Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2013

Завантажити журнал №3, 2013

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ЗАРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ КРИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. А. Белевят

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

І. І. Тарасова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

П. П. Мазурок

д. е. н., професор, в. о. директора, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

А. Ю. Шахно

старший викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У РУМУНІЇ В ХХІ СТ.

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ

Д. М. Загорська

к. е. н., ст. викладач кафедри "Фінанси і кредит", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

С. В. Вахнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ У МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДИВИДЕНДНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ ЯК ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора, Університет "КРОК", м. Київ

І. О. Желєзко

магістр, Університет "КРОК", м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗЛИТТЯМ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Є. С. Кузнєцов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА" ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

М. Ю. Ананьєв

асистент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВО-РОЗРАХУНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. М. Кичань

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

А. В. Хаванов

аспірант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

М. С. Хаванова

аспірант, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри "Банківські інвестиції", Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

РИЗИКИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. М. Моісеєнко

аспірант, Харківський Гуманітарний Університет "Народна українська академія"

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН

С. М. Шандрук

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ СІНГАПУР У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. П. Саваріна

асистент, Миколаївський національний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Н. В. Бобровська

здобувач, Миколаївський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА — ЕФЕКТИВНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

М. С. Федоренко

студентка, Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

С. Л. Мукоєд

магістрант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

В. Ю. Мишаковський

начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

В. К. Плешко

перший заступник начальника регіонального управління, начальник штабу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "СТЕЙКХОЛДЕРИ", "АУДИТОРІЯ" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ" ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З РЕПУТАЦІЄЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

С. І. Матюшенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ З ТОЧКИ ЗОРУ РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНИМИ ПОСТАВКАМИ МЕДИЧНОГО МАЙНА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ДОГОВІРНО- ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ І МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"