Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2015

Завантажити журнал №3, 2015

І. М. Грабинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Р. В. Міхель

к. е. н.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ З ЄС ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

I. Hrabynskyi

Doct. of Econ. Sciences, Professor, Head of the International Economic Relations Department of Ivan Franko National University of L'viv

R. Mikhel

PhD in economics

POTENTIAL FOR THE TRADE IN SERVICES AFTER UKRAINE'S SIGHNING OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL FORMS OF COOPERATION WITHIN THE CROSS-BORDER REGIONS OF THE EUROPEAN UNION

Б. Б. Семак

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО НАНОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ

B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL NANO-TEXTILES MARKET IN UKRAINE

Л. Г. Чернюк

д. е. н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

Т. В. Пепа

д. е. н., Чернігівський національний технологічний університет МОН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Chernyuk

PhD Institute of Demography and Social Studies Ukraine

T. Pepa

PhD Chernihiv National Technological University Education of Ukraine

CONCEPTUAL BASES OF SYSTEM TRANSFORMATION AND SOCIAL INFRASTRUCTURE

Т. В. Дракохруст

к. н. держ. упр., старший викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ БАЗИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Drakhohrust

PhD of Science in Public Administration, senior lecturer of department of public and municipal administration, Ternopil National Economic University

MODERNIZATION OF THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF REGIONAL STRUCTURAL POLICY

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АДАПТОВАНА CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

S. Kudlayenko

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia trade and economic institution KNTEU

ADAPTED SYSTEM MANAGEMENT IN CRISIS

Т. І. Сабецька

к. е. н., викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sabets'ka

k. e. n., a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university, Ivano-Frankivsk

METHODS OF COMPLEX VALUATION OF PRODUCTION-MARKETING POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

А. І. Грищенко

к. е. н., доцент, професор кафедри фундаментальних дисциплін Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ОСВІТНЄ КРЕДИТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

A. Grischenko

PhD, Associate professor, Professor of Department of fundamental sciences Ukrainian-American Liberal Arts Institute "Wisconsin International University (USA) Ukraine", Kyiv

STUDENT LOANS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

THE CONCEPT OF THE INTEGRATION OF TOURISM ENTERPRISES

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров'я, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Ліман

ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ З МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я КРАЇНИ

S. Vovk

PhD, professor the department of higher education, health management, Donetsk national medical University. M. Gorky, Krasnyi Lyman

THE STATE'S RELATIONS WITH SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE HEALTH OF THE COUNTRY

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF CULTIVATED LANDS

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

CONCEPTUAL APPROACHES TO STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT PROVIDING OF NATIONAL ECONOMY

О. С. Літвінов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

O. Litvinov

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economics of enterprise, Odesa national economic university

REPRODUCTION OF INTANGIBLE RESOURCES OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND TYPES

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

O. Ruda

Ph.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE NATIONAL DEBT OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

П. Г. Ільчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ЧАСУ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ І РІВЕНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Il'chuk

ph.d., associate professor, associate professor of finance department Lviv Polytechnic National University

INFLUENCE OF TIME ENTRANCE INTO FOREIGN MARKETS ON FINANCIAL PERFORMANCE AND LEVEL OF INTERNATIONALIZATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

РЕФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

N. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of department of management and administration, Vinnytsya Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsya

REFORMATION OF MUNICIPAL PUBLIC POWER IN UKRAINE: CONCEPTUAL ASPECT

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

THE THEORETICAL FOUNDATIONS FOR EVALUATING THE LEVEL OF ECONOMIC RISK

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, the doctoral of ORISM NASM by the President of Ukraine

THE RESEARCH MECHANISMS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS COMPONENTS

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Ю. С. Микитюк

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Y. Mikityuk

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE AND FEATURES OF ITS REALIZATION

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України

В. Г. Марчук

студент факультету фінансів та банківської справи, Національний університет державної податкової служби України

НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

T. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

V. Marchuk

student of the Faculty of finance and banking, National University of state tax service of Ukraine

THE NECESSITY AND DIRECTIONS OF FINANCIAL REGULATION OF PRICES FOR DRUGS

Я. Р. Корнійко

к. е. н., старший викладач кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Н. О. Валявська

асистент кафедри логістики, транспортних технологій і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Y. Korniyko

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer in logistics, transport technology and marketing

N. Valiavska

assistant of logistics, transport technology and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

CRISIS MANAGEMENT ENTERPRISES WATER TRANSPORT

О. М. Гончарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

О. Ю. Нікітнік

студент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В УГОДАХ M&A

O. Goncharova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprises, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

O. Nikitnik

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

EVALUATION OF SYNERGY EFFECT IN M&A DEALS

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

PPECULIARITIES OF SERVICE ECONOMY FORMATION

Д. В. Ніколаєнко

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

D. Nikolaenko

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL COMPLEXES INTERBRANCH COOPERATION

Мурадлы Арзуман Агаммед оглы

диссертант кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

БАЛАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ

Muradly Arzuman Agammed

Graduate student of the chair for "Economic analysis and audit" of Azerbaijan State Economic University

BALANCE ELEMENTS: ECONOMIC ESSENCE AND THE RECOGNITION CRITERIA

С. П. Карпенко

аспірант, Національний університет ДПС України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

S. Karpenko

PhD student of National University of state tax service of Ukraine

ESSENCE AND FEATURES OF EXCISE TAXATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

А. Ю. Баскаков

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФУНКЦІЇ БЮДЖEТНOГO МEНEДЖМEНТУ У МEХAНIЗМI УПРAВЛIННЯ ФIНAНСOВИМИ РEСУРСAМИ ДEРЖAВИ

A. Baskakov

External Doctorate Student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FUNCTIONS OF BUDGET MANAGEMENT IN THE MECHANISM OF PUBLIC FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRATION

О. Л. Дивінець

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

METHOD OF ESTIMATION THE DEVELOPMENT OF CITY ELECTRIC

О. О. Королович

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

O. Korolovich

The senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

EVALUATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF CORPORATE ENTERPRISE WITH FOREIGN INVESTMENT

Н. В. Кирилюк

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

РІВЕНЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПОЛІ

N. Kyryliuk

assistant of the Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after V. Getman

LEVEL AND TOOLS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Д. С. Нестерова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

D. Nesterova

postgraduate student of the Department of Insurance and risk-management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE INSURANCE COMPANY

К. А. Барташук

магістр, 2 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

K. Bartashuk

a second-year master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"