EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2009

В. Л. Осецький

д. е. н., професор кафедри економічної теорії , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Сльозко

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

А. С. Криклій

д. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. О. Боровікова

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: ІСТОРИЧНІ НАСЛІДКИ ТА ДОСВІД ЇХ ПОДОЛАННЯ

І. В. Лебедєв

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний економічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

А. В. Грімалюк

к. е. н., доцент кафедри загальної економічної теорії, Одеський державний економічний університет

Л. М. Калашнікова

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, Міжрегіональна академія управління персоналом

ВИТРАТИ ФІНАНСОВИХ ТРАНСАКЦІЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КАПІТАЛОТВОРЕННЯ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІКИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент

Н. Б. Білоус

аспірант Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. В. Черкасов

директор Луганського обласного центру зайнятості

ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК ЗА СКЛАДОВИМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

І. В. Флюд

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Н. М. Князев

викладач, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Т. О. Кізима

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ: ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ГРУПУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ, ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Г. Ю. Потапчук

аспірант кафедри "Економічна теорія" Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

аспірант, Класичний приватний університет

МОДЕЛІ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА ТА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

О. Л. Толкач

Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

О. О. Бондаренко

канд. техн. наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ: ПОВІДОМЛЕННЯ ДРУГЕ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант , НАДУ при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ ПРАВА ЄС

В. І. Шилова

к. н. з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха "Класичного приватного університету"

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДОНЕЦЬКО- ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Т. Ю. Черняєв

аспірант, Класичний приватний університет

ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Г. Г. Іщенко

пошукач, НАДУ при Президентові України

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ

Н. М. Хохлова

аспірант, ДонДУУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗДАТНОСТІ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

Г. Г. Васюков

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

Т. Р. Малофєєв

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. Р. Григорович

магістр державного управління

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. О. Шумаєва

здобувач, ДонДУУ

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

П. І. Чулаков

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ЛОГІКО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця