Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3

Завантажити журнал №3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.4

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наук,Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

А. І. Бєлова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту ВСП "Інститут інноваційної освіти" Київського національного університету будівництва і архітектури", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗМІНАМИ ПО КРИТЕРІЮ СТІЙКОСТІ

T. Lozova

doctor of economic sciences, professor, professor department of economy and humanities Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popova, Odessa

H. Oliinyk

doctor of economic sciences, docent, head of the department of marketing Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

A. Bielova

doctor of economic sciences,docent, professor department of economy and management of the GSP "institute of Innovation Education" of Kyiv, National University of Construction and Architecture, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CORPORATE CHANGE MANAGEMENT BY CRITERIA OF SUSTAINABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.10

В. А. Романенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

І. В. Лазебна

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

V. Romanenko

Doctor of Economic Sciences, рrofessor, рrofessor of the Department of Economic Theory and Competition Policy of the Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

I. Lazebna

Doctor of Philosophy in Economics, associate professor of the Department of public administration and administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INTERREGIONAL INTEGRATION IN INDUSTRY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE ECONOMIC SPACE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.16

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Б. М. Юськів

д. пол. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

B. Yuskiv

Doctor of Political Science, Professor, Economic Cybernetics Department, Rivne State Humanitarian University

STRUCTURAL ECONOMY CHANGES ANALYSIS: METHODS AND METHODOLOGY OF STUDY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.23

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

A. Gordiychuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PRIORITIES AND IMPROVEMENT MECHANISMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.30

Д. І. Басюк

д. е. н. доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Д. О. Мельник

менеджер департаменту бронювання та обслуговування масових напрямів ТОВ "Тревел Профешнл Груп", магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

М. П. Маршаленко

асистент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Basyuk

Professor in Economics, Head of Department of Tourism and Hotel Business National University of Food Technologies, Kiev

D. Melnyk

Master, National University of Food Technologies, Kiev

M. Marshalenko

asistent of Department of Tourism and Hotel Business National University of Food Technologies, Kiev

THE COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE QUALITY OF HOTEL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.34

Н. І. Моісєєва

к. філос. н., доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ

N. Moiceеva

C. Sci (Philosophical), assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after. Petr Vasilenko

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGIONAL SPHERE OF TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.39

Л. С. Безугла

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

L. Bezugla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.43

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, кафедра організації і управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

С. І. Доценко

д. т. н., професор, професор кафедри інформаційних технологій, Харківський державний університет залізничного транспорту

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік Академії будівництва України

П. П. Пальчик

к. т. н., доцент, доцент кафедри технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів КНУБА, академік Академії будівництва України

РОЛЬ ФАКТОРІВ ЕНТРОПІЇ І СИНЕРГІЇ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Department of Organization and Management of Construction Kyiv National University of Construction and Architecture Kyiv, Ukraine

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor, Department of Information Technologies, Kharkiv State University of Railway Transport

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine

P. Palchik

Ph.D., associate professor, assistant professor of technology of construction constructions of products and materials KNUBA, Academician of the Academy of construction of Ukraine

THE ROLE OF ENTROPY AND SYNERGY FACTORS IN THE EFFECTIVE OPERATION OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION AS A PRODUCTION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.52

О. С. Покрас

аспірант, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. В. Войтко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ІНДУСТРІЇ-4.0

O. Pokras

PhD student, The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

S. Voitko

Dr., Professor, Head of the International Economics Department, The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE DEVELOPMENT PROJECT OF THE UKRAINIAN INSTRUMENTATION IN THE INDUSTRY-4.0

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.57

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

ОЦІНКА ВАГИ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

ASSESSMENT OF WEIGHT OF RESOURCE POTENTIAL COMPONENTS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.62

Л. В. Іванченкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Одеська національна академія харчових технологій

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ (МОНІТОРИНГОВОЇ) ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Ivanchenkova

candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

SYSTEM APPROACH TO BUILDING OF INFORMATION AND ANALYTICAL (MONITORING) FOOTWEAR MANAGEMENT SUBSIDIARY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.67

Ю. А. Чуприна

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві,Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАЛУЧЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ПЕРЕВАГ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ ДО МЕТОДИКИ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТІВ У СКЛАДІ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВТІЛЮЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНИМ КЛАСТЕРОМ

