EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2018

Завантажити журнал №3, 2018

К. В. Паливода

д. е. н., Заслужений економіст України, Голова Правління ПАТ АКБ "АРКАДА"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ЗАСОБУ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

K. Palyvoda

Doctor of Economics, Honored Economist of Ukraine, Chairman of the Board of PJSC JSCB "ARCADA"

PROBLEMS OF CREATING AN ATTRACTIVE INVESTMENT CLIMATE AS A MEANS OF OVERCOMING DESTRUCTIONS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv

I. Melnyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Tourism and Hotel Industry, Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kyiv

ECONOMIC EVALUATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL AND TOURISM ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES

О. В. Ходаківська

д. е. н., завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

І. В. Юрченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ

O. Khodakіv'ska

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

I. Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics

REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN FRANCE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

CRITICAL ANALYSIS OF THE APPROAHCES TO THE MONITORING OF PROTECTIONISM: IDENTIFICATION OF NEO-PROTECTIONIST MANIFESTATIONS IN THE ECONOMIC POLICY

K. Nazarova

PhD, Associate professor, The Head of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Mysiuk

Post graduate student of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SOX COMPLIANCE-AUDIT

К. О. Назарова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ В. О. Мисюк,

В. О. Мисюк

аспiрант кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОМПЛАЄНС-АУДИТ SOX

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ЙМОВІРНІСНОГО ВИДУ ТА ЇХ ОЦІНКА

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

SOCIAL RISKS OF QUESTIONNAIRE TYPE OF OFFENSIVE AND THEIR ESTIMATION

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, директор Київського інституту водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій

О. А. Сьомін

к. т. н., декан факультету експлуатації технічних систем на водному транспорті, Державний університет інфраструктури та технологій

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

O. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor, Director of the Kyiv Institute of Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor of department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technologies

O. Semin

Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Operation of Technical Systems on Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies

FORMATION OF LOGISTIC STRATEGY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач Коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management,National Aviation University

CONCEPTUAL BASICS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., здобувач, Хмельницький національний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

S. Kudlayenko

Applicant, Khmelnitskyi National University

PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SOCIAL SUPPORT AND PROTECTION OF THE POPULATION OF THE COUNTRY

Мухтарлы Ниджат Хафис оглу

диссертант, Азербайджанский Западный Университет

СТИМУЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗИЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Nijat Hafis Mukhtarli

dissertant of the Azerbaijan "Western" University

THE AFFECTING STIMULUS TO DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN'S POSITION IN INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR

М. Ю. Разінькова

к. е. н., викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

M. Razinkova

Candidate of Economic Sciences, lecturer, Kharkiv National University of Economics Seeds of Kuznets, Kharkiv

MARKETING DISTRIBUTION POLICY

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ БЮДЖЕТНИМИ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

PROBLEMS OF THE STATE BUDGETARY AND EXTRA-BUDGETARY MONEY FUNDS MANAGEMENT IN UKRAINE

К. М. Речка

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет

ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. Rechka

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

GENERAL RISK OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

А. В. Переверзєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економічної теорії Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Pereverzieva

PhD, associate professor of International economy, natural resources and economic theory department Zaporizhzhya national university

SYNERGETIC EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

I. Kolupaieva

PhD (Economics), Associate Professor, Head of International Economic Relations and Finance Department, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY AND MEANS OF ITS MECHANISM

І. В. Колупаєва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СКЛАДОВІ ЇЇ МЕХАНІЗМУ

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LOYALTY FORMWAVE IN HOTEL SERVICE

В. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. М. Громова

студентка, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. Gromovа

Student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE

С. А. Лубковський

асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

S. Lubkovskyi

Assistant at the Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL INCOME

М. О. Рубан

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. Ruban

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LOCAL BUDGETS REVENUES PREPARATION

Н. Г. Варшавська

науковий співробітник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АПК УКРАЇНИ

N. Varshavska

Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ESTIMATION AND FORECASTING OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF THE NATIONAL AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY FOR SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

К. А. Левченко

аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ

K. Levchenko

post-graduate student, Kyiv National University of Economics, Kiev

MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS

М. О. Льовочкін

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Lovochkin

Postgraduate student in "Kyiv National Economic Vadym Hetman University"

SOCIAL-ECONOMIC SPECIFICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC INFRASTRUCTURE FIELD

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12