Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2011

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, директор, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

О. О. Бонецький

асистент кафедри Фінансів, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА ДОВІРА1 ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН

Ю. В. Полунєєв

к. е. н., доц. кафедри "Міжнародного бізнесу", Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, Народний депутат України, Голова