. Є. Януль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. Yanul

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROSPECTS OF MEDICAL INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.92

В. В. Пухальський

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

V. Pukhalskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, audit and taxes,Department of International Economic Relation, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine

IMPROMENMENT OF TAX CONTROL FORMS AND PROCEDURES AGAINST TAX AVOIDANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.99

А. О. Лазарева

к. філос. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи, Одеський національний політехнічний університет

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

О. В. Боднарук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адмініструванняДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А. Lazareva

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of psychology and social work, Odessa National Polytechnic University

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizational Management, Lviv Polytechnic National University

O. Bodnaruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Business-Administration, Priazovskyi State Technical University

PROBLEMS OF DEVELOPING A STRATEGY FOR ACTIVITIES OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.105

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY MANAGEMENT AS A CONDITION FOR ENSURING BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.110

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

N. Shura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Management and Administration;Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

THE FORMATION OF METHODICAL APPROACHES IN ESTIMATION OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.115

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У КООПЕРАТИВАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В 1939—1944 РОКАХ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

ACCOUNTING AND REPORTING IN COOPERATIVES OF THE GENERAL GOVERNMENT IN 1939—1944

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.122

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

I. Pintelei

Mаstеr's dеgrее of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

EUROPEAN STANDARDS OF MUNICIPAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION REFORM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.128

Н. В. Параниця

к. е. н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України

О. С. Буличов

студент 4-го курсу, Науково-навчальний інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

О. М. Охмак

студентка 4-го курсу Науково-навчальний інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

ПЕРЕВАГИ І РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

N. Paranytsia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Accounting, Business Analysis and Statistics, University of State Fiscal Service of Ukraine

O. Bulychov

4rd year student of the ESI of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Okhmak

4rd year student of the ESI of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ADVANTAGES AND RISKS OF APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.132

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. М. Сторцун

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

S. Todoriuk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Stortsun

Bachelor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

LABOR MIGRATION AT THE PRESENT STAGE OF MARKET TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.137

Т. В. Швець

к. е. н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. П. Костюк

аспірант, Поліський національний університет, м. Житомир

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: PUBLIC MANAGEMENT, СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

O. Ovdiyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of InnovativeEntrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

L. Kostiuk

Post graduate student, Polissia National University

ENTREPRENEURSHIP AND MULTI-FUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT: PUBLIC MANAGEMENT, STRATEGY, ORGANIZATION AND PLANNING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.143

Л. М. Пискун

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОРУПЦІЇ

L. Pyskun

Postgraduate student, Ukrainian State Employment Service Training Institute (Kyiv)

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SHADOW ECONOMY AND CORRUPTION STUDIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150

В. Д. Кельман

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу,Мукачівський державний університет

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ "РИТЕЙЛ" ТА ЇЇ КОНЦЕПТУ "МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ"

V. Kelman

Postgraduate student of the Department of Аccounting, Taxation and Marketing, Mukachev State University

HISTORICAL GENESIS OF THE FORMATION AND TRANSFORMATION OF THE CATEGORY "RYDALE" AND ITS CONCEPT OF "NETWORK RETAIL"

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.157

Я. В. Тютюнник

аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємства, Університету митної справи та фінансів

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Tyutyunnyk

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Business Economics, University of Customs and Finance

MODERN APPROACHES TO DETERMINING THE ECONOMIC ESSENCE OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.163

О. В. Пацарнюк

аспірант кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕТАПИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Patsarniuk

Postgraduate student of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATIONAL STAGES OF AUDIT OF THE ENTERPRISE'S INNOVATIVE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.169

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РІВНІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Y. Zastavnyy

Postgraduate student" Lutsk National Technical University

FINANCIAL AND ECONOMIC INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE LEVEL OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"