EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2012

Завантажити журнал №3, 2012

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ МАКРОРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

І. Й. Сорока

старший викладач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"

Ю. А. Тропак

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Н. В. Хвищун

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА

А. Г. Драбовський

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Ж. М. Балабанюк

доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

М. А. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА, АСОРТИМЕНТУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. О. Музичка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ В ЗБУТОВІЙ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Бохан

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет

ІНТЕГРАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

В. С. Буковинський

заступник начальника, Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерство фінансів України

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

І. В. Грищенко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ АНГЛІЇ

Т. В. Ревко

к. е. н., доцент, Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, м. Київ

В. С. Цепкова

студентка, Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ, В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США

Ю. В. Касперович

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ФІСКАЛЬНА ТРАНСМІСІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Н. О. Нікітан

аспірант, ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ НЕВІД’ЄМНА ЛАНКА — ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

А. В. Осипов

аспірант відділення фінансів, обліку та інвестицій, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОБГРУНТОВАНИЙ ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

О. Ю. Могилевська

доцент кафедри економіки та менеджменту, Міжнародний університет, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Л. П. Іскренко

к. е. н., завідувач кафедри економічних дисциплін, Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Б. С. Кіров

студент, Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЛІКВІДНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Д. Є. Денисенко

Київський економічний інститут менеджменту

ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

О. А. Сотніченко

старший викладач, Національний університет ДПС України

ТОВАРООБІГ КРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Соколова

начальник лікувально-діагностичного центру Сакського центрального військового клінічного санаторію ім. М.І. Пирогова МО України, здобувач, НАДУ при Президентові України

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ПОДАТОК З СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ В ДЕПРЕСІЙНОМУ СТАНІ

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В ЗДОРОВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

В. М. Тимків

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Т. В. Запорожець

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ТА ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Н. Г. Гнатенко

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ВНУТРІШНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ V—VI СКЛИКАНЬ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України Міський голова м. Буча Київської області

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ — ГОЛОВНИЙ ВАЖІЛЬ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М.БУЧА НА 2012 РІК)

Д. О. Кондратьєва

Академія муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця