Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2010

О. М. Ляшенко

д. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

В. М. Олейко

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент,

Л. В. Діденко

кандидат філософських наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНТЕЛЕКТОНОМІКА: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВПЛИВ НАДДЕРЖАВНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА КОРИГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ю. В. Коляда

докторант кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. Наумова

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

С. В. Князь

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ДОСЯГНЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ

В. М. Кужель

доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Т. О. Жуковська

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Луцький гуманітарний університет

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ОРГАНІЗУВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТИМАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СИСТЕМ МОТИВУВАННЯ У МЕХАНІЗМАХ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Л. М. Бутенко

аспірат кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ю. М. Лозовик

к. е. н, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ШВИДКОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. І. Легкоступ

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В. Г. Поліщук

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. В. Єсаулов

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СУТНІСТЬ СКЛАДОВИХ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ

І. Г. Буркун

аспірант, Харківська національна академія міського господарства

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

В. А. Криклій

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Т. В. Гайдай

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. Е. Новікова

к. е. н., науковий співробітник економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

IНСТИТУЦIЙНI АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ СИСТЕМИ РИНКОВОГО ТИПУ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО

Ф. Ю. Андрійчук

здобувач, кафедра банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (м. Київ)

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

О. М. Аблязова

помічник ректора з комерційної роботи, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ФОРМ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Т. І. Осадча

старший викладач кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси)

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ БАНКІВ

О. С. Вовченко

асистент кафедри грошового обігу і кредиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СУЧАСНОГО БАНКУ

С. М. Даниленко

старший викладач кафедри фінансів, Черкаська філія ПВНЗ Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Т. М. Притула

аспірант, Київський національнииииий економічний університет ім. В. Гетьмана

ДО ПИТАННЯ МОНІТОРИНГУ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ БЮДЖЕТУ ЄС: СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

А. Р. Шендер

аспірант, Інститут регіональних досліджень, Національної академії наук України (м. Львів)

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. В. Шиндер

аспірант, кафедра грошового обігу і кредиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ БАНКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

О. А. Федько

к. мед. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я1 У ДИСКУРСІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. Є. Воротін

д. н. з держ. упр., професор, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

Р. Є. Демчак

кандидат наук з державного управління, докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

МОДИФІКАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доц., доц. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, директор Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ, м. Запоріжжя

УМОВИ ТА ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРАЦІ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політологіі, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

О. А. Шатило

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИВАТНОГО ВЛАСНИКА В УМОВАХ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ДОСВІД СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

О. В. Сахаров

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

В. В. Кушмаєва

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Соколов

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

А. Ф. Слинько

магістр , СУНУ ім. В.Даля

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА ОСВОЄННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МОЛОДДЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ"

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"