Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2013

Завантажити журнал №4, 2013

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ XXI СТОЛІТТЯ

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Р. Б. Тян

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. Й. Вівчар

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Б. Курило

ст. викл. кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

С. А. Романюк

к. е. н., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. A. Romaniuk

Ph. D. in Economics, Deputy Vice-President of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SYSTEM OF DEVELOPMENT PLANNING AS A TOOL OF REGIONAL POLICY

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ З ПОГЛЯДУ ВІДРОДЖЕННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Завадська

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. Ю. Медвідь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка

НАУКОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, голова циклової комісії "Фінанси", Вінницький технічний коледж

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Дроб

к. е. н., заст. директора ТОВ ТД "Колос"

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ"

П. В. Захарченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри, професор економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

С. А. Жваненко

ст. викладач кафедри економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЇХ ПРЕТЕНЗІЙ НА РЕЙТИНГОВІ МІСЦЯ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

N. Shpak

T. Kyrylych

COMPETITIVENESS OF SMALLENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR OF THEIR ASPIRATION FOR RATING PLACES AT WHOLESALE MARKETS

И. В. Кравцова

к. э. н., преподаватель кафедры "Финансы", Донецкий государственный университет управления

А. Г. Милованова

студент, Донецкий государственный университет управления

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ В СРАВНЕНИИ С ИНОСТРАННЫМИ МОДЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В. М. Небильцова

доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. В. Остапенко

студентка кафедри обліку та аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

М. Є. Адамів

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

МОДЕЛЬ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДІВ АНТИСИПАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

О. В. Гранат

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

О. А. Сидоренко

здобувач кафедри управління національною економікою, Одеський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

О. І. Бєльська

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: ЧИЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД

Д. В. Стрoгаль

аспiрант кафедри міжнарoднoгo менеджменту, ДВНЗ "Київський нацioнальний екoнoмiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана"

ТЕOРЕТИЧНI ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

Н. Л. Білоусько

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Севрук

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРІОРИТЕТИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

O. G. Pukhkal

doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

THE ROLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN THE CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ

Р. Р. Марутян

к. і. н., доцент, докторант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФАКТОРИ ОЦІНКИ

Г. А. Магась

начальник кафедри тактики прикордонної служби, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

G. A. Magas

Head of the Department of tactics Border Service of the National Academy of the State Border Service of Ukraine by Bohdan Khmelnytsky

MOTIVATION ESPECIALLY IN THE FIELD OF BORDER

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

О. В. Суший

кандидат філософських наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДІАЛОГ СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

І. А. Дмитрієв

д. е. н., професор, декан факультету управління та бізнесу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

І. Ю. Шевченко

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

K. G. Sydorova

THE FEATURES OF INSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT OF TRAINING AND RETRAINING OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Сибіга

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

I. Sybiha

postgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department of National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF COOPERATION WITH STATE AUTHORITIES (THEORETICAL ASPECTS)

Т. А. Кусмінська

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ю. С. Потьомкіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Yu. S. Potyomkina

COMPETENCY AS A KEY CONCEPT FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC SERVICE

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор медичного коледжу Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДСЕСТРИНСТВА У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

P. Y. Kuzminskyy

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STAFF NURSE IN THE WORLD AND IN UKRAINE (ACCORDING TO MATERIALS OF LITERARY SOURCES)

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"