Yu. Chuprina

ph.d., associate professor, department of management in construction, associate professor, kyiv national university of construction and architecture

INVENTORY OF APPLIED BENEFITS OF BIM-TECHNOLOGIES TO THE METHODOLOGY AND PRACTICE OF FORMING THE LIFE CYCLE OF PROJECTS IN THE COMPOSITION OF STATE TARGET PROGRAMS THAT ARE BUILDING THE CONSTRUCTION CLASS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.71

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіка підприємств,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

NON-TARIFF REGULATION AS AN IMPORTANT MECHANISM FOR PROVIDING CUSTOMS INTERESTS OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.78

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової політики, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ФІСКАЛЬНА ПРОЗОРІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ

Yu. Kasperovich

PhD in Economics, Chief Consultant of the Financial Policy Department, The National Institute for Strategic Studies

FISCAL TRANSPARENCY AS AN INSTRUMENT FOR COUNTERING THE HYBRID WAR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.85

S. Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

THEORETICAL PRECONDITIONS FOR IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

С. І. Дробязко

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.90

А. І. Лівенко

к. е. н., доцент, ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

A. Livenko

PhD, Assoc. Prof., SI "Dnipropetrovsk medical academy of the Ministry of Health of Ukraine

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS AND CONTRADICTIONS OF THE FORMATION OF EDUCATIONAL RESOURCES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

Є. Є. Іващенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy

Е. Ivashchenko

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL OF CALCULATIONS FOR PAYMENTS FOR EMPLOYEES FOR IMPROVING THE QUALITY OF FORMATING INFORMATION IN ACCOUNT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.102

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Т. А. Спіркач

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТВО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Т. Spirkach

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

PROPOSALS FOR IMPROVING THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN THE BUDGET INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.107

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. Д. Меркулова

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ТАРГЕТИНГ — ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА

O. Yevseytseva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

D. Merkulova

student, Kyiv National University of Technologies and Design

TARGETING IS A FOCUSED IMPACT ON THE CONSUME

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.114

Н. В. Соловей

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

О. С. Деркач

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

А. Д. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

N. Solovei

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor National aviation university, Kyiv, Ukraine Associate Professor of the Department of Finance, accounting and audit

O. Derkach

student of the National aviation university, Kyiv, Ukraine

A. Titarenko

student of the National aviation university, Kyiv, Ukraine

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING INTANGIBLE ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.118

Л. М. Ганас

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

О. П. Луцишин

спеціаліст Бізнес-інноваційного центру "Tech Starttup School",Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРУ ІНДИКАТОРІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНОЗЕМНИХ РИНКАХ

L. Hanas

PhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

O. Dorosh

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

L. Nodzhak

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

O. Lutsyshyn

specialist of the Business Innovation Center"Tech Starttup School",Lviv Polytechnic National University

THE PECULARITIES OF THE USE OF THE POLYCRITERIAL MODEL OF INDICATORS' SELECTION IN EVALUATING THE EFFECTS OF ACTIVITIES AT FOREIGN MARKETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.124

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

Т. В. Бондар

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

А. І. Курасов

студент групи ДСмз-61, Сумський державний університет,головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНІСНО-ЗМІСТОВНОЇ ОСНОВИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Yu. Matvieieva

PhD (Economics), senior lecturer of Department of Management, Sumy State University

T. Bonda

PhD (Economics), senior lecturer of Department of Management, Sumy State University

А. Kurasov

Student of the group Dsmz-61, Sumy State University, chief specialist, legal counsel at the Department of Finance, Economics and Investments of Sumy City Council

STUDY OF THE ESSENTIAL AND MEANINGFUL BASIS OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.132

І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", м. Львів

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ЕФЕКТИ

І. Baranyak

Senior Engineer of Department of Problems of Social and Humanitarian Development of Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine'

THE FORMATION OF UKRAINE-GERMAN TERRITORIAL MIGRATION SYSTEM: ECONOMIC CONSEQUENCES AND EFFECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.137

М. А. Полегенька

асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

M. Polehenka

assistant professor of the Dnipro State Agrarian and Economic University

AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF POULTRY PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.144

Д. В. Щукін

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

D. Shchukin

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"