Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3

Завантажити журнал №3, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.4

В. В. Ясишена

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

Н. М. Головай

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

КЛАСИФІКАЦІЙНІ Й АМОРТИЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

V. Yasyshena

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Рrofessor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Education and Research Institute of Economy of West Ukrainian National University

N. Golovai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Education and Research Institute of Economy of West Ukrainian National University

CLASSIFICATION AND DEPRECIATION ASPECTS OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.10

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Мозговий

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів,Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАСНОВАНИХ НА ОРЕНДІ В РАМКАХ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Mozgovy

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Finance, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

ANALYSIS OF LEASING-BASED MODELS WITHING ISLAMIC ECONOMIC DOCTRINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.15

Н. О. Парфенцева

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Г. В. Голубова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Національна академія статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЖИВАНОСТІ ОНКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЇ КОКСА: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

N. Parfentsevа

Dsc (Economics), Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

H. Holubova

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Statistics Department, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

SURVIVAL MODELING OF CANCER PATIENTS BASED ON COX REGRESSION: APPLIED ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.22

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

Т. Є. Трубнік

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ МАКРОЕКОЕОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

T. Trubnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Information аnd Analytical Systems аnd Demography,Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ya. Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Information аnd Analytical Systems аnd Demography,Taras Shevchenko National University of Kyiv

EFFICIENCY OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN CONDITIONS OF MACROECOECOMIC INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.29

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. В. Дзяд

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ КИТАЮ: ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

O. Mykhailenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

O. Dzyad

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

CHINA FOREIGN TRADE IN GOODS: PANDEMIC RECOVERY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.43

Л. М. Левківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму,Поліський національний університет, м. Житомир

Т. В. Швець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму,Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму,Поліський національний університет, м. Житомир

РОЛЬ РОДОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЕЛЕНЬ У ПОЛІТИЦІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

L. Levkivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economy, Entrepreneurship And Tourism, Polissia National University, Zhytomyr

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economy, Entrepreneurship And Tourism, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Departmentof Economy, Entrepreneurship And Tourism, Polissia National University, Zhytomyr

THE ROLE OF FAMILY HOMESTATE AND ECOLOGICAL SETTLEMENTS IN THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.49

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyy

MANAGEMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.53

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом, Державний біотехнологічний університет

В. О. Бабика

здобувач третього освітнього рівня кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом, Державний біотехнологічний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Pakhucha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Reputation Management and Сustomer Experience, State Biotechnological University

V. Babika

Сandidate for a degree of the Department of Marketing, Reputation Management and Сustomer Experience, State Biotechnological University

STATE SUPPORT FOR THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.59

Н. В. Параниця

к. е. н., доцент, доцент кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики, Державний податковий університет

С. П. Параниця

к. ю. н., доцент, професор кафедри правоохоронної діяльності, Державний податковий університет

О. С. Буличов

студент 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, Факультет податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету

МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

N. Paranytsia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting Technologies and Business Analytics, State Tax University

S. Paranytsia

PhD in Law, Associate Professor, Professor of the Department of Law Enforcement, State Tax University

O. Bulychov

1st year student of the second (master's) level of higher education, Faculty of Taxation, Accounting and Auditing, State Tax University

METHODOLOGY FOR MODELING BIZNES-PROCESSIV

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.63

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет"

С. П. Дмитрюк

старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторно парку, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет"

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

K. Didur

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, State Higher Educational Institution "Dnipro State Agrarian and Economic University

S. Dmitryuk

Senior Lecturer of the Department of Safety of Vital Functions, State Higher educational establishment "Dnipro State Agrarian and Economic University"

PLANNING AND FINANCING OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MEASURES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.69

Я. І. Яценко

аспірант кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ Й ДІАГНОСТИКИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАСОБАМИ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ya. Yatsenko

Postgraduate student of the Department of Economics, Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Pereyaslav

METHODICAL BASES OF AN ESTIMATION AND DIAGNOSTICS OF BEHAVIOR OF CONSUMERS OF SERVICES OF THE TOURIST ENTERPRISES BY MEANS OF BEHAVIORAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.73

A. Sydorchuk

Postgraduate student, Ukrainian State University of Science and Technologies,(Dnipro), Ukraine

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO PRICING ON THE BASIS OF THE ENTERPRISE VALUE CRITERIA

А. О. Сидорчук

аспірант, Українського державного університету науки і технологій

РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"