Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2012

Завантажити журнал №3, 2012

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ МАКРОРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

І. Й. Сорока

старший викладач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"

Ю. А. Тропак

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Н. В. Хвищун

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА

А. Г. Драбовський

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Ж. М. Балабанюк

доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

М. А. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА, АСОРТИМЕНТУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. О. Музичка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ В ЗБУТОВІЙ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Бохан

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет

ІНТЕГРАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

В. С. Буковинський

заступник начальника, Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерство фінансів України

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

І. В. Грищенко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ АНГЛІЇ

Т. В. Ревко

к. е. н., доцент, Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, м. Київ

В. С. Цепкова

студентка, Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ, В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США

Ю. В. Касперович

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ФІСКАЛЬНА ТРАНСМІСІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Н. О. Нікітан

аспірант, ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ НЕВІД’ЄМНА ЛАНКА — ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

А. В. Осипов

аспірант відділення фінансів, обліку та інвестицій, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОБГРУНТОВАНИЙ ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

О. Ю. Могилевська

доцент кафедри економіки та менеджменту, Міжнародний університет, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Л. П. Іскренко

к. е. н., завідувач кафедри економічних дисциплін, Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Б. С. Кіров

студент, Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЛІКВІДНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Д. Є. Денисенко

Київський економічний інститут менеджменту

ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

О. А. Сотніченко

старший викладач, Національний університет ДПС України

ТОВАРООБІГ КРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Соколова

начальник лікувально-діагностичного центру Сакського центрального військового клінічного санаторію ім. М.І. Пирогова МО України, здобувач, НАДУ при Президентові України

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ПОДАТОК З СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ В ДЕПРЕСІЙНОМУ СТАНІ

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В ЗДОРОВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

В. М. Тимків

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Т. В. Запорожець

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ТА ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Н. Г. Гнатенко

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ВНУТРІШНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ V—VI СКЛИКАНЬ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України Міський голова м. Буча Київської області

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ — ГОЛОВНИЙ ВАЖІЛЬ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М.БУЧА НА 2012 РІК)

Д. О. Кондратьєва

Академія муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"