Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2018

Завантажити журнал №3, 2018

К. В. Паливода

д. е. н., Заслужений економіст України, Голова Правління ПАТ АКБ "АРКАДА"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ЗАСОБУ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

K. Palyvoda

Doctor of Economics, Honored Economist of Ukraine, Chairman of the Board of PJSC JSCB "ARCADA"

PROBLEMS OF CREATING AN ATTRACTIVE INVESTMENT CLIMATE AS A MEANS OF OVERCOMING DESTRUCTIONS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv

I. Melnyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Tourism and Hotel Industry, Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kyiv

ECONOMIC EVALUATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL AND TOURISM ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES

О. В. Ходаківська

д. е. н., завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

І. В. Юрченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ

O. Khodakіv'ska

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

I. Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics

REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN FRANCE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

CRITICAL ANALYSIS OF THE APPROAHCES TO THE MONITORING OF PROTECTIONISM: IDENTIFICATION OF NEO-PROTECTIONIST MANIFESTATIONS IN THE ECONOMIC POLICY

K. Nazarova

PhD, Associate professor, The Head of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Mysiuk

Post graduate student of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SOX COMPLIANCE-AUDIT

К. О. Назарова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ В. О. Мисюк,

В. О. Мисюк

аспiрант кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОМПЛАЄНС-АУДИТ SOX

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ЙМОВІРНІСНОГО ВИДУ ТА ЇХ ОЦІНКА

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

SOCIAL RISKS OF QUESTIONNAIRE TYPE OF OFFENSIVE AND THEIR ESTIMATION

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, директор Київського інституту водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій

О. А. Сьомін

к. т. н., декан факультету експлуатації технічних систем на водному транспорті, Державний університет інфраструктури та технологій

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

O. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor, Director of the Kyiv Institute of Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor of department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technologies

O. Semin

Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Operation of Technical Systems on Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies

FORMATION OF LOGISTIC STRATEGY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач Коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management,National Aviation University

CONCEPTUAL BASICS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., здобувач, Хмельницький національний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

S. Kudlayenko

Applicant, Khmelnitskyi National University

PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SOCIAL SUPPORT AND PROTECTION OF THE POPULATION OF THE COUNTRY

Мухтарлы Ниджат Хафис оглу

диссертант, Азербайджанский Западный Университет

СТИМУЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗИЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Nijat Hafis Mukhtarli

dissertant of the Azerbaijan "Western" University

THE AFFECTING STIMULUS TO DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN'S POSITION IN INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR

М. Ю. Разінькова

к. е. н., викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

M. Razinkova

Candidate of Economic Sciences, lecturer, Kharkiv National University of Economics Seeds of Kuznets, Kharkiv

MARKETING DISTRIBUTION POLICY

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ БЮДЖЕТНИМИ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

PROBLEMS OF THE STATE BUDGETARY AND EXTRA-BUDGETARY MONEY FUNDS MANAGEMENT IN UKRAINE

К. М. Речка

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет

ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. Rechka

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

GENERAL RISK OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

А. В. Переверзєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економічної теорії Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Pereverzieva

PhD, associate professor of International economy, natural resources and economic theory department Zaporizhzhya national university

SYNERGETIC EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

I. Kolupaieva

PhD (Economics), Associate Professor, Head of International Economic Relations and Finance Department, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY AND MEANS OF ITS MECHANISM

І. В. Колупаєва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СКЛАДОВІ ЇЇ МЕХАНІЗМУ

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LOYALTY FORMWAVE IN HOTEL SERVICE

В. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. М. Громова

студентка, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. Gromovа

Student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE

С. А. Лубковський

асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

S. Lubkovskyi

Assistant at the Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL INCOME

М. О. Рубан

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. Ruban

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LOCAL BUDGETS REVENUES PREPARATION

Н. Г. Варшавська

науковий співробітник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АПК УКРАЇНИ

N. Varshavska

Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ESTIMATION AND FORECASTING OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF THE NATIONAL AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY FOR SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

К. А. Левченко

аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ

K. Levchenko

post-graduate student, Kyiv National University of Economics, Kiev

MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS

М. О. Льовочкін

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Lovochkin

Postgraduate student in "Kyiv National Economic Vadym Hetman University"

SOCIAL-ECONOMIC SPECIFICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC INFRASTRUCTURE FIELD

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"