Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2014

Завантажити журнал №3, 2014

Н. С. Шалімова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

СУСПІЛЬНИЙ (ПУБЛІЧНИЙ) ІНТЕРЕС У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ

N. Shalimova

doctor of economic sciences, associate professor, head of department of audit and taxation, Kirovograd National Technical University

PUBLIC (SOCIAL) INTEREST IN THE CONTEXT OF STATUTORY AUDIT REGULATION

О. Л. Гальцова

д. е. н., професор кафедри економiчної теорiї, нацiональної та прикладної економiки Класичного приватного унiверситету, м. Запорiжжя

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦIАЛУ АПК УКРАЇНИ

O. Haltsova

Doctor of Economics, a professor of the Department of Economic Theory, National and Applied Economics of Classic Private University (Zaporizhzhia)

THE EXPORT POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE: CURRENT STATE

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національно торгівельно-економічного університету

Е. А. Кірєєва

асистент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ — НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. Kozlovsky

Doctor of Economics, Professor Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

E. Kirieieva

Assistant, Vinnytsia National Agrarian University

MANAGEMENT OF THE REGIONAL FOOD SECURITY THROUGH THE INNOVATIVE MODELING METHOD — THE FUZZY LOGIC

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ВИЗНАЧЕННЯ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

M. Domaskina

d. of e., docent of Acting Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modelling, Mykolayiv National Agrarian University, city of Mykolayiv

DETERMINATION OF INPUT PARAMETERS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF AGRICULTURE

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА МОТИВИ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, с.Rivne

CONCEPTION OF RATIONAL CONDUCT OF USER AND REASONS OF IRRATIONALITY

К. Е. Двойных

к. э. н., докторант, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАРИАНТНОСТИ В МОДЕЛИРОВАНИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE INVARIANT ACTUAL PROBLEMS FOR WORLD ECONOMY SIMULATION

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "ЕКОНОМІКА" ТА "ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ": ЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЕКОНОМІКИ

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

THE ESSENCE OF THE CONCEPTS OF "ECONOMY" AND "ECONOMIC ACTIVITY": A HOLISTIC VIEW OF THE NATURE OF THE ECONOMY

М. А. Слатвінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Slatvinskyi

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of Economic Theory and Law, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

STATE AND PROBLEMS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor

J. Pinchuk

PhD Associate Professor

INVESTMENT AND INNOVATION PROCESS IN UKRAINE

Р. М. Скриньковський

викладач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

R. Skrynkovskyy

lecture of demography, labor relations and social policy department, Lviv University of Business and Law, Lviv

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: THE NATURE, TECHNIQUES AND METHODS OF ANALYSIS

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM AND RECREATION COMPLEX

О. В. Будько

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Head of accounting and audit department, Dneprodzerzhinsk State technical university

METHODS OF ESTIMATION OF ACCOUNTING INFORMATION'S QUALITY

О. В. Лисюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Lysyuk

Ph.D. in Economics, docent of department of statisticsand analysis, Lviv National Agrarian University

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN UKRAINE

І. В. Новикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Державний університет телекомунікацій

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

I. Novykova

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic, State University of Telecomunications

MARKETING SUPPORT FOR TELECOMMUNICATIONS COMPANIES

Д. В. Нікитенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Мулярчук

магістр спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

D. Nikytenko

Ph.D. in Economics, docent, docent of Economic Theory, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

O. Mulyarchuk

magistr of finance and credit, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE EFFICIENT AND SAFE PROBLEMS OF MONETARY POLICY IN UKRAINE

О. О. Попадюк

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Popadyuk

Postgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University Ostrogradsky

TYPOLOGY OF FINANCIAL MOTIVATION OF EMPLOYEES IN DOMESTIC AND FOREIGN SMALL BUSINESSES

Г. О. Пудичева

аспірант, Одеський національний економічний університет

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

G. Pudycheva

Post-graduate student, Odessa National Economic University

FORMATION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE ENERGY SECTOR THROUGH CLUSTER APPROACH

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

THE ORETICAL BASIS OF INNOVATION PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

О. М. Бурлака

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

O. Burlaka

Postgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

THEORETICAL AND CONCEPTUAL ELEMENTS OF GOOD GOVERNANCE AGRARIAN ECONOMIC SYSTEM

О. М. Сердюкова

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

E. Serdyukova

graduate student of Uman National University of Horticulture

THE ESSENCE OF RURAL GREEN TOURISM

Ю. А. Опанасюк

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ

Yu. Opanasiuk

Assistant Department of Management, Sumy State University

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DAMAGE BY MAN-MADE DISASTERS BY MEANS OF COMBINED METHOD

В. В. Брановицький

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕХАНІЗМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Branovytskyi

Vadym Hetman Kyiv National Economics University (KNEU)

MECHANISM OF REDISTRIBUTION OWNERSHIP, AS A CONDITION SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. А. Лебедєва

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. Lebedeva

post-graduate student, Classic Private University (Zaporizhzhya)

FEATURES OF SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Н. В. Українець

магістрант, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Chorna

PhD, Professor, Head of Department of Management and Administration, Vinnitsa Trade and Economics KNTEU Institute

N. Ukrainets

Master student, Vinnytsia Trade and Economics KNTEU Institute

ATTRACTING YOUNG PEOPLE TO THE PUBLIC SERVICE AS A WAY TO STRENGTHEN GOVERNANCE

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук, Народний депутат України

АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

PhD, Member of Parliament of Ukraine

ANALYSIS OF FUNDAMENTAL PROVISIONS OF STATE REGULATION OF REGIONAL STABILITY OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

FACTORS OF STATE ADMINISTRATION BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

Г. І. Падурець

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, директор інституту економіки і менеджменту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

С. Г. Козловська

аспірант, старший викладач кафедри, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м.Черкаси

ЯК СТВОРИТИ ЕФЕКТИВНУ УПРАВЛІНСЬКУ КОМАНДУ

H. Padurets

PhD in Technical Sciences, Professor, Professor of The Department of Management, East European University of Economics and Management, Cherkasy

I. Chudaeva

PhD in Technical Sciences, associate professor, Head of Economics and Management Institute, East European University of Economics and Management, Cherkasy

S. Kozlovska

doctoral candidate, senior teacher of the Department of Management, East European University of Economics and Management, Cherkasy

HOW TO CREATE AN EFFECTIVE MANAGERIAL TEAM

А. В. Пунда

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Хмельницький університет управління та права

ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

A. Punda

аssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and right

TRAFFICKING IN WOMEN AS A PROBLEM OF THE PRESENT

В. В. Глуха

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ БРЕНДІНГУ ТЕРИТОРІЙ

V. Glucha

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

PERFECTION OF ECONOMIC MECHANISM OF GOVERNMENT CONTROL OF THE DEPRESSED REGIONS IS BY INTRODUCTION OF STRATEGIES OF BRENDING TERRITORIES

В. О. Філіпчук

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

V. Filipchuk

postgraduate researcher of the European integration department National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION AS A MEANS OF UKRAINIAN STATE-BUILDING

М. Ф. Кіпенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНДИКАТОРІВ ЗВІТНОСТІ

M. Kipenko

postgraduate, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

CRITERIA FOR EVALUATION OF REFORMING HOUSING AND COMMUNAL OF UKRAINE ON THE BASIS OF REPORTING AND INDICATORS

О. Д. Береза

аспірант, кафедра управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

O. Bereza

postgraduate student, department of social development administration, The National academy of public administration in The President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF CORRUPT ACTS IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

LEGAL AND FUNCTIONAL BASIS OF THE STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

NATIONAL BIODIVERSITY POLICY AS A FACTOR OF THE LIFE OF SOCIETY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"