EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2018

Завантажити журнал №4, 2018

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, член спілки ректорів Європи, академік УАН, засновник науки "Iнвестознавство", заслужений діяч науки і техніки України

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, Member of the Union of Rectors of Europe, academician of UAS, the founder of "Investoznavstvo" science, Honored Worker of the Science and Technology of Ukraine

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PERSPECTIVE TASKS OF MANAGEMENT

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Kuzmin

Doctor of Sciences (Economics), director of Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc .prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF UKRAINE'S HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT LEVEL UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

С. О. Цимбалюк

д. е. н., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ

S. Tsymbaliuk

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Human Resource Management and Labour Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INDICATORS FOR ESTIMATING REMUNERATION POLICY IN RELATION TO IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DECENT WORK

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, професор кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

А. А. Чупіков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Vasylyev

Doctor of Economics, Professor, Professor of department of economic consulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

A. Chupikov

Post-graduate student of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CRITERIA OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF CARGO AUTOENTERPRISES

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THE NATURE AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

О. О. Романенко

д. е. н., декан економічного факультету, Київський національний лінгвістичний університет

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму та фізичного виховання, Київський національний лінгвістичний університет

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

O. Romanenko

Doctor in Economy, Chair of Management, Kyiv National Linguistic University

O. Yavorska

PhD in Biology, Associate Professor of the Department of Tourism and Physical Culture, Kyiv National Linguistic University

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF INTELLIGENT GROWTH IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Л. О. Алєщенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Rusnak

doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Economics and Finance Department, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

L. Aleschenko

higher education applicant of the third (educational-scientific) level, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

DEMOGRAPHIC SITUATION AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN KHERSON REGION

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: РОЛЬ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

NEO-MERCANTILIST POLICY IN THE CONTEXT OF LIBERALIZATION OF GLOBAL RELATIONS: THE ROLE OF NEO-PROTECTIONISM IN ITS IMPLEMENTATION

О. П. Романко

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

O. Romanko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODS AND METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS REGION: WORLD PRACTICE AND UKRAINIAN EXPERIENCE

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЛУГ В ІТ-СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

A. Tymoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

IT SERVICES TAXATION: CHALLENGES AND PROSPECTS

Т. І. Сабецька

к. е. н., доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФІЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sabets'ka

Candidate of Economic Sciences, a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university, Ivano-Frankivsk

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PHILOSOPHY OF FORMING AN EFFECTIVE PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

A COMPETITIVENESS OF BANKS IS AT THE MARKET OF GRANT OF BANK SERVICES

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE STATE IN THE POST-CONFLICT PERIOD

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

FEATURES OF ECONOMICS AND MATHEMATICAL MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. Hevchuk

Ph.D (Economic Sciences) Associate professor, Vynnytsia University of Economy and Finance, Vynnytsia, Ukraine

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT

А. В. Гевчук

к. е. н., доцент , ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет"

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

T. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University , Nikolaev

MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN THE NIKOLAEV AREA

Ю. І. Мискін

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Myskin

PhD (Economics), Associate Professor, doctoral student of the department of finance, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

THE ESSENCE OF THE FISCAL AND REGULATORY POTENTIAL OF BUDGET POLICY

Т. В. Поснова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Posnova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Irpin University of the State Fiscal Service of Ukraine

FORMATION OF THE CREATIVE HUMAN POTENTIAL IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN LARGE AGRARIAN ENTERPRISES

Руфат Джахангир оглы Эфендиев

к. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела "Демография и проблемы воспроизводства рабочей силы", Институт экономики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Наиль Рагиб оглы Велиев

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН БЫВШЕГО СССР)

Rufat J. Efendiyev

Ph.D. in Economics, Associate Professor Leading Researcher of the Department of "Demography and problems of labor force reproduction" Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

Nail R. Veliyev

PhD student (dissertator) Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND MIGRANT REMITTANCES (ON THE EXAMPLE OF THE FORMER USSR COUNTRIES)

Л. Д. Завідна

к. с.-г. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

L. Zavidna

PhD of agricultural Sciences, Associate Professor, Doctoral student of the hotel and restaurant business department,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE HOTEL BUSINESS ENTERPRISE

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

RURAL OF UKRAINE IN MEASURING REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE FINANCIAL SYSTEM IN TERMS OF FINANCIAL TECHNOLOGY CHALLENGES

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

DUE DILIGENCE ЯК ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

DUE DILIGENCE AS THE PROCEDURE FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF INNOVATIVE PROJECTS IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF THE ROCKET-SPACE INDUSTRY

А. С. Перепелиця

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, ХНУ імені В.Н. Каразіна

ҐЕНЕЗА ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

A. Perepelytsia

Competitor of International Economic Relations, a senior lecturer in travel business and geography School of International Economic Relations and Travel Business of V.N. Karazin Kharkiv National University

GENESIS OF THE INFORMATIZATION PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

О. В. Базарна

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Bazarna

postgraduate student of the department regionalistics and tourism, Kyiv National Economic University named after Hetman

ORGANIZATIONAL COMPONENT OF THE MECHANISM OF REGIONAL MANAGEMENT HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

А. Ю. Огінська

аспірант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРІЗ

A. Oginskaya

Ph.D. student, Ternopil National Economic University, Ternopil

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AND FINANCIAL MECHANISM OF ITS REALIZATION: THEORETICAL AND CONCEPTUAL SECTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця