Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2015

Завантажити журнал №4, 2015

Ю. М. Манцевич

д. е. н., доцент кафедри землевпорядкування і кадастру, КНУБА

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ФОНІ ЗАГАЛЬНОЇ КРИЗИ МІСТОБУДУВАННЯ

Y. Мanzevich

doctor of economics, associate professor of land use and cadastre department of KNUCA

A CONCEPTUAL PROGNOSIS OF HOUSING DEVELOPMENT IN UKRAINE IN TERMS OF URBAN PLANNING GENERAL CRISIS

Ю. М. Барський

д. е. н., професор, професор кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Yu. Barskyi

Ph.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

THE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF NATURAL RESOURCES OF REGIONS OF UKRAINE

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

АВАНГАРДНА ЕКОНОМІКА У ПРИЗМІ ХОЛІСТИЧНОГО АВТОПОЕЗІСУ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

VANGUARD ECONOMY THROUGH THE PRISM OF HOLISTIC AUTOPOIESIS

В. В. Божкова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

О. М. Дериколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванння, Сумський державний університет, м. Суми

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Bozkhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing and Management o f Innovative Activities, Sumy State University, Sumy

O. Derykolenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

THE ECONOMIC MECHANISM OF VENTURE ACTIVITIES ON DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Державний дніпропетровський аграрно-економічний університет

О. Е. Ільченко

аспірант, Державний дніпропетровський аграрно-економічний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ НАДВЕЛИКИХ АГРОСТРУКТУР У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ США

L. Melnik

d. e. s., professor, Dnipropetrovsk State Agrarian Economics University

O. Ilchenko

graduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian Economics University

ROLE AND PLACE SUPERBIG AGRARIAN FORMATIONS IN AGRICULTURE USA

А. Б. Васильев

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры оптимального управления и экономической кибернетики, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, г. Одесса

Н. С. Васильева

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры высшей математики, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

ЗАПАСЫ И ПРЕДЕЛЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ПРИЕМЛЕМОСТИ ПРОЕКТА ПО ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

А. Vasil'ev

Ph .D., associate Professor, associate Professor of Department of optimal control and economic cybernetics, Odessa National University of I. I. Mechnikov, Odessa

N. Vasil'eva

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of higher mathematics, Odessa State Academy of Building and Architecture

RESERVES AND LIMITS OF INVESTMENT BREAK-EVEN AND ACCEPTABILITY OF THE PROJECT BY VALUES OF THE INDICATORS OF EFFICIENCY

М. Ю. Барна

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЇ ОЦІНКИ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

MODELING OF THE MEASUREMENT HIERARCHY PRIORITY OF FACTOR INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE

В. В. Паславська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ІППТ НУ "Львівська політехніка, м. Дрогобич

Л. Г. Квасній

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Василя Стефаника, м. Дрогобич

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

V. Paslawska

PhD, associate Professor of international Economics, IРPТ NU "Lviv Polytechnic", Drohobych

L. Kvasniy

PhD, associate Professor of theoretical and applied Economics, Drohobych state pedagogical University named after Vasyl Stefanyk, Drohobych

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE OF ECOLOGICAL TOURISM SERVICES

О. О. Хандій

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Технологічний інститут, м. Сєвєродонецьк[||]Ph.D. in Economics, Associate professor of the Department of enterprise economy, East Ukrainian National University of Volodymyr Dahl, Technological Institute, Severodonetsk

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Nakonechna

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

"FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND INVESTMENT STRATEGY OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT"

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та інформаційних технологій, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

E. Timoshenko

PhD, Associate Professor,Dean of the Faculty of Economics and Information Technology, KNUKiM, Kiev

EUROPEAN EXPERIENCE IN DEVELOPING AND PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF CORPORATE CULTURE OF ENTERPRISE: THE EUROPEAN VECTOR

С. О. Стрельник

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ТНК ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

S. Strelnyk

Ph.D, Senior lecturer, Department of International Economics, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS INSTITUTIONAL FORM OF TRANSNAZIONALIZATION OF NATIONAL ECONOMICS

