EnglishНа русском

Зміст журналу № 4, 2011

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

C. O. Маюренко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом,

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. О. Балануца

к. е. н., доцент, Національний університет Державної податкової служби України

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА РЕКЛАМИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОЦІНКА РІВНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

В. С. Нотевський

генеральний директор "Інбуд", заслужений будівельник України

ДОМІНАНТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОГО КУРСУ РЕФОРМ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЖЕРЕЛА РОЗБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

О. В. Поспєлов

к. е. н., доц. кафедри ММРР, ХНАМГ

Н. А. Радченко

аспірантка кафедри ЕПМГ, ХНАМГ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

А. М. Сундук

к. е. н, старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗОНИ: СУТЬ, ТИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

І. В. Юхновський

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Д. Д. Третяк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

ГРОШОВІ КОШТИ НАСЕЛЕННЯ ТА ФОРМИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТИ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕХАНІЗМ ПІДНЕСЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Д. Г. Аманжаєв

аспірант, Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

СТРАХУВАННЯ ІПОТЕКИ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ І НАЛЕЖНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

М. М. Чех

аспірант, асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ НЕСУПЕРЕЧЛИВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

О. О. Трофименко

аспірант факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

О. В. Чернікова

аспірант МАУП, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В. А. Мандрагеля

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Г. В. Дмитренко

к. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. Б. Мєзєнцева

к. держ. упр., старший науковий співробітник, Інститут військової розвідки Міністерства оборони України

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

І. О. Кдирова

доцент кафедри естрадного співу, Київський національний університет культури і мистецтв

ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

Н. И. Ок

диссертант НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

АЗЕРБАЙДЖАН: ПУТИ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБЫ В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ

Л. А. Весельська

аспірант кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКA: АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

О. В. Базарна

Радник Начальника, Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації, аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ КРАЇНИ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: СПІЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД — НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я,НАДУ при Президентові України, заступник начальника управління охорони здоров’я, Житомирська ОДА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Т. А. Крушельницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії і історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДОСИН

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. А. Яцук

здобувач кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ АПК З ВРАХУВАННЯМ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12