Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4

Завантажити журнал №4, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.6

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень,Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТУВАННЯ В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor Head of the Centre of Economic Policy Research Institute of Analytical and Scientific Research,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

INVEST IN THE DIGITAL ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND PRACTICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.14

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Г. В. Соломіна

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

G. Solomina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro

DIAGNOSIS AND REGULATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES IN THE SYSTEM OF STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.19

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Р. В. Юринець

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет "Львівська політехніка"

М. О. Кохан

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economyand Tourism, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

R. Yurynets

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems and Networks, Lviv Polytechnic National University

M. Kokhan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,IvanFranko Lviv National University

COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF INNOVATION AND INVESTMENT MODERNIZATION OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.25

О. В. Попик

к. е. н., м. н. с., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Н. І. Хумарова

д. е. н., с. н. с., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА В МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

O. Popyk

PhD in Economics, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Researches of NAS of Ukraine

N. Khumarova

Doctor of Economic Sciences, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Researches of NAS of Ukraine

CULTURAL DETERMINANT IN METHODOLOGY OF THE INCLUSIVITY LEVEL MEASUREMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.29

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Ткаліч

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. А. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ РЕІНЖИНІРИНГУ

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Tkalich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics,Dnipro State Agrarian and Economic University

H. Tkachenko

Postgraduate student of the department of management and law Dnipro State Agrarian and Economic University

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE WITH THE USE OF REINGINEERING INSTRUMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.33

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

R. Tesliuk

PhD in Geography, Senior Research Fellow, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

DEMOGRAPHIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", м. Львів, Україна

Р. Т. Теслюк

к. геогр. н., ст. н. с., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", м. Львів, Україна

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИМІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.39

L. Boldyreiva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management and logistics,National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

V. Gryshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and logistics, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

EUROPEAN EXPERIENCE OF SMART-TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN LOGISTIC PROCESS MANAGEMENT

Л. М. Болдирєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

В. В. Гришко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.44

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Associated professor, Vinnytsia Regional Council

O. Zemliakova

student, Vasyl' Stus Donetsk National University

HOUSEHOLDS AS A POTENTIAL SOURCE OF INVESTMENT IN NATIONAL ECONOMY

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Г. Ф. Мазур

д. е. н., доцент, Вінницька обласна Рада

О. Д. Землякова

студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.51

O. Mital

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics, business and natural science, Taurida National University

L. Ladonko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Kyiv National University of Trade and Economics

PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGIONS OF UKRAINE

О. Г. Мітал

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук,Таврійський національний університет

Л. С. Ладонько

д. е. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.55

І. М. Білецька

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Biletska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economics, Marketing and Management, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of TNEU

JUSTIFICATION OF THE MANAGEMENT AND INFRASTRUCTURE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TOURIST ENTERPRISES PROVISIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.60

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Павлусенко

заступник директора філії, Центр сервісного забезпечення, АТ "Укрзалізниця"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiated Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

O. Pavlusenko

Head of the materials department for rolling stock operationDepartment of Logistics of JSC "Ukrzaliznytsia"

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ROAD AND RAILWAY TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.68

В. І. Охота

к. е. н., доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

В. Я. Брич

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ) ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ (МЕТОДИЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ)

V. Okhota

PhD in Economics, Department of International Tourism and Hospitality Business, Ternopil National Economic University

V. Brych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of International Tourism and Hospitality Business, Ternopil National Economic University

QUALITY INDICES OF THE SERVICES (PRODUCTS) OF THE TOURIST INDUSTRY (METHODICAL AND EMPIRICAL ASPECT)

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.74

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Г. В. Машіка

д. г. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

H. Mashika

Doctor of Sciencein Geography, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF CLUSTER DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.81

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

MODERN FEATURES OF THE TOURIST INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.85

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Lapa

postgraduate student at the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.91

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування,Донецький державний університет управління

Є. О. Стурова

студентка, Донецький державний університет управління

М. О. Нетребенко

студентка, Донецький державний університет управління

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, the Department of Finance, Accounting and Taxation, Donetsk State University of Management

E. Sturova

Student, Donetsk State University of Management

M. Netrebenko

Student, Donetsk State University of Management

THE EFFECTIVENESS OF FILLING AND USING LOCAL BUDGETS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.96

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН СВІТУ

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF TRAINING OF SCIENTIFIC PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.104

О. В. Григораш

к. е. н., доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

Т. Ф. Григораш

старший викладач кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

В. В. Ченцов

д. і. н., д. держ. упр., професор, Перший проректор, Університет митної справи та фінансів

СВІТОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ COVID-19

O. Hryhorash

PhD in Economics, Associate Professor of The Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

T. Hryhorash

Senior Lecturer of The Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

V. Chentsov

Doctor of Historical Sciences, Doctor Science in Public Administration, Vive-Rector, University of Customs and Finance

GLOBAL ECONOMY UNDER COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.109

V. Goliuk

PhD in Economics, associate professor, associate professor of management department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE EFFECT OF POPULATION DYNAMICS ON GDP GROWTH IN INDIA

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ НАСЕЛЕННЯ НА ЗРОСТАННЯ ВВП У ІНДІЇ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.113

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the economics and entrepreneurship department,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

MANAGEMENT OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.117

О. В. Крилова

к. т. н., доцент, кафедра економічного аналізу та фінансів,Національний ТУ "Дніпровська політехніка"

ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Krylova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University "Dnipro Polytechnic"

EXPERIENCE AND FEATURES OF BANKING SYSTEMS FUNCTIONING OF EU AND UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.121

О. В. Шевченко

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу регіональних стратегій, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

СЦЕНАРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНО-ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

O. Shevchenko

PhD in Economics, Senior Researcher, Head of Regional Strategies Department at the National Institute for Strategic Studies, Kyiv city

STRATEGIC REGULATION SCENARIOS FOR DISPARITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT, BASED ON COGNITIVE-SIMULATIVE MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

THEORETICAL BASES OF FORMING THE METHODOLOGY OF EXPERT ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SEPARATE FACTORS ON THE STATE OF ECONOMIC SECURITY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.141

Н. Я. Рожко

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

N. Rozhko

PhD in Economics, associate professor of the Department Industrial Marketing, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

TERNOPIL IVAN PULUJ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY FEATURES OF MARKETING AND LOGISTICS CONCEPTS IN THE FUNCTIONING OF ENTERPRISE ON THE FRUITS AND VEGETABLES MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.146

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

В. Л. Курило

д. с.-г. н., професор, чл.-кор. НААН, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Пришляк

к. т. н., доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Professor of the Agricultural Engineering and Technical Service Department, Vinnitsa National Agrarian University

V. Kurylo

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAАS, Vinnitsa National Agrarian University

V. Pryshliak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Agricultural Engineering and Technical Service Department Vinnitsa National Agrarian University

DEVELOPMENT OF BIOENERGY AS A COMPONENT OF ENSURING ENERGY SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.156

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

А. Ю. Козаченко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

МОТИВАЦІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ФУНКЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing,Vinnytsia National Agrarian University

A. Kozachenko

PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

MOTIVATION AS THE MOST IMPORTANT FUNCTION IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.162

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University

TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF STRATEGIC EVENTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON ITS ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.168

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

ІНДИКАТОРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

O. Hrybinenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises, Dnipro University of Technology, Dnipro

INDICATORS OF THE ENVIRONMENTAL COMPONENT OF THE WORLD COUNTRIES ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.177

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У МАРКЕТИНГОВІЙ КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

THE ROLE OF THE STATE IN MARKETING COMMUNICATIONS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.182

М. О. Гоменюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАСАДАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of management, Uman National University of Horticulture

DEVELOPMENT OF THE LOGISTICAL SERVICE SYSTEM ON THE BASIS OF CLIENT ORIENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.187

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

IMPLEMENTATION OF MARKETING INNOVATIONS IN THE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.191

I. Litvinova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Environmental Technologies, Ecology and Life Safety of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Kharkiv)

IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACTS ON THE REFORM OF THE COAL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE USE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

І. М. Літвінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.196

Мамед-заде Эмин Эльдар

доктор философии по экономическим наукам, ведущий научный сотрудник, Институт экономики НАН Азербайджана

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И МИРОВОЙ ОПЫТ

Mammad-zadeh Emin Eldar

PhD in Economics, Leader scientific worker, Institute of economics of ANAS

INNOVATIVE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE IN AZERBAIJAN AND WORLD EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.201

Л. М. Ганас

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

І. М. Дорош

старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

Я. Ю. Петрова

студентка, Національний університет "Львівська політехніка"

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТИПОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

L. Hanas

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

I. Dorosh

senior lecturer of Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

Ya. Petrova

student, Lviv Polytechnic National University

CHARACTERISTICS AND TYPOLOGY OF INNOVATIONS AS AN ECONOMIC CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.206

Н. В. Параниця

к. е. н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики університету державної фіскальної служби України

І. О. Буднік

студентка 5 курсу, науково-навчального інституту економіки, оподаткування та митної справи університету державної фіскальної служби України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ТОВАРОПОТОКІВ УКРАЇНИ

N. Paranytsia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Management Accounting, Business Analysis and Statistics, University of State Fiscal Service of Ukraine

I. Budnik

5th year student, Research Institute of Economics, Taxation and Customs,University of State Fiscal Service of Ukraine

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE FLOWS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.210

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

А. Г. Колпіна

магістр, Університет митної справи та фінансів

ОСОБЛИВОСТІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

А. Kolpina

master, University of Customs and Finance

FEATURES OF THE LIBERALIZATION OF TRADE-ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE MIDDLE EAST COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.215

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

Н. О. Прокопенко

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Ю. Ю. Кльоц

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

В. О. Христофоров

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В НЕСТІЙКИХ УМОВАХ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

N. Prokopenko

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

U. Kloyts

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

V. Hristoforov

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

FINANCIAL RESERVES OF INVESTMENT POTENTIAL OF NATIONAL ECONOMY IN UNSTABLE CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.221

А. С. Устіловська

аспірант, викладач, Харківський національний університет будівництва та архітектури

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

A. Ustilovska

Postgraduate, Lecturer of the Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ANALYTICAL RESEARCHES OF THE MODERN LEVEL OF APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT AT TRANSPORT UNDERTAKINGS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.232

С. Г. Ханін

викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Khanin

Lecturer in the Department of Management and Public AdministrationAcademician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS, WHICH NECESSITATE THE MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.236

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF RISK MANAGEMENT OF FARMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.241

О. В. Батрак

асистент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ДІАГНОСТИКИ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

О. Batrak

Assistant of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

FINANCIAL STABILITY AS AN OBJECT OF DIAGNOSTICS OF GARMENT ENTERPRISES IN THE ANTICRISIS MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.246

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНВЕРГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДО РИНКУ ЄС

A. Movsesyan

postgraduate student of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

CONVERGENCE OF THE UKRAINIAN MEDICAL INSTRUMENT MARKET TO THE MARKET OF THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.251

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В СЕКТОРІ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE RURAL HOUSEHOLD SECTOR

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"