І. О. Гуща

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

I. Gushcha

PhD, Associate Professor of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE MECHANISM OF FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVENESS

І. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СЕКТОРУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

I. Demianchuk

Ph.D., in Economics. Associate Professor, private higher education establishment academician stepan demianchuk International university of economics and humanities, Rivne

FISCAL ADJUSTMENT TOOLS SECTOR INCOME AND EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ДОСВІД СТВОРЕННЯ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ОБЛІКОВИХ СТАНДАРТІВ НА ОСНОВІ МСФЗ

Z. Mokrynska

PhD, Docent of Department of Finance, Accounting and Auditing National Aviation University, Kyiv

EXPERIENCE CREATING AUSTRALIAN ACCOUNTING STANDARDS BASED ON IFRS

А. Ю. Остапенко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інституту економіки прогнозування НАН України"

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Ostapenko

PhD in economics, research scientist in department of economics and policy of agrarian transformations, State organization "Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine"

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STRATEGIC PLANNING OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ — ЭФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of Economy and Management Department, Kyiv International University

INTERNAL MARKETING IS EFFECTIVE CONSTITUENT OF THE MARKETING SYSTEM MANAGEMENTS BY AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

L. Shtefan

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Vinnitsa

METHODS OF APPROACH TO IMPROVING STRESS TEST BANKS

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Marchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

M. Yurchenko

Ph. D. (Phys.-Math.), associate professor of Economic and Mathematical Methods department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET AS A FACTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY'S STABILITY

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

METHODOLOGY OF THE EVALUATION OF THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS A MANAGEMENT SYSTEM ELEMENT

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інституту продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ

ДОДАНА ВАРТІСТЬ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources, Kyiv, Ukraine

VALUE ADDED IN THE CONTEXT OF NATIONAL FOOD SECURITY

А. О. Дрозд

асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

О. Є. Сокульський

к. т. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙСТВА ПОТОКОВИХ МОДЕЛЕЙ БАНКУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Drozd

assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"

O. Sokulskyi

assistant professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"

BANK FLOW MODELS FAMILY APPLICATION IN BANKING

В. П. Залуцький

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

В. В. Косовська

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТРАНСФЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

V. Zalutsky

Lviv Polytechnic National University

V. Kosovska

Lviv Polytechnic National University

BASES OF CONSTRUCTING A TRANSFER SYSTEMS AND THEIR ROLE IN THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. О. Бражко

студент ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ

R. Pikus

PhD in Economics, Professor, Head of Department of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Brazhko

Student of Deparment of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

LIFE INSURANCE ROLE IN THE TRANSFORMATION OF INDIVIDUAL SAVINGS INTO INVESTMENT

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. А. Лагода

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

О. Lagoda

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF TRANSACTIONS OF PURCHASE AND SALE OF NON-CASH FOREIGN CURRENCY ON THE INTERBANK CURRENCY MARKET

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

UKRAINIAN AND EU TAX LEGISLATION COMPARATIVE ANALYSIS IN THE CONTEXT OF INNOVATION STIMULATION

О. В. Грушко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕНТИ

A. Grushko

Post-Graduate Student , Kyiv National economic University named after Vadim Getman, Kyiv

THE EVOLUTION OF THE THEORY OF THE POLITICAL RENT

Р. І. Задерецька

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

R. Zaderetska

assistant of the Department of Finance Lviv Polytechnic National University, Lviv

IDENTIFICATION OF FACTORS OF FUNDRAISING FOR ENGINEERING COMPANY

І. В. Бродюк

здобувач, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Brodyuk

competitor, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

STRATEGIC ANALYSIS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

М. В. Лейфура

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

M. Leifura

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SHADOW ECONOMY IN THE CONTEXT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT

В. С. Тихенко

аспірант, Сумький державний університет

ПОБУДОВА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ

V. Tykhenko

Sumy state university

BUILDING OF RESEARCH CLASSIFICATION REASONABLY MANAGEMENT MECHANISM CONSERVATION PROJECTS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"