EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2014

Завантажити журнал №3, 2014

Н. С. Шалімова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

СУСПІЛЬНИЙ (ПУБЛІЧНИЙ) ІНТЕРЕС У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ

N. Shalimova

doctor of economic sciences, associate professor, head of department of audit and taxation, Kirovograd National Technical University

PUBLIC (SOCIAL) INTEREST IN THE CONTEXT OF STATUTORY AUDIT REGULATION

О. Л. Гальцова

д. е. н., професор кафедри економiчної теорiї, нацiональної та прикладної економiки Класичного приватного унiверситету, м. Запорiжжя

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦIАЛУ АПК УКРАЇНИ

O. Haltsova

Doctor of Economics, a professor of the Department of Economic Theory, National and Applied Economics of Classic Private University (Zaporizhzhia)

THE EXPORT POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE: CURRENT STATE

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національно торгівельно-економічного університету

Е. А. Кірєєва

асистент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ — НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. Kozlovsky

Doctor of Economics, Professor Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

E. Kirieieva

Assistant, Vinnytsia National Agrarian University

MANAGEMENT OF THE REGIONAL FOOD SECURITY THROUGH THE INNOVATIVE MODELING METHOD — THE FUZZY LOGIC

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ВИЗНАЧЕННЯ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

M. Domaskina

d. of e., docent of Acting Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modelling, Mykolayiv National Agrarian University, city of Mykolayiv

DETERMINATION OF INPUT PARAMETERS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF AGRICULTURE

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА МОТИВИ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, с.Rivne

CONCEPTION OF RATIONAL CONDUCT OF USER AND REASONS OF IRRATIONALITY

К. Е. Двойных

к. э. н., докторант, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАРИАНТНОСТИ В МОДЕЛИРОВАНИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE INVARIANT ACTUAL PROBLEMS FOR WORLD ECONOMY SIMULATION

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "ЕКОНОМІКА" ТА "ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ": ЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЕКОНОМІКИ

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

THE ESSENCE OF THE CONCEPTS OF "ECONOMY" AND "ECONOMIC ACTIVITY": A HOLISTIC VIEW OF THE NATURE OF THE ECONOMY

М. А. Слатвінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Slatvinskyi

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of Economic Theory and Law, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

STATE AND PROBLEMS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor

J. Pinchuk

PhD Associate Professor

INVESTMENT AND INNOVATION PROCESS IN UKRAINE

Р. М. Скриньковський

викладач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

R. Skrynkovskyy

lecture of demography, labor relations and social policy department, Lviv University of Business and Law, Lviv

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: THE NATURE, TECHNIQUES AND METHODS OF ANALYSIS

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM AND RECREATION COMPLEX

О. В. Будько

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Head of accounting and audit department, Dneprodzerzhinsk State technical university

METHODS OF ESTIMATION OF ACCOUNTING INFORMATION'S QUALITY

О. В. Лисюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Lysyuk

Ph.D. in Economics, docent of department of statisticsand analysis, Lviv National Agrarian University

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN UKRAINE

І. В. Новикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Державний університет телекомунікацій

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

I. Novykova

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic, State University of Telecomunications

MARKETING SUPPORT FOR TELECOMMUNICATIONS COMPANIES

Д. В. Нікитенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Мулярчук

магістр спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

D. Nikytenko

Ph.D. in Economics, docent, docent of Economic Theory, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

O. Mulyarchuk

magistr of finance and credit, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE EFFICIENT AND SAFE PROBLEMS OF MONETARY POLICY IN UKRAINE

О. О. Попадюк

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Popadyuk

Postgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University Ostrogradsky

TYPOLOGY OF FINANCIAL MOTIVATION OF EMPLOYEES IN DOMESTIC AND FOREIGN SMALL BUSINESSES

Г. О. Пудичева

аспірант, Одеський національний економічний університет

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

G. Pudycheva

Post-graduate student, Odessa National Economic University

FORMATION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE ENERGY SECTOR THROUGH CLUSTER APPROACH

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

THE ORETICAL BASIS OF INNOVATION PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

О. М. Бурлака

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

O. Burlaka

Postgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

THEORETICAL AND CONCEPTUAL ELEMENTS OF GOOD GOVERNANCE AGRARIAN ECONOMIC SYSTEM

О. М. Сердюкова

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

E. Serdyukova

graduate student of Uman National University of Horticulture

THE ESSENCE OF RURAL GREEN TOURISM

Ю. А. Опанасюк

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ

Yu. Opanasiuk

Assistant Department of Management, Sumy State University

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DAMAGE BY MAN-MADE DISASTERS BY MEANS OF COMBINED METHOD

В. В. Брановицький

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕХАНІЗМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Branovytskyi

Vadym Hetman Kyiv National Economics University (KNEU)

MECHANISM OF REDISTRIBUTION OWNERSHIP, AS A CONDITION SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. А. Лебедєва

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. Lebedeva

post-graduate student, Classic Private University (Zaporizhzhya)

FEATURES OF SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Н. В. Українець

магістрант, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Chorna

PhD, Professor, Head of Department of Management and Administration, Vinnitsa Trade and Economics KNTEU Institute

N. Ukrainets

Master student, Vinnytsia Trade and Economics KNTEU Institute

ATTRACTING YOUNG PEOPLE TO THE PUBLIC SERVICE AS A WAY TO STRENGTHEN GOVERNANCE

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук, Народний депутат України

АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

PhD, Member of Parliament of Ukraine

ANALYSIS OF FUNDAMENTAL PROVISIONS OF STATE REGULATION OF REGIONAL STABILITY OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

FACTORS OF STATE ADMINISTRATION BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

Г. І. Падурець

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, директор інституту економіки і менеджменту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

С. Г. Козловська

аспірант, старший викладач кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м.Черкаси

ЯК СТВОРИТИ ЕФЕКТИВНУ УПРАВЛІНСЬКУ КОМАНДУ

H. Padurets

PhD in Technical Sciences, Professor, Professor of The Department of Management, East European University of Economics and Management, Cherkasy

I. Chudaeva

PhD in Technical Sciences, associate professor, Head of Economics and Management Institute, East European University of Economics and Management, Cherkasy

S. Kozlovska

doctoral candidate, senior teacher of the Department of Management, East European University of Economics and Management, Cherkasy

HOW TO CREATE AN EFFECTIVE MANAGERIAL TEAM

А. В. Пунда

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Хмельницький університет управління та права

ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

A. Punda

аssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and right

TRAFFICKING IN WOMEN AS A PROBLEM OF THE PRESENT

В. В. Глуха

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ БРЕНДІНГУ ТЕРИТОРІЙ

V. Glucha

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

PERFECTION OF ECONOMIC MECHANISM OF GOVERNMENT CONTROL OF THE DEPRESSED REGIONS IS BY INTRODUCTION OF STRATEGIES OF BRENDING TERRITORIES

В. О. Філіпчук

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

V. Filipchuk

postgraduate researcher of the European integration department National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION AS A MEANS OF UKRAINIAN STATE-BUILDING

М. Ф. Кіпенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНДИКАТОРІВ ЗВІТНОСТІ

M. Kipenko

postgraduate, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

CRITERIA FOR EVALUATION OF REFORMING HOUSING AND COMMUNAL OF UKRAINE ON THE BASIS OF REPORTING AND INDICATORS

О. Д. Береза

аспірант, кафедра управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

O. Bereza

postgraduate student, department of social development administration, The National academy of public administration in The President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF CORRUPT ACTS IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

LEGAL AND FUNCTIONAL BASIS OF THE STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

NATIONAL BIODIVERSITY POLICY AS A FACTOR OF THE LIFE OF SOCIETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця