EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2016

Завантажити журнал №4, 2016

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ: НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО ДОМІНУВАННЯ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

EVOLUTION OF ECONOMIC EXPANSION FORMS: NEO-PROTECTIONISM AS AN INSTRUMENT FOR GLOBAL DOMINANCE

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Київ

Е. А. Кірєєва

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, professor of the department of finance, accounting and taxation PHEI "University of contemporary knowledge", Kyiv

E. Kireeva

Ph.D., assistant professor of management and administrative alternative energy sources of Vinnytsa National Agrarian University

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student Vinnitsa National Agrarian University

STATE AGRICULTURAL POLICY TOOLS SUPPORT REGIONAL ECONOMIC SECURITY AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЮЮЧИХ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТАМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

N. Komarnytska

Postgraduate of department environmental policy and management of environmental activities, National university "Lviv polytechnic", Lviv

METHODS OF DECISION-MAKING REGULATOR REGULATING INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

DEVELOPMENT OF CLASSIFICATION OF TOURIST TRAVEL USING DIFFERENT MODES OF TRANSPORT

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЛОГІСТИКА В ІНДУСТРІЇ 4.0

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

LOGISTICS IN INDUSTRY 4.0

І. І. Рекун

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. Rekun

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of finance and economic security, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT THE RAILWAY SECTOR UKRAINE

Е. В. Степанова

к. э. н., доцент кафедры экономики и международных экономических отношений, Международный гуманитарный университет, г. Одесса

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

K. Stepanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and International Economic Relations, International Humanitarian University, Odessa

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE IN THE NEW GEOPOLITICAL AND ECONOMIC CONDITIONS

О. В. Камінська

к. е. н., голова циклової комісії туристичного обслуговування, Комунальний вищий навчальний заклад Тульчинське училище культури, м. Тульчин

Г. В. Іванченко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-КООРДИНУЮЧА ІНСТИТУЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

O. Kaminska

PhD in Economics, the chairman of travel service departmet of Tulchin School Culture

Н. Ivanchenko

PhD in Economics, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

COMPETENCE CENTER AS THE ORGANIZATIONAL AND COORDINATING INSTITUTION OF THE REGIONAL CLUSTER

І. М. Суворова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

О. С. Борисенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КАДРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. Suvorova

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics, National aviation university, Kyiv

О. Borysenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of marketing and and the provision of resources, National aviation university, Kyiv

METHODICAL APPROACHES TO IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL MOTIVATION TRAINING DURING PROACTIVE MANAGEMENT OF AIR ENTERPRISE UKRAINE

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

NON-OBSERVED ECONOMY AS A FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC LANDSCAPE OF UKRAINE

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДО ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

T. Ilchenko

Ph.D., Associate Professor of marketing department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk

QUESTIONS TO MARKETING PLANNING SOFTWARE SALES OF ENTERPRISE

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний агарний університет

СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Yu. Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

THE NATURE AND IDENTIFICATION OF THE CATEGORY OF CORPORATE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

А. Ю. Васіна

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ

A. Vasina

postdoctoral student of the Management and Public Administration Department, Ternopil National Economic University, Associate Professor, PhD in Economics

ORGANIZATIONAL AND FUCTIONAL MECHANISM OF THE NATIONAL ECONOMY SRTUCTURAL REFORMING: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUNDS TO FORMATION

І. П. Панасюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

А. М. Іванова

студентка 4-го курсу, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТАРИФНУ ПОЛІТИКУ АВІАКОМПАНІЇ

I.Panasiuk

к. е. н., senior lecturer of the Department of Finance, accounting and auditing, National aviation University, Kyiv

A. Ivanova

4th years student of National aviation university, Kiev

THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE AIRLINE TARIFF POLICY

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

В. О. Криворучко

студент, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

V. Kryvoruchko

student of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISE

К. Г. Туболець

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЗІ ЗБОРУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ПРОДУКЦІЮ

E. Tubolec

PhD in Economics, assistant Dnipropetrovsk State Agrarian аnd Economic University

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE COLLECTION AND DISSEMINATION OF INFORMATION ON FOOD PRODUCTS

Н. В. Діденко

старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

О. Ф. Родак

старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

N. Didenko

Senior lecturer in Economics and International Economics Kharkiv Institute of Finance UDUFMT, Kharkiv

O. Rodak

Senior lecturer in Economics and International Economics Kharkiv Institute of Finance UDUFMT, Kharkiv

THE PROBLEM AND SOLUTIONS TO YOUTH UNEMPLOYMENT IN MODERN SOCIETY

К. О. Обиход

асистент кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

K. Obykhod

assistant of department of innovation in AIC, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF CONSTRUCTION ACCOUNTING POLICY IN SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF PUBLIC SECTOR

І. О. Каширнікова

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Kashyrnikova

postgraduate student, assistant of the department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs'k state academy of civil engineering and architecture

THE METHODICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE INNOVATION POTENTIAL OF BUILDING ENTERPRISE

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

РИНКИ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

MARKETS OF BANKING FINANCIAL SERVICES: PROBLEMS OF STABILITY IN THE ECONOMIC CRISIS

Л. Г. Шемаєва

д. е. н., професор, завідувач відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ" (АВТОР — Н. В. ЗАЧОСОВА)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця