EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2010

О. М. Ляшенко

д. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

В. М. Олейко

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент,

Л. В. Діденко

кандидат філософських наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНТЕЛЕКТОНОМІКА: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВПЛИВ НАДДЕРЖАВНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА КОРИГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ю. В. Коляда

докторант кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. Наумова

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

С. В. Князь

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ДОСЯГНЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ

В. М. Кужель

доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Т. О. Жуковська

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Луцький гуманітарний університет

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ОРГАНІЗУВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТИМАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СИСТЕМ МОТИВУВАННЯ У МЕХАНІЗМАХ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Л. М. Бутенко

аспірат кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ю. М. Лозовик

к. е. н, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ШВИДКОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. І. Легкоступ

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В. Г. Поліщук

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. В. Єсаулов

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СУТНІСТЬ СКЛАДОВИХ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ

І. Г. Буркун

аспірант, Харківська національна академія міського господарства

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

В. А. Криклій

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Т. В. Гайдай

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. Е. Новікова

к. е. н., науковий співробітник економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

IНСТИТУЦIЙНI АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ СИСТЕМИ РИНКОВОГО ТИПУ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО

Ф. Ю. Андрійчук

здобувач, кафедра банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (м. Київ)

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

О. М. Аблязова

помічник ректора з комерційної роботи, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ФОРМ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Т. І. Осадча

старший викладач кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси)

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ БАНКІВ

О. С. Вовченко

асистент кафедри грошового обігу і кредиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СУЧАСНОГО БАНКУ

С. М. Даниленко

старший викладач кафедри фінансів, Черкаська філія ПВНЗ Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Т. М. Притула

аспірант, Київський національнииииий економічний університет ім. В. Гетьмана

ДО ПИТАННЯ МОНІТОРИНГУ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ БЮДЖЕТУ ЄС: СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

А. Р. Шендер

аспірант, Інститут регіональних досліджень, Національної академії наук України (м. Львів)

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. В. Шиндер

аспірант, кафедра грошового обігу і кредиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ БАНКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

О. А. Федько

к. мед. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я1 У ДИСКУРСІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. Є. Воротін

д. н. з держ. упр., професор, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

Р. Є. Демчак

кандидат наук з державного управління, докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

МОДИФІКАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доц., доц. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, директор Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ, м. Запоріжжя

УМОВИ ТА ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРАЦІ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політологіі, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

О. А. Шатило

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИВАТНОГО ВЛАСНИКА В УМОВАХ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ДОСВІД СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

О. В. Сахаров

здобувач, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

В. В. Кушмаєва

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Соколов

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

А. Ф. Слинько

магістр , СУНУ ім. В.Даля

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА ОСВОЄННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МОЛОДДЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця