Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 4, 2008

А. Н. Асаул

профессор, директор Института проблем экономического возрождения, г. Санкт-Петербург, д. э. н., действительный член Академии экономических наук Украины

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

Б. М. Андрушків

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

Л. Я. Малюта

асистент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ЕЛЕМЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Чигирик

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

А. Ф. Строй

д. т. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Р. С. Мягкохліб

інженер, Полтавський науково-інженерний центр "Енергозбереження"

НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Шихизаде Интигам Алисахиб оглы

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

А. С. Криклій

д. е. н., професор , кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБАЛАНСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

Іренеуш Драбік

Вища Школа Ринкового Управління та Іноземних Мов, Катовіце, Польща

ЗРОСТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гасанов Гейдар

к. э. н., доцент, Азербайджанский государственный экономический университет

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА КРУПНОЙ КОМПАНИИ

А. В. Бохан

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІОЛОГІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА — ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

Т. О. Пількевич

здобувач, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент,

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОРПОРАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Архипенко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки і права

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СКЛАДОВИМИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДКРИТИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

О. І. Клімова

студентка магістратури спеціальності "Облік і аудит", Донецький державний університет управління

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. В. Махнарилов

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ВАЛОВА КРЕДИТОЄМНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Фока

керівник апарату Макарівської районної державної адміністрації Київської області, слухач Національної академії державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

М. Х. Корецький

д. держ. упр., професор

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Л. М. Пісьмаченко

к. е. н., докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. Ю. Семенова

аспірант, Класичний приватний університет

ПРИНЦИПИ І МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Р. А. Коваль

магістр державного управління, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

М. В. Болдуєв

к. е. н., доцент, Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА НАСЕЛЕННЯМ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ СИСТЕМ У ПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

С. В. Григанська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"