Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3

Завантажити журнал №3, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.4

В. В. Пацкан

д. ю. н.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. Patskan

Doctor of Law

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ANTI-CORRUPTION POLICY AS A PART OF UNSHADOWING OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.14

О. А. Дороніна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університету імені Василя Стуса

Г. Ф. Мазур

д. е. н., доцент, Вінницька обласна рада

О. В. Климчук

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Н. С. Якимова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університету імені Василя Стуса

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Doronina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences Associate Professor, Vinnytsia Regional Council

O. Klymchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

N. Yakymova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

THE SOCIAL-DEMOGRAPHIC FORECAST'S ROLE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY'S REALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.18

С. Е. Сардак

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

В. Д. Хурдей

к. е. н., доцент, виконуюча обов'язки завідувача кафедри маркетингу,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

МИТНИЙ МАРКЕТИНГ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ, ПОТЕНЦІАЛ, ОСОБЛИВОСТІ

S. Sardak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

V. Khurdei

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Marketing, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

CUSTOMS MARKETING: INSTITUTIONALIZATION, POTENTIAL, FEATURES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.23

О. А. Шуст

д. е. н., професор, ректор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. М. Варченко

д. е. н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

І. М. Паска

д. е. н., професор, декан економічного факультету,Білоцерківський національний аграрний університет

К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування,Білоцерківський національний аграрний університет

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

O. Shust

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Varchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation,Bila Tserkva National Agrarian University

I. Paska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of EconomicsBila Tserkva National Agrarian University

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Bila Tserkva National Agrarian University

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Bila Tserkva National Agrarian University

SUBSTANTIATION OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FOR MILK PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.28

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

MODERN HOTEL MANAGEMENT PRINCIPLES AND METHODS FOR PROVIDING A QUALITY PRODUCT

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЯМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ПРОДУКТУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.34

А. А. Антохов

д. е. н., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

В. М. Запухляк

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Л. Л. Клевчік

к. е. н., асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

A. Antokhov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Yuri Fedkovych Chernivtsi National University

V. Zapukhliak

PhD in Economics, Associate Professor, Yuri Fedkovych Chernivtsi National University

L. Klevchik

PhD in Economics, Assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SPATIAL CONTEXT OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL-SINGULAR REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.40

O. Velychko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Ye. Yahnin

Mаstеr's dеgrее of Management, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

LOGISTICAL MODELS OF COMPETITIVE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN PRODUCTION AND MARKETING BUSINESS PROCESSES

О. П. Величко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Є. С. Ягнін

магістр менеджменту, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ЛОГІСТИЧНІ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.46

Т. І. Лозова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів, Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Т. О. Кадацька

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу,Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of Municipal Management at IAPM

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

Т. Kadatska

Senior lecturer of the Department of Management and Marketing, State University of Intellectual Technologies and Communications

FORMATION OF THE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT OF REAL ESTATE OBJECTS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.51

Г. М. Тарасюк

д. е. н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет "Житомирська політехніка"

А. О. Чагайда

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. О. Петровська

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

І. О. Соколовська

к. т. н., доцент, доцент кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

H. Tarasiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Business and Service, Zhytomyr Polytechnic State University

A. Chahaida

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Petrovska

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Head of the Department of Hospitality Industry and Sustainable Development, V.I. Vernadsky Taurida National University

I. Sokolovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hospitality Industry and Sustainable Development, V.I. Vernadsky Taurida National University

TOOLS FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF SANATORIUMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Груздєв

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

O. Hruzdiev

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

DUAL EDUCATION AS A MEANS OF EFFECTIVE COMBINATION THEORY AND PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.66

О. Г. Римар

к. е. н., доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ, Західноукраїнський національний університет

І. О. Мазуркевич

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Rymar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of fundamental and special disciplines NERIEM, West ukrainian national university

І. Mazurkevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of tourism, hotel and restaurant business, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.71

Н. І. Насікан

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Київський національний лінгвістичний університет

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Г. Вдовічена

к. е. н., доцент кафедри маркетингу цифрової економіки та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

РИЗИК-ОРІЄНТОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Nasikan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and marketing, Kiev National Linguistic University

Y. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Vdovichena

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Сommodity Studies, Marketing, Digital Economy and Entrepreneurship, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

RISK-ORIENTED MANAGEMENT OF CORPORATE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.77

А. Ю. Шахно

д. е. н., доцент кафедри економіки організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

К. О. Астаф'єва

к. е. н., доцент кафедри економіки організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

Г. В. Темченко

к. е. н., доцент кафедри економіки організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

О. М. Бондарчук

к. т. н., доцент кафедри економіки організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСАД "ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ" У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

A. Shakhno

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

K. Astafieva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

H. Temchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

O. Bondarchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

THE MECHANISM FOR ENSURING THE FOUNDATIONS OF "HUMAN-CENTRICITY" IN THE PROCESS OF THE ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.83

М. І. Мурашко

к. е. н., доцент, директор, Чернігівський інститут МАУП

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Чернігівський інститут МАУП

С. Г. Суворова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та публічного управління, Чернігівський інститут МАУП

ЕDТECH РИНОК — АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

M. Murashko

PhD in Economics, Associate Professor, Director of the Chernihiv Institute MAUP, Chernigov, Ukraine

S. Nazarko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

S. Suvorova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Personnel Management, Labor Economics and Public Administration, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

EDTECH MARKET — ANALYTICAL INSPECTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.88

Г. О. Пчелянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Л. В. Дибчук

к. і. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Вінницький кооперативний інститут

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СЕРЕДОВИЩА

H. Pchelianska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

L. Dybchuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Marketing and Business,Vinnytsia Cooperative Institute

STRATEGIC DIRECTIONS OF BUSINESS MARKETING ACTIVITIES IN A TRANSPARENT ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.94

А. І. Лівенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук,ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

A. Livenko

PhD in Economics, Associate Professor,SI "Dnipropetrovsk medical academy of the Ministry of Health of Ukraine

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EDUCATIONAL RESOURCES IN THE CURRENT CONDITIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.99

Л. І. Дідковська

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗРОШУВАНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ ЯК ЧИННИКА РІЗНОГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

L. Didkovska

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

FEATURES OF THE FORMATION OF BIOENERGY IRRIGATED AGROECOSYSTEMS AS A FACTOR OF DIVERSIFIED SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

PREREQUISITES AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.118

Л. А. Квятковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного проектування та маркетингу, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

А. В. Івко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

L. Kviatkovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Design and Merketing, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

MARKET MONITORING SYSTEM IN THE PROCESS OF MAKING AN EFFECTIVE MANAGEMENT DECISION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.125

І. В. Феофанова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

В. В. Голяк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. Feofanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Аccounting, analysis, taxation and auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

V. Holiak

Master's student of the Department of Аccounting, analysis, taxation and auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING AND THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.131

М. Я. Демко

аспірант кафедри маркетингу, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

СЕГМЕНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ БАНКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ

M. Demko

Postgraduate Student of the Department of Marketing, Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv

SEGMENT-ORIENTED APPROACH: MARKETING COMMUNICATIONS OF BANKS AND THEIR IMPACT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.138

А. Меметов

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

A. Memetov

Postgraduate student of the Department of business economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES ON THE BASIS DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"