Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2018

Завантажити журнал №4, 2018

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, член спілки ректорів Європи, академік УАН, засновник науки "Iнвестознавство", заслужений діяч науки і техніки України

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, Member of the Union of Rectors of Europe, academician of UAS, the founder of "Investoznavstvo" science, Honored Worker of the Science and Technology of Ukraine

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PERSPECTIVE TASKS OF MANAGEMENT

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Kuzmin

Doctor of Sciences (Economics), director of Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc .prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF UKRAINE'S HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT LEVEL UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

С. О. Цимбалюк

д. е. н., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ

S. Tsymbaliuk

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Human Resource Management and Labour Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INDICATORS FOR ESTIMATING REMUNERATION POLICY IN RELATION TO IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DECENT WORK

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, професор кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

А. А. Чупіков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Vasylyev

Doctor of Economics, Professor, Professor of department of economic consulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

A. Chupikov

Post-graduate student of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CRITERIA OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF CARGO AUTOENTERPRISES

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THE NATURE AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

О. О. Романенко

д. е. н., декан економічного факультету, Київський національний лінгвістичний університет

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму та фізичного виховання, Київський національний лінгвістичний університет

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

O. Romanenko

Doctor in Economy, Chair of Management, Kyiv National Linguistic University

O. Yavorska

PhD in Biology, Associate Professor of the Department of Tourism and Physical Culture, Kyiv National Linguistic University

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF INTELLIGENT GROWTH IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Л. О. Алєщенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Rusnak

doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Economics and Finance Department, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

L. Aleschenko

higher education applicant of the third (educational-scientific) level, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

DEMOGRAPHIC SITUATION AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN KHERSON REGION

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: РОЛЬ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

NEO-MERCANTILIST POLICY IN THE CONTEXT OF LIBERALIZATION OF GLOBAL RELATIONS: THE ROLE OF NEO-PROTECTIONISM IN ITS IMPLEMENTATION

О. П. Романко

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

O. Romanko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODS AND METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS REGION: WORLD PRACTICE AND UKRAINIAN EXPERIENCE

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЛУГ В ІТ-СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

A. Tymoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

IT SERVICES TAXATION: CHALLENGES AND PROSPECTS

Т. І. Сабецька

к. е. н., доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФІЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sabets'ka

Candidate of Economic Sciences, a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university, Ivano-Frankivsk

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PHILOSOPHY OF FORMING AN EFFECTIVE PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

A COMPETITIVENESS OF BANKS IS AT THE MARKET OF GRANT OF BANK SERVICES

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE STATE IN THE POST-CONFLICT PERIOD

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

FEATURES OF ECONOMICS AND MATHEMATICAL MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. Hevchuk

Ph.D (Economic Sciences) Associate professor, Vynnytsia University of Economy and Finance, Vynnytsia, Ukraine

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT

А. В. Гевчук

к. е. н., доцент , ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет"

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

T. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University , Nikolaev

MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN THE NIKOLAEV AREA

Ю. І. Мискін

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Myskin

PhD (Economics), Associate Professor, doctoral student of the department of finance, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

THE ESSENCE OF THE FISCAL AND REGULATORY POTENTIAL OF BUDGET POLICY

Т. В. Поснова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Posnova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Irpin University of the State Fiscal Service of Ukraine

FORMATION OF THE CREATIVE HUMAN POTENTIAL IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN LARGE AGRARIAN ENTERPRISES

Руфат Джахангир оглы Эфендиев

к. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела "Демография и проблемы воспроизводства рабочей силы", Институт экономики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Наиль Рагиб оглы Велиев

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН БЫВШЕГО СССР)

Rufat J. Efendiyev

Ph.D. in Economics, Associate Professor Leading Researcher of the Department of "Demography and problems of labor force reproduction" Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

Nail R. Veliyev

PhD student (dissertator) Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND MIGRANT REMITTANCES (ON THE EXAMPLE OF THE FORMER USSR COUNTRIES)

Л. Д. Завідна

к. с.-г. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

L. Zavidna

PhD of agricultural Sciences, Associate Professor, Doctoral student of the hotel and restaurant business department,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE HOTEL BUSINESS ENTERPRISE

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

RURAL OF UKRAINE IN MEASURING REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE FINANCIAL SYSTEM IN TERMS OF FINANCIAL TECHNOLOGY CHALLENGES

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

DUE DILIGENCE ЯК ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

DUE DILIGENCE AS THE PROCEDURE FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF INNOVATIVE PROJECTS IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF THE ROCKET-SPACE INDUSTRY

А. С. Перепелиця

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, ХНУ імені В.Н. Каразіна

ҐЕНЕЗА ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

A. Perepelytsia

Competitor of International Economic Relations, a senior lecturer in travel business and geography School of International Economic Relations and Travel Business of V.N. Karazin Kharkiv National University

GENESIS OF THE INFORMATIZATION PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

О. В. Базарна

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Bazarna

postgraduate student of the department regionalistics and tourism, Kyiv National Economic University named after Hetman

ORGANIZATIONAL COMPONENT OF THE MECHANISM OF REGIONAL MANAGEMENT HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

А. Ю. Огінська

аспірант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРІЗ

A. Oginskaya

Ph.D. student, Ternopil National Economic University, Ternopil

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AND FINANCIAL MECHANISM OF ITS REALIZATION: THEORETICAL AND CONCEPTUAL SECTION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"