Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2011

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

C. O. Маюренко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом,

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. О. Балануца

к. е. н., доцент, Національний університет Державної податкової служби України

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА РЕКЛАМИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОЦІНКА РІВНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

В. С. Нотевський

генеральний директор "Інбуд", заслужений будівельник України

ДОМІНАНТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОГО КУРСУ РЕФОРМ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЖЕРЕЛА РОЗБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

О. В. Поспєлов

к. е. н., доц. кафедри ММРР, ХНАМГ

Н. А. Радченко

аспірантка кафедри ЕПМГ, ХНАМГ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

А. М. Сундук

к. е. н, старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗОНИ: СУТЬ, ТИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

І. В. Юхновський

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Д. Д. Третяк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

ГРОШОВІ КОШТИ НАСЕЛЕННЯ ТА ФОРМИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТИ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕХАНІЗМ ПІДНЕСЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Д. Г. Аманжаєв

аспірант, Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

СТРАХУВАННЯ ІПОТЕКИ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ І НАЛЕЖНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

М. М. Чех

аспірант, асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ НЕСУПЕРЕЧЛИВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

О. О. Трофименко

аспірант факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

О. В. Чернікова

аспірант МАУП, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В. А. Мандрагеля

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Г. В. Дмитренко

к. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. Б. Мєзєнцева

к. держ. упр., старший науковий співробітник, Інститут військової розвідки Міністерства оборони України

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

І. О. Кдирова

доцент кафедри естрадного співу, Київський національний університет культури і мистецтв

ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

Н. И. Ок

диссертант НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

АЗЕРБАЙДЖАН: ПУТИ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБЫ В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ

Л. А. Весельська

аспірант кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКA: АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

О. В. Базарна

Радник Начальника, Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації, аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ КРАЇНИ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: СПІЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД — НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я,НАДУ при Президентові України, заступник начальника управління охорони здоров’я, Житомирська ОДА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Т. А. Крушельницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії і історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДОСИН

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. А. Яцук

здобувач кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ АПК З ВРАХУВАННЯМ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"