Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3

Завантажити журнал №3, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.4

А. О. Гуторов

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

КОРПОРАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

А. Hutorov

Doctor of Economic Sciences, Senior Scientific Researcher, Leading Researcher of the Department of Management Organization and Public Administration, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

CORPORATIONS IN A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM: CONCEPTUAL-THEORETICAL DISCOURSE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.11

О. А. Мартинюк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Martyniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Management, International Humanitarian University, (Odessa), Ukraine

FUNDAMENTAL DIRECTIONS OF FORMATION OF INFORMATION TRANSPARENCY OF THE STATE GOVERNMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.17

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

О. О. Левицька

к. е. н., с. н. с. відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Н. В. Василечко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ В УКРАЇНІ

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Development of Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

O. Levytska

PhD in Economics, Senior Research Worker of the Department of Social and Humanitarian Development of Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

N. Vasylechko

postgraduate student of the National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

IMPROVEMENT OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE STATE POLICY OF COMBATING OFFSHORE TAX EVASION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.23

М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

С. О. Калюжний

здобувач вищої освіти, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

S. Kaliuzhnyi

Applicant for Higher Education, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

IMPROVEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.28

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К. В. Загребельна

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ

I. Malyi

Doctor of Economic Sciences, Professor Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

K. Zahrebelna

postgraduate student at the Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

LAND RESOURCES MANAGEMENT OF UKRAINE: PAST AND FUTURE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.34

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. В. Чорнобай

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

А. Chornobai

postgraduate student, Dnipro State University of Agrarian and Economics

DIVIDEND ENTERPRISE POLICY AS A COMPONENT OF INCOME POLICY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.37

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Г. В. Грабовська

головний фахівець-заступник начальника відділу матеріалів інфраструктури Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель АТ "Укрзалізниця",магістрант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiated Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

G. Grabovska

master of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT PASSENGER COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.42

Т. О. Журавльова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

T. Zhuravlova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of FinanceBanking and Insurance, Odessa National University named after I. I. Mechnikov

FORMATION OF ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES IN THE CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.46

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

Д. А. Ломоносов

к. е. н., доцент, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

О. В. Пулянович

к. е. н., доцент, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

D. Lomonosov

PhD in Economics, Ass. Prof., Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

O. Pulianovych

PhD in Economics, Ass. Prof., Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING ORGANIZATIONAL RESOURCES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.53

Л. С. Козак

к. е. н., професор, завідувач кафедри "Економіка", Національний транспортний університет, м. Київ

О. В. Федорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Економіка", Національний транспортний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. Kozak

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economics, National Transport University, Kyiv, Ukraine

O. Fedoruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, National Transport University, Kyiv, Ukraine

FEATURES OF THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT AND ROAD COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.61

Є. О. Бублик

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

УЗГОДЖЕННЯ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ВІДКРИТОСТІ

Ye. Bublyk

PhD. in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

HARMONIZATION OF MACROPRUDENTIAL POLICY AND MONETARY REGULATION IN THE CONTEXT OF FINANCIAL OPENNESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.66

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Г. О. Пчелянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

G. Pchelianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

STRATEGIES FORMATION PECULARITIES OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS INCRIEASING ON THE BASIS OF INNOVATION DEVLOPMENT PARADIGM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.71

О. Ф. Стасів

к. е. н., доцент, директор,Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

Н. М. Котько

к. е. н., завідувач лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

O. Stasiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Director

N. Kotko

PhD in Economics, head of the laboratory of economics

PROBLEMS AND MODERNIZATION COURSE OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT AREAS OF UKRAINIAN RURAL POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77

Б. І. Косович

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ

B. Kosovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economy of Enterprise DepartmentIvan Franko National University of Lviv, Lviv

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: ACTUAL QUESTIONS OF ESTABLISHMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.82

Ю. О. Швець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Yu. Shvets

PhD in Economics, associate professor, associate professor of finance, banking and insurance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

BANKRUPTCY PROBABILITY DIAGNOSTICS AS A BASIS FOR CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.88

П. К. Бечко

к. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань

С. А. Власюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань

М. О. Кобилянський

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

P. Becko

PhD in Economics, Professor in the Department of Finance, Banking and Insurance,Uman National University of Horticulture, Uman

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Uman National University of Horticulture, Uman

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Uman National University of Horticulture, Uman

M. Kobelianskyi

postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, Uman National University of Horticulture, Uman

INVESTMENT AND INNOVATION PRIORITIES IN THE DEVELOPMENT OF REGULATORY MECHANISMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.94

О. М. Лобова

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. С. Ломоносов

студент 2 курсу магістратури,спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА ПРАКТИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

O. Lobova

PhD in Economics, associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. Lomonosov

second-year master's student of "Finance, banking and risk management" specialty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ACTUAL PRACTICE OF ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF UKRAINIAN ENTERPRISES BY USING NATIONAL MODELS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.100

Т. О. Мурована

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Я. Ю. Антонюк

студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

T. Murovana

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

Ya. Antoniuk

2nd year Master student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC ENTERPRISE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.104

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Р. А. Іщенко

студент ОКР "магістр" 2 року навчання спеціальності "Управління ризиками страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

R. Ishchenko

Master's degree student 2 years of study specialty "Insurance Risk Management",Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.110

Т. П. Моташко

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Р. Р. Олійник

Р. Р. Олійник, студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КАТАЛІЗАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

T. Motashko

PhD in Economics, Assistant of Department of insurance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

R. Oliinyk

Master, 2nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

CATALYSTS AND INHIBITORS OF THE MOTOR INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.115

Н. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

А. Г. Байєр

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Accounting Statistics and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

A. Baiier

Master student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATE RATES ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.121

М. О. Дергалюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Л. Г. Хань

студентка, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ: ПРИЧИНИ, СУТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ

M. Derhaliuk

PhD in Economics, Senior Lecturer in Economics and Entrepreneurship National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

L. Han

student, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

DEMONOPOLIZATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY: CAUSES, ESSENCE, IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.125

М. Т. Аббасзаде

д. ф. э., докторант, Институт Экономики НАНА

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

M. Abbaszade

PhD in Economics, doctorant of Institute of Economics of ANAS

MAIN PRIORITY DIRECTIONS OF ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.129

T. Obelets

PhD in Economics, senior lecturer,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

MODERN PRACTICE OF IDENTIFYING AND MEASURING THE INFORMAL ECONOMY

Т. В. Обелець

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СУЧАСНА ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.138

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ

N. Hrynchak

Senior Lecturer of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities,National Academy of Statistics, Accounting and Audit

STATISTICAL ASPECTS OF LOGISTICS PERFORMANCE INDEX CALCULATION AND APPLICATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.144

Гурбанова Айнур Видади гызы

диссертант, педагог, Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Gurbanova Aynur Vidadi gizi

PHD student, teacher of , Azerbaijan Architectural and Construction University

THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL SYSTEM ON THE ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.149

Л. В. Чернецька

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

L. Chernetska

postgraduate student, SO "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv

THE HUMAN FACTOR IN ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.154

Ю. Ю. Арістов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Yu. Aristov

postgraduate student at the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE BUDGET SYSTEM AS A TOOL FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.160

М. Я. Кобеля

аспірант, Університет банківської справи

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СУТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

M. Kobelia

postgraduate student, Banking University

THEORETICAL PROVISIONS AND ESSENCE OF FINANCIAL POLICY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.165

Т. Л. Наливайко

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

T. Nalyvaiko

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ANALYSIS OF DISSERTATION RESEARCH IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"