Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2016

Завантажити журнал №3, 2016

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: АСИМЕТРІЇ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics, accounting and audit

THE ROLE OF MONETARY POLICY IN ATTAINING ECONOMIC STABILITY: THE ASYMMETRIES OF TRANSMISSION MECHANISM

І. С. Макарова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

Н. Б. Андрейшина

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

I. Makarova

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

N. Andreishуna

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

WAYS TO REDUCE STATE DEBT IN THE EMERGING INFORMATION SOCIETY

А. В. Пандас

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКОГО МІСТА

A. Pandas

k. e. n., assistant professor of business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

STRATEGIC MANAGEMENT OF SPATIAL DEVELOPMENT IMPERATIVES OF THE BIG CITY

М. С. Хомяк

к. е. н., докторант, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ

M. Khomjak

Ph.D. of economy, PhD student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

SPECIFICITY OF FORMING GROSS REGIONAL PRODUCT IN UKRAINE

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT MODELS IN TOURISM BUSINESS

В. М. Харабара

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

V. Kharabara

Ph.D., Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE

І. І. Дороніна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Н. С. Криштоф

к. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

I. Doronina

PhD, Associate Professor of dep. international finance SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

N. Kryshtof

PhD, Associate Professor of dep. management national Economy and economic policy National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

MODERNISATION OF TAX SYSTEM IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Р. П. Підлипна

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

R. Pidlypna

Ph.D. in Economics, associate professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute KNTEU

ANALYSIS OF THE NATURE, CONTENT AND SOCIAL POLICY OBJECTIVES IN THE SOCIO-POLITICAL DIMENSION

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

В. І. Роєнко

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

N. Yefremova

Ph.D., associate professor, assistant professor of Economics and Production Organization Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t.Dniprodzerzhynsk

O. Chichkan

Ph.D., associate professor, assistant professor of Finance and Credit Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t. Dniprodzerzhynsk

V. Roienko

Ph.D., associate professor, assistant professor of Economics and Production Organization Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t.Dniprodzerzhynsk

STATE REGIONAL POLICY AND ITS ROLE IN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

А. І. Сизов

к. е. н., начальник кафедри фінансів і права, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. В. Шрамко

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. І. Пєлєшко

курсант, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСВІД КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

A. Sizov

PhD (Economics), Head of the Department of Finance and Law, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Shramko

adjunct, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Pielieshko

cadet, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE EXPERIENCE OF THE NETHERLANDS ON IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Л. М. Солодовник

д. техн. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

Н. О. Черненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національній технічний університет Україні "Київський політехнічний інститут"

С. М. Шагоян

асистент, кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. Solodovnyk

Doctor of Sciences, Professor of Economics' Enterprise Department, State Higher Education Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

N. Chernenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

S. Shagoyan

Assistant of Economics' Enterprise Department, State Higher Education Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

INTERCOMMUNICATION OF ЕCOLOGY, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MINING ENTERPRISE

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

К. С. Головач

аспірантка, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

L. Maslovska

Doctor of economic sciences, professor of the department of management of organizations

K. Golovach

Post-graduate student of Zhytomyr National Agroecological University)

DIAGNOSIS OF FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS THE BASIS CRISIS MANAGEMENT

О. Я. Маліновська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

О. В. Демкович

аспірант, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ

O. Malinovska

PhD (Economics), Associate Professor, Lviv State Academy of Finance, Ukraine

O. Demkovych

PhD Student, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

SOCIAL PROGRAMS AND PROJECTS AS INSTRUMENTS OF STATE SOCIAL POLICY IN THE PROGRAM-TARGET METHOD OF BUDGET

В. В. Струнін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. В. Гордієнко

магістр, студент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

V. Strunin

PhD., associate professor of Department of Foreign Economic Management and Logistics , National University of Food Technologies, Kiev

A. Hordiienko

master's degree, student of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

LOGISTICS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE

Г. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

М. І. Гефтар

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

G. Tlusta

Ph.D., associate professor of insurance and risk management Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, с. Kyiv

M. Geftar

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, с. Kyiv

THE FORMATION OF THE MARKETING MIX OF INSURANCE COMPANY

К. С. Возіанов

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ

K. Vozianov

postgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DERIVATIVES MARKET IN UKRAINE

А. Ю. Штурба

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана[||]candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENGINEERING INDUSTRY IN KIEV AND KIEV REGION

В. М. Нам'ясенко

аспірант, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОДНА ІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ, ЩО СПРИЧИНЯЄ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Namyasenko

Postgraduate, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

SOCIAL ENGINEERING AS ONE OF THE THREATS TO ECONOMIC SECURITY THAT CAUSING A NEGATIVE IMPACT ON THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

N. Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

SELECTION STRATEGY OF UKRAINE RIVER PORT

А. Є. Брязкало

асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. Bryazkalo

an assistant the department of Finance and Credit of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

LOCAL BORROWINGS AS A SOURCE OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL RESOURCES BY LOCAL GOVERNMENTS

І. Л. Артеменко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

I. Artemenko

postgraduate student, macroeconomics and public administration department, Kiev national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES ON INVESTMENT ENVIRONMENT

І. С. Мазярко

аспірант, Львівська комерційна академія, м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

I. Mazyarko

Postgraduate student, Lviv academy of commerce, Lviv

EVALUATION OF THE PRECONDITIONS FOR THE SOCIAL DIALOGUE IMPLEMENTATION IN THE RETAIL IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"