Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2009

В. Л. Осецький

д. е. н., професор кафедри економічної теорії , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Сльозко

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

А. С. Криклій

д. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. О. Боровікова

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: ІСТОРИЧНІ НАСЛІДКИ ТА ДОСВІД ЇХ ПОДОЛАННЯ

І. В. Лебедєв

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний економічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

А. В. Грімалюк

к. е. н., доцент кафедри загальної економічної теорії, Одеський державний економічний університет

Л. М. Калашнікова

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, Міжрегіональна академія управління персоналом

ВИТРАТИ ФІНАНСОВИХ ТРАНСАКЦІЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КАПІТАЛОТВОРЕННЯ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІКИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент

Н. Б. Білоус

аспірант Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. В. Черкасов

директор Луганського обласного центру зайнятості

ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК ЗА СКЛАДОВИМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

І. В. Флюд

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Н. М. Князев

викладач, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Т. О. Кізима

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ: ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ГРУПУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ, ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Г. Ю. Потапчук

аспірант кафедри "Економічна теорія" Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

аспірант, Класичний приватний університет

МОДЕЛІ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА ТА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

О. Л. Толкач

Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

О. О. Бондаренко

канд. техн. наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ: ПОВІДОМЛЕННЯ ДРУГЕ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант , НАДУ при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ ПРАВА ЄС

В. І. Шилова

к. н. з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха "Класичного приватного університету"

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДОНЕЦЬКО- ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Т. Ю. Черняєв

аспірант, Класичний приватний університет

ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Г. Г. Іщенко

пошукач, НАДУ при Президентові України

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗДАТНОСТІ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

Г. Г. Васюков

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

Т. Р. Малофєєв

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. Р. Григорович

магістр державного управління

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. О. Шумаєва

здобувач, ДонДУУ

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ЛОГІКО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"