EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2015

Завантажити журнал №3, 2015

І. М. Грабинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Р. В. Міхель

к. е. н.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ З ЄС ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

I. Hrabynskyi

Doct. of Econ. Sciences, Professor, Head of the International Economic Relations Department of Ivan Franko National University of L'viv

R. Mikhel

PhD in economics

POTENTIAL FOR THE TRADE IN SERVICES AFTER UKRAINE'S SIGHNING OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL FORMS OF COOPERATION WITHIN THE CROSS-BORDER REGIONS OF THE EUROPEAN UNION

Б. Б. Семак

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО НАНОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ

B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL NANO-TEXTILES MARKET IN UKRAINE

Л. Г. Чернюк

д. е. н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

Т. В. Пепа

д. е. н., Чернігівський національний технологічний університет МОН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Chernyuk

PhD Institute of Demography and Social Studies Ukraine

T. Pepa

PhD Chernihiv National Technological University Education of Ukraine

CONCEPTUAL BASES OF SYSTEM TRANSFORMATION AND SOCIAL INFRASTRUCTURE

Т. В. Дракохруст

к. н. держ. упр., старший викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ БАЗИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Drakhohrust

PhD of Science in Public Administration, senior lecturer of department of public and municipal administration, Ternopil National Economic University

MODERNIZATION OF THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF REGIONAL STRUCTURAL POLICY

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АДАПТОВАНА CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

S. Kudlayenko

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia trade and economic institution KNTEU

ADAPTED SYSTEM MANAGEMENT IN CRISIS

Т. І. Сабецька

к. е. н., викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sabets'ka

k. e. n., a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university, Ivano-Frankivsk

METHODS OF COMPLEX VALUATION OF PRODUCTION-MARKETING POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

А. І. Грищенко

к. е. н., доцент, професор кафедри фундаментальних дисциплін Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ОСВІТНЄ КРЕДИТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

A. Grischenko

PhD, Associate professor, Professor of Department of fundamental sciences Ukrainian-American Liberal Arts Institute "Wisconsin International University (USA) Ukraine", Kyiv

STUDENT LOANS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

THE CONCEPT OF THE INTEGRATION OF TOURISM ENTERPRISES

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров'я, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Ліман

ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ З МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я КРАЇНИ

S. Vovk

PhD, professor the department of higher education, health management, Donetsk national medical University. M. Gorky, Krasnyi Lyman

THE STATE'S RELATIONS WITH SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE HEALTH OF THE COUNTRY

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF CULTIVATED LANDS

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

CONCEPTUAL APPROACHES TO STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT PROVIDING OF NATIONAL ECONOMY

О. С. Літвінов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

O. Litvinov

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economics of enterprise, Odesa national economic university

REPRODUCTION OF INTANGIBLE RESOURCES OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND TYPES

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

O. Ruda

Ph.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE NATIONAL DEBT OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

П. Г. Ільчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ЧАСУ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ І РІВЕНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Il'chuk

ph.d., associate professor, associate professor of finance department Lviv Polytechnic National University

INFLUENCE OF TIME ENTRANCE INTO FOREIGN MARKETS ON FINANCIAL PERFORMANCE AND LEVEL OF INTERNATIONALIZATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

РЕФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

N. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of department of management and administration, Vinnytsya Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsya

REFORMATION OF MUNICIPAL PUBLIC POWER IN UKRAINE: CONCEPTUAL ASPECT

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

THE THEORETICAL FOUNDATIONS FOR EVALUATING THE LEVEL OF ECONOMIC RISK

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, the doctoral of ORISM NASM by the President of Ukraine

THE RESEARCH MECHANISMS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS COMPONENTS

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Ю. С. Микитюк

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Y. Mikityuk

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE AND FEATURES OF ITS REALIZATION

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України

В. Г. Марчук

студент факультету фінансів та банківської справи, Національний університет державної податкової служби України

НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

T. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

V. Marchuk

student of the Faculty of finance and banking, National University of state tax service of Ukraine

THE NECESSITY AND DIRECTIONS OF FINANCIAL REGULATION OF PRICES FOR DRUGS

Я. Р. Корнійко

к. е. н., старший викладач кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Н. О. Валявська

асистент кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Y. Korniyko

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer in logistics, transport technology and marketing

N. Valiavska

assistant of logistics, transport technology and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

CRISIS MANAGEMENT ENTERPRISES WATER TRANSPORT

О. М. Гончарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

О. Ю. Нікітнік

студент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В УГОДАХ M&A

O. Goncharova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprises, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

O. Nikitnik

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

EVALUATION OF SYNERGY EFFECT IN M&A DEALS

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

PPECULIARITIES OF SERVICE ECONOMY FORMATION

Д. В. Ніколаєнко

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

D. Nikolaenko

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL COMPLEXES INTERBRANCH COOPERATION

Мурадлы Арзуман Агаммед оглы

диссертант кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

БАЛАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ

Muradly Arzuman Agammed

Graduate student of the chair for "Economic analysis and audit" of Azerbaijan State Economic University

BALANCE ELEMENTS: ECONOMIC ESSENCE AND THE RECOGNITION CRITERIA

С. П. Карпенко

аспірант, Національний університет ДПС України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

S. Karpenko

PhD student of National University of state tax service of Ukraine

ESSENCE AND FEATURES OF EXCISE TAXATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

А. Ю. Баскаков

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФУНКЦІЇ БЮДЖEТНOГO МEНEДЖМEНТУ У МEХAНIЗМI УПРAВЛIННЯ ФIНAНСOВИМИ РEСУРСAМИ ДEРЖAВИ

A. Baskakov

External Doctorate Student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FUNCTIONS OF BUDGET MANAGEMENT IN THE MECHANISM OF PUBLIC FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRATION

О. Л. Дивінець

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

METHOD OF ESTIMATION THE DEVELOPMENT OF CITY ELECTRIC

О. О. Королович

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

O. Korolovich

The senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

EVALUATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF CORPORATE ENTERPRISE WITH FOREIGN INVESTMENT

Н. В. Кирилюк

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

РІВЕНЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПОЛІ

N. Kyryliuk

assistant of the Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after V. Getman

LEVEL AND TOOLS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Д. С. Нестерова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

D. Nesterova

postgraduate student of the Department of Insurance and risk-management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE INSURANCE COMPANY

К. А. Барташук

магістр, 2 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

K. Bartashuk

a second-year master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця