EnglishНа русском

Зміст журналу № 4, 2012

Завантажити журнал №4, 2012

Л. О. Птащенко

д. е. н., професор, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ НА СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

Є. М. Ахромкін

д. е. н., СНУ ім. В Даля

Г. М. Маслова

к. е. н., Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

РЕСУРСНО-РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Л. В. Транченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейського університету"

БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА РИНКОВОГО СУСПІЛЬСТВА

В. С. Заяць

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРИБУТОК У ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

М. М. Руженський

к. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (СОТ) І РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН-НОВИХ ЧЛЕНІВ

К. З. Возьний

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

САКРАЛЬНІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ: ГІПОТЕЗИ, ПРИПУЩЕННЯ, ФАКТИ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Т. В. Дідківська

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ДОВІРА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Т. В. Кондратьєва

к. е. н., асистент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Т. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економічної та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗЛОВЖИВАННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ДЕРЖАВНА АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУТ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ В СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУСРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

О. В. Мажула

магістрант, Академія митної служби України

К. О. Янюк

магістрант, Академія митної служби України

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ЗАСОБУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТРУКТУРІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

К. Ю. Васильєва

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

А. О. Козенко

аспірантка кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕНТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

І. І. Легкоступ

асистент кафедри фінансів та кредиту, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

М. О. Косар

студентка економічного факультету, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: В ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ

Є. О. Фоменко

аспірант, ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

В. І. Трохименко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

А. В. Волошенко

викладач, Національний університет оборони України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЦІНА"

О. М. Шкінь

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЯ"

К. П. Кравець

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т. Я. Олексин

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО СЕКТОРА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

І. А. Дем’янчук

здобувач, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ЕКОНОМІЧНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

А. М. Іванова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

О. Б. Письменна

аспірант, старший викладач кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ УРАНОДОБУВНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ, ПЕРСПЕКТИВИ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЕРОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКСПЕРТИЗУ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник міського голови м. Буча

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ М.БУЧА)

В. І. Шилова

кандидат наук з державного управління, доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Л. С. Стельмащук

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, ІФНТУНГ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. М. Охріменко

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ НОРМОТВОРЧОСТІ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СУДОВОЇ ВЛАДИ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12