Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2017

Завантажити журнал №3, 2017

О. О. Корнійчук

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації

В. Ф. Столяров

д. е. н., професор, позаштатний радник голови Хмельницької ОДА, перший проректор, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

О. В. Шинкарюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу; докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІД ІДЕЇ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ: Ч. 1 — СТАН І ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

O. Korniychuk

Head of Khmelnytsky Region State Administration

V. Stolyarov

Doctor of Economics, professor, freelance adviser to the chairman of Khmelnitsky ODA; First Vice-Rector, Berdyansk University of Management and Business

O. Shynkaryuk

Ph.D., assistant professor of accounting and finance, Berdyansk University of Management and Business; doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT OF KHMELNYTSKY REGION (FROM IDEA TO EXPERIMENT: PART 1 — STATUS AND PROBLEMS OF STATE REGULATION)

Т. А. Ткалич

д. э. н., профессор кафедры информационных технологий, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МЕТОДОМ АВС-АНАЛИЗА

T. Tkalich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of information technology Belarusian State Economic University, Minsk

EVALUATION AND FORECASTING OF INDICATORS OF THE DIGITAL ECONOMY BY THE ABC-ANALYSIS METHOD

К. В. Степанова

к. е. н, доцент, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

В. М. Степанов

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

МОРСЬКА ДЕРЖАВА ТА МОРСЬКА ПОЛІТИКА

K. Stepanova

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor International Humanitarian University, Odessa

V. Stepanov

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

MARITIME STATE AND MARITIME POLICY

У. Х. Бабірлі

аспірант, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. П. Павленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ЄС

U. Babirli

Postgraduate, Odessa State Ecological University, Odessa

S. Kniaz

Doctor of Economics, professor, Head of the department of entrepreneurship and ecological expertise of goods, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Pavlenko

PhD in Economics, Assistant professor of department of management of nature safety activities, Odessa State Ecological University, Odessa

THE DIRECTIONS OF EXPANSION OF EXPORT POTENTIAL OF NATIONAL ENTERPRISES IN EU MARKETS

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

PRIORITY AREAS FOR STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри оподаткування фінансів та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

О. Д. Зачоса

здобувач, Хмельницький національний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

L. Chorna

doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

O. Zachosa

applicant, Khmelnytsky National University

MECHANISM OF HUMAN RESOURCES IN CONDITIONS ENHANCE THE KNOWLEDGE ECONOMY

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. І. Личук

здобувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Ermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

L. Lychuk

Postgraduate of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REVISITING THE ROLE OF FORMATION OF THE LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЗЕМЕЛЬНА СКЛАДОВА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД

O. Nazarenko

Ph.D., associate professor, associate professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

LAND COMPONENT OF CAPITAL FACILITIES OF AGRARIAN ENTERPRISE: DOMESTIC AND FOREIGN APPROACH

І. В. Паризький

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, Національна академія управління

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧНИЙ КРИТЕРІЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. Paryzhskyy

candidate of juridical sciences, associate professor of the department criminal law, criminology, and hrazhdanskoho hozyaystvennoho rights, National Academy of Management

COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY AS AN OUTSTANDING INNOVATION AND TECHNOLOGY CRITERIA OF UKRAINE ECONOMY

А. О. Князевич

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ

A. Kniazevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management, Rivne State University of Humanities, Rivne

THE MODEL OF FUNCTIONING OF INNOVATION MARKETS IN COMPOSITION OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE OF COUNTRY

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕГОЇЗМ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

EGOISM AS A FACTOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY REALIZATION

Ю. І. Бойко

к. е. н., ст. викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, Тернопільський національний економічний університет

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Yu. Boyko

PhD, Lecturer, Department of Audit and Analysis, Ternopil National Economic University

DECENTRALIZATION ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Є. Ю. Дударенко

студент, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent, Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Y. Dudarenko

student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE: BRIEF ANALYTICAL REVIEW

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

Є. Г. Борисевич

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ

I. Stankevych

candidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa

Ye. Borisevych

senior lecturer of management and marketing Department, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa

COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF GRADUATES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF EMPLOYER 'S REQUIREMENTS

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. В. Новіков

магістр напряму підготовки "Комунікаційний маркетинг", Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

O. Yevseytseva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Economic

D. Novikov

master specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

FEATURES OF DEVELOPMENT MARKETING STRATEGY FOR HIGHER SCHOOL

А. В. Сало

асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Кіровоградський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

A. Salo

assistant of the Department of international economic relations, Kirovograd national technical University, Kropyvnytsky, Ukraine

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL PROVISION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

А. А. Вагилевич

аспірант кафедри національної та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТРУКТУРНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА — ПРІОРИТЕТНИЙ ШЛЯХ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

A. Vahylevych

graduate student of the national and international economy, Classical Private University, Zaporizhzhya

STRUCTURAL TAX POLICY — PRIORITY WAYS OF BALANCING THE TAX BURDEN

О. Б. Паньков

аспірант кафедри економіки і підприємництва, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Pankov

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

STRUCTURAL DYNAMICS OF INVESTMENT ENGINEERING COMPANIES

В. С. Захаров

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

V. Zakharov

Ph.D. student of Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FINANCING MECHANISMS OF ENERGY SECTOR

В. В. Зубова

викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ НА ПРИКЛАДІ АТ "ОЩАДБАНК"

V. Zubova

Teacher,V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkov

THE USE TECHNOLOGY OF COGNITIVE MODELING TO ASSESS CREDIT RISK ON AN EXAMPLE BANK "OSCHADBANK"

О. М. Руденко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В ІННОВАЦІЙНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Rudenko

graduate student, National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT IN INNOVATIVE FIELDS OF ACTIVITY

Є. В. Слуцький

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРВИННІЙ СТАДІЇ ЖИТТЕВОГО ЦИКЛУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ye. Slutskyi

Postgraduate student of Accounting and Auditing Department, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ELABORATION OF AN ALGORITHM RECOGNITION ON THE ORIGINAL STAGE OF A PRIMARY CYCLE STANDARD OF FIXED ASSETS

П. К. Семиредченко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

P. Semyredchenko

a master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ESSENCE OF ACCIDENT INSURANCE AND ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"