EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2012

Завантажити журнал №4, 2012

Л. О. Птащенко

д. е. н., професор, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ НА СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

Є. М. Ахромкін

д. е. н., СНУ ім. В Даля

Г. М. Маслова

к. е. н., Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

РЕСУРСНО-РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Л. В. Транченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейського університету"

БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА РИНКОВОГО СУСПІЛЬСТВА

В. С. Заяць

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРИБУТОК У ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

М. М. Руженський

к. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (СОТ) І РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН-НОВИХ ЧЛЕНІВ

К. З. Возьний

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

САКРАЛЬНІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ: ГІПОТЕЗИ, ПРИПУЩЕННЯ, ФАКТИ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Т. В. Дідківська

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ДОВІРА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Т. В. Кондратьєва

к. е. н., асистент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Т. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економічної та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗЛОВЖИВАННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ДЕРЖАВНА АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУТ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ В СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУСРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

О. В. Мажула

магістрант, Академія митної служби України

К. О. Янюк

магістрант, Академія митної служби України

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ЗАСОБУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТРУКТУРІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

К. Ю. Васильєва

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

А. О. Козенко

аспірантка кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕНТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

І. І. Легкоступ

асистент кафедри фінансів та кредиту, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

М. О. Косар

студентка економічного факультету, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: В ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ

Є. О. Фоменко

аспірант, ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

В. І. Трохименко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

А. В. Волошенко

викладач, Національний університет оборони України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЦІНА"

О. М. Шкінь

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЯ"

К. П. Кравець

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т. Я. Олексин

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО СЕКТОРА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

І. А. Дем’янчук

здобувач, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ЕКОНОМІЧНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

А. М. Іванова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

О. Б. Письменна

аспірант, старший викладач кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ УРАНОДОБУВНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ, ПЕРСПЕКТИВИ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЕРОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКСПЕРТИЗУ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник міського голови м. Буча

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ М.БУЧА)

В. І. Шилова

кандидат наук з державного управління, доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Л. С. Стельмащук

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, ІФНТУНГ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. М. Охріменко

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ НОРМОТВОРЧОСТІ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СУДОВОЇ ВЛАДИ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця