EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2008

А. Н. Асаул

профессор, директор Института проблем экономического возрождения, г. Санкт-Петербург, д. э. н., действительный член Академии экономических наук Украины

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

Б. М. Андрушків

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

Л. Я. Малюта

асистент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ЕЛЕМЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Чигирик

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

А. Ф. Строй

д. т. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Р. С. Мягкохліб

інженер, Полтавський науково-інженерний центр "Енергозбереження"

НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Шихизаде Интигам Алисахиб оглы

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

А. С. Криклій

д. е. н., професор , кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБАЛАНСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

Іренеуш Драбік

Вища Школа Ринкового Управління та Іноземних Мов, Катовіце, Польща

ЗРОСТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гасанов Гейдар

к. э. н., доцент, Азербайджанский государственный экономический университет

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА КРУПНОЙ КОМПАНИИ

А. В. Бохан

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІОЛОГІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА — ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

Т. О. Пількевич

здобувач, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент,

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОРПОРАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Архипенко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки і права

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СКЛАДОВИМИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДКРИТИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

О. І. Клімова

студентка магістратури спеціальності "Облік і аудит", Донецький державний університет управління

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. В. Махнарилов

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ВАЛОВА КРЕДИТОЄМНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Фока

керівник апарату Макарівської районної державної адміністрації Київської області, слухач Національної академії державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

М. Х. Корецький

д. держ. упр., професор

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Л. М. Пісьмаченко

к. е. н., докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. Ю. Семенова

аспірант, Класичний приватний університет

ПРИНЦИПИ І МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Р. А. Коваль

магістр державного управління, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

М. В. Болдуєв

к. е. н., доцент, Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА НАСЕЛЕННЯМ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ СИСТЕМ У ПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

С. В. Григанська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця