EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2013

Завантажити журнал №4, 2013

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ XXI СТОЛІТТЯ

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Р. Б. Тян

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. Й. Вівчар

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Б. Курило

ст. викл. кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

С. А. Романюк

к. е. н., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. A. Romaniuk

Ph. D. in Economics, Deputy Vice-President of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SYSTEM OF DEVELOPMENT PLANNING AS A TOOL OF REGIONAL POLICY

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ З ПОГЛЯДУ ВІДРОДЖЕННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Завадська

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. Ю. Медвідь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка

НАУКОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, голова циклової комісії "Фінанси", Вінницький технічний коледж

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Дроб

к. е. н., заст. директора ТОВ ТД "Колос"

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ"

П. В. Захарченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри, професор економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

С. А. Жваненко

ст. викладач кафедри економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЇХ ПРЕТЕНЗІЙ НА РЕЙТИНГОВІ МІСЦЯ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

N. Shpak

T. Kyrylych

COMPETITIVENESS OF SMALLENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR OF THEIR ASPIRATION FOR RATING PLACES AT WHOLESALE MARKETS

И. В. Кравцова

к. э. н., преподаватель кафедры "Финансы", Донецкий государственный университет управления

А. Г. Милованова

студент, Донецкий государственный университет управления

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ В СРАВНЕНИИ С ИНОСТРАННЫМИ МОДЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В. М. Небильцова

доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. В. Остапенко

студентка кафедри обліку та аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

М. Є. Адамів

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

МОДЕЛЬ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДІВ АНТИСИПАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

О. В. Гранат

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

О. А. Сидоренко

здобувач кафедри управління національною економікою, Одеський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

О. І. Бєльська

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: ЧИЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД

Д. В. Стрoгаль

аспiрант кафедри міжнарoднoгo менеджменту, ДВНЗ "Київський нацioнальний екoнoмiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана"

ТЕOРЕТИЧНI ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

Н. Л. Білоусько

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Севрук

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРІОРИТЕТИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

O. G. Pukhkal

doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

THE ROLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN THE CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ

Р. Р. Марутян

к. і. н., доцент, докторант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФАКТОРИ ОЦІНКИ

Г. А. Магась

начальник кафедри тактики прикордонної служби, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

G. A. Magas

Head of the Department of tactics Border Service of the National Academy of the State Border Service of Ukraine by Bohdan Khmelnytsky

MOTIVATION ESPECIALLY IN THE FIELD OF BORDER

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

О. В. Суший

кандидат філософських наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДІАЛОГ СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

І. А. Дмитрієв

д. е. н., професор, декан факультету управління та бізнесу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

І. Ю. Шевченко

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

K. G. Sydorova

THE FEATURES OF INSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT OF TRAINING AND RETRAINING OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Сибіга

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

I. Sybiha

postgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department of National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF COOPERATION WITH STATE AUTHORITIES (THEORETICAL ASPECTS)

Т. А. Кусмінська

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ю. С. Потьомкіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Yu. S. Potyomkina

COMPETENCY AS A KEY CONCEPT FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC SERVICE

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор медичного коледжу Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДСЕСТРИНСТВА У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

P. Y. Kuzminskyy

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STAFF NURSE IN THE WORLD AND IN UKRAINE (ACCORDING TO MATERIALS OF LITERARY SOURCES)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця