EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2011

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

C. O. Маюренко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом,

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. О. Балануца

к. е. н., доцент, Національний університет Державної податкової служби України

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА РЕКЛАМИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОЦІНКА РІВНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

В. С. Нотевський

генеральний директор "Інбуд", заслужений будівельник України

ДОМІНАНТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОГО КУРСУ РЕФОРМ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЖЕРЕЛА РОЗБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

О. В. Поспєлов

к. е. н., доц. кафедри ММРР, ХНАМГ

Н. А. Радченко

аспірантка кафедри ЕПМГ, ХНАМГ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

А. М. Сундук

к. е. н, старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗОНИ: СУТЬ, ТИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

І. В. Юхновський

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Д. Д. Третяк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

ГРОШОВІ КОШТИ НАСЕЛЕННЯ ТА ФОРМИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТИ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕХАНІЗМ ПІДНЕСЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Д. Г. Аманжаєв

аспірант, Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

СТРАХУВАННЯ ІПОТЕКИ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ І НАЛЕЖНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

М. М. Чех

аспірант, асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ НЕСУПЕРЕЧЛИВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

О. О. Трофименко

аспірант факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

О. В. Чернікова

аспірант МАУП, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В. А. Мандрагеля

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Г. В. Дмитренко

к. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. Б. Мєзєнцева

к. держ. упр., старший науковий співробітник, Інститут військової розвідки Міністерства оборони України

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

І. О. Кдирова

доцент кафедри естрадного співу, Київський національний університет культури і мистецтв

ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

Н. И. Ок

диссертант НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

АЗЕРБАЙДЖАН: ПУТИ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБЫ В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ

Л. А. Весельська

аспірант кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКA: АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

О. В. Базарна

Радник Начальника, Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації, аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ КРАЇНИ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: СПІЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД — НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я,НАДУ при Президентові України, заступник начальника управління охорони здоров’я, Житомирська ОДА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Т. А. Крушельницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії і історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДОСИН

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. А. Яцук

здобувач кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ АПК З ВРАХУВАННЯМ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця