EnglishНа русском

Зміст журналу № 4, 2009

В. Л. Осецький

д. е. н., професор кафедри економічної теорії , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Сльозко

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

А. С. Криклій

д. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. О. Боровікова

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: ІСТОРИЧНІ НАСЛІДКИ ТА ДОСВІД ЇХ ПОДОЛАННЯ

І. В. Лебедєв

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний економічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

А. В. Грімалюк

к. е. н., доцент кафедри загальної економічної теорії, Одеський державний економічний університет

Л. М. Калашнікова

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, Міжрегіональна академія управління персоналом

ВИТРАТИ ФІНАНСОВИХ ТРАНСАКЦІЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КАПІТАЛОТВОРЕННЯ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІКИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент

Н. Б. Білоус

аспірант Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. В. Черкасов

директор Луганського обласного центру зайнятості

ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК ЗА СКЛАДОВИМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

І. В. Флюд

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Н. М. Князев

викладач, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Т. О. Кізима

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ: ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ГРУПУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ, ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Г. Ю. Потапчук

аспірант кафедри "Економічна теорія" Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

аспірант, Класичний приватний університет

МОДЕЛІ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА ТА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

О. Л. Толкач

Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

О. О. Бондаренко

канд. техн. наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ: ПОВІДОМЛЕННЯ ДРУГЕ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант , НАДУ при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ ПРАВА ЄС

В. І. Шилова

к. н. з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха "Класичного приватного університету"

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДОНЕЦЬКО- ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Т. Ю. Черняєв

аспірант, Класичний приватний університет

ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Г. Г. Іщенко

пошукач, НАДУ при Президентові України

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗДАТНОСТІ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

Г. Г. Васюков

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

Т. Р. Малофєєв

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. Р. Григорович

магістр державного управління

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. О. Шумаєва

здобувач, ДонДУУ

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ЛОГІКО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12