EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4

Завантажити журнал №4, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.4

П. В. Пашко

д. е. н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

С. В. Шевчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіка підприємств, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

P. Pashko

Doctor of Economics, professor, Rector, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises,University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF MECHANISMS OF PROVIDING CUSTOMS INTERESTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Ю. Будякова

к. е. н., старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Denysenko

doctor of economic sciences, professor, Professor of Department Business Economics and turizm, Kyiv national university of technologies and design

O. Budiakova

candidate of economic sciences, Senior Lecturer of the Department of Business Economics

ENHANCING HUMAN CAPITAL INDEX — IMPORTANT COMPLEX OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.18

T. Lozova

doctor of economic sciences, professor, professor department of economy and humanities Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popova

H. Oliinyk

doctor of economic sciences, docent, head of the department of marketing Open International University of Human Development "Ukraine"

A. Bielova

doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management of the GSP "Institute of Innovation Education" of Kyiv National University of Construction and Architecture

A. Al-Tmeizi

Ph.D. Deputy Director of the Institute of Economics and Management of the Open International University of Human Development "Ukraine"

FEATURES OF FORMATION OF THE COMPANY STATUTE CAPITAL: RIGHT TO USE INTANGIBLE ASSETS AS A PROPERTY CONTRIBUTION TO THE AUTHORIZED CAPITAL

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наук, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Г. Ю. Олійник

д.е.н. доцент, завідувач кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

А. І. Бєлова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, ВСП "Інститут інноваційної освіти" Київського національного університету будівництва і архітектури

А. Ю. Аль-Тмейзі

к. е. н., заступник директора, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ЯК МАЙНОВИЙ ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.25

Н. П. Карачина

д. е. н., професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

Т. В. Вакар

к. е. н., старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет

І. О. Мороз

к. е. н., доцент кафедри кібернетики та системного аналізу, Київський національний торгово-економічний університет

КОНЦЕПТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Karachyna

D.Sc. in Economics, Professor of the Department of Economics, Industry and Production Management, Vinnytsia National Technical University

T. Vakar

Phd in Economics, Senior Lecturer at the department of Philosophy and Social Sciences, National Pirogov Memorial Medical University

I. Moroz

Phd in Economics, Associate Professor at the Department of Cybernetics and System Analisys, Kyiv National University Of Trade And Economics

CONCEPT OF TERRITORIAL BRANDING IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.33

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СТАНІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL APPROACHES AND MODELS OF TRANSFORMATION STATES OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.37

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

MARKETING COMMUNICATION MANAGEMENT IN THE AGRARIAN BUSINESS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42

З. М. Яремко

д. х. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

В. В. Ващук

к. т. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

І. Р. Муць

к. х. н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕКОНОМІКО-ІНТЕГРАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Z. Yaremko

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

V. Vashchuk

Candidate of Technical Sciences, Assistant of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

I. Muts

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

ECONOMIC AND INTEGRATED BASIS OF SAFETY LIFE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.48

Л. Л. Клевчік

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ОСНОВНА ДИСПРОПОРЦІЯ В СУСПІЛЬСТВІ

L. Klevchik

Ph.D (Economics), Assistant of Department of Economic Theory, Management and Administration, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

SOCIAL INEQUALITY AS A BASIS OF DISPROPORATION IN SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.52

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

CREDITING OF CONSUMER NEEDS OF POPULATION AND DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.58

Т. М. Орищин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ

T. Oryshchyn

candidate of economic sciences, associate professor, assistant professor of finance department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.63

О. М. Калівошко

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, відділ фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ІНСТИТУТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

O. Kalivoshko

Ph.D. in Economics, Associate professor, Senior Researcher, Department of financial-credit and fiscal policy National Scientific Center 'Institute of Agrarian Economics'

EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF LEASING COMPANIES AS A INSTITUTE OF THE INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL AND CREDIT MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.69

Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БРЕНД-СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

L. Yatsyshina

PhD (techn.), Professor of Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIES OF BRANDS AS INSTRUMENT OF MANAGEMENT OF TRADE-ENTERTAINING CENTERS A COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.74

Исмаилова Амира Джаббар гызы

докторант, Азербайджанский Университет Кооперации

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ismailova Amira Jabba

doctoral candidate, Azerbaijan Cooperation University

CURRENT SITUATION OF COMMUNICATIONS OF AZERBAIJAN WITH INTERNATIONAL FINANCIAL CREDIT INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.78

Сейидов Эмиль Мирдамет оглу

докторант, Университет Одлар Юрду

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Seyidov Emil Mirdamet

doctoral candidate, "Odlar Yurdu" university

THE MAIN FORMS OF SHORT-TERM CREDITING IN THE NON-STATE SECTOR OF AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.82

Н. В. Слєпцова

викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

Л. В. Кочура

викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА РЕАЛІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО В УКРАЇНІ

N. Slieptsova

teacher of accountant-financial, specialist І quarterly category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

L. Kochura

teacher of accountant-financial, specialist ІІ quarterly category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

FOREIGN EXPERIENCE OF TAXATION OF INDIVIDUALS' INCOMES AND THE REALITIES OF ADMINISTERING THE PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.86

К. В. Акуленко

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. Akulenko

post-graduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PRODUCTION AT DOMESTIC AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.92

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЗРОШЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

M. Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IRRIGATION AS THE FACTOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL CROPS PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.97

О. В. Базарна

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО РЕГІОНУ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Bazarna

postgraduate student of the department regionalistics and tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISE OF THE REGION HOW TO OBJECT PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.106

Н. М. Ювженко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БЮДЖЕТУВАННЯ

N. Yuvzhenko

postgraduate student of department of finance Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXTERNAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF AUTOMATED BUDGETARY SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.112

Н. А. Фурсіна

аспірант PhD, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДИСКУРС СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ. ПОЛІКОМПЛЕКСНІ ВІЙНИ

N. Fursina

Postgraduate PhD, Kyiv National Economic University, Kyiv

DISCOURSE OF MODERN MILITARY CONFLICT. POLYCOMPLEX WARS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.119

А. Ю. Новік

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

A. Novik

assistant of the Department of Finance, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

THE USE OF IMITATION MODELING FOR THE RESEARCH OF MIGRATION FLOWS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця