EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2011

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, директор, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

О. О. Бонецький

асистент кафедри Фінансів, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА ДОВІРА1 ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН

Ю. В. Полунєєв

к. е. н., доц. кафедри "Міжнародного бізнесу", Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, Народний депутат України, Голова Ради конкурентоспроможності України

ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

О. О. Романовський

Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ США

К. В. Іоненко

к. е. н., завідувач науково-дослідної лабораторії, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

А. Є. Ходирєва

к. е. н., фінансовий директор, ТОВ "ВАМП"

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ АСИМЕТРІЄЮ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

О. А. Кириченко

доктор економічних наук, професор, директор НДІ Проблем національної безпеки України

О. М. Шикова

старший викладач кафедри ЕММСЕІ, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. В. Мороз

доктор економічних наук, професор

Н. П. Карачина

кандидат економічних наук, доцент

Б. Є. Грабовецький

кандидат економічних наук, доцент Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО ФАКТОРІАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Т. В. Гринько

к. э. н.,доцент, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Н. В. Бутенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ CRM НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Л. М. Бук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОЗВИТОК БРЕНДИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

К. З. Возьний

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

ДІЛОВИЙ ЦИКЛ І АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ: КЛАСИЧНІ ПРОБЛЕМИ — НОВІ РІШЕННЯ

Ю. Б. Баклагов

доктор філософії в галузі державного управління, професора кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін, Краснодонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДГРУНТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. А. Гавриш

професор, д. т. н.

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. М. Опанасенко

асистент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ГОСПОДАРСЬКА МОТИВАЦІЯ ОСНОВНИХ ВЕРСТВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

К. В. Марінцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації авіаційних перевезень, Національний авіаційний університет

О. Є. Соколова

к. е. н., начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри технічної експлуатації авіаційної техніки, Національний авіаційний університет, Інститут повітряного транспорту

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ АВІАРЕЙСУ

Б. Б. Семак

кандидат технічних наук, доцент, Львівська комерційна академія

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ЕКОТЕКСТИЛЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

М. М. Степура

старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

І. І. Біломістна

ст. викладач кафедри фінансів, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

З. М. Карасьова

ст. викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Д. І. Борисенко

магістрант, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

Г. М. Котіна

асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

О. А. Захарчук

викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманський державний університет садівництва

РЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ

Л. А. Биченко

аспірант, Харківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

І. В. Андрущенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Е. О. Мехтієв

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України Національно академії наук України

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ БАНКІВ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С. Ю. Савін

асистент, кафедра менеджменту та маркетингу, Херсонський національний технічний університет

ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Халковський

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Г. О. Горіна

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Т. В. Красовська

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИКОРИСТАННІ АУТСОРСИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. О. Темник

здобувач, Iнститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ МАСШТАБНИХ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ПРОВЕДЕННЯ "ЄВРО-2012"

В. І. Тимцуник

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. А. Гаєвська

доктор наук з державного управління, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В. С. Толуб’як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ОЦІНКА РОЛІ ТА МІСЦЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

ІНСТИТУТ НЕДОТОРКАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕВАГИ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ У ДЗЕРКАЛІ АРХЕТИПІКИ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц. Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, магістр державного управління

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КАДРОВИХ СЛУЖБ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАР’ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГУ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Т. В. Іванова

к. е. н., проф., Академія муніципального управління

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. Д. Єремійчук

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, НАДУ при Президентові України

ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПРОХОДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АПК

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця