EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2013

Завантажити журнал №3, 2013

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ЗАРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ КРИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. А. Белевят

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

І. І. Тарасова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

П. П. Мазурок

д. е. н., професор, в. о. директора, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

А. Ю. Шахно

старший викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У РУМУНІЇ В ХХІ СТ.

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ

Д. М. Загорська

к. е. н., ст. викладач кафедри "Фінанси і кредит", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

С. В. Вахнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ У МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДИВИДЕНДНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ ЯК ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора, Університет "КРОК", м. Київ

І. О. Желєзко

магістр, Університет "КРОК", м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗЛИТТЯМ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Є. С. Кузнєцов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА" ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

М. Ю. Ананьєв

асистент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВО-РОЗРАХУНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. М. Кичань

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

А. В. Хаванов

аспірант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

М. С. Хаванова

аспірант, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри "Банківські інвестиції", Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

РИЗИКИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. М. Моісеєнко

аспірант, Харківський Гуманітарний Університет "Народна українська академія"

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН

С. М. Шандрук

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ СІНГАПУР У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. П. Саваріна

асистент, Миколаївський національний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Н. В. Бобровська

здобувач, Миколаївський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА — ЕФЕКТИВНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

М. С. Федоренко

студентка, Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

С. Л. Мукоєд

магістрант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

В. Ю. Мишаковський

начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

В. К. Плешко

перший заступник начальника регіонального управління, начальник штабу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "СТЕЙКХОЛДЕРИ", "АУДИТОРІЯ" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ" ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З РЕПУТАЦІЄЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

С. І. Матюшенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ З ТОЧКИ ЗОРУ РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНИМИ ПОСТАВКАМИ МЕДИЧНОГО МАЙНА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ДОГОВІРНО- ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ І МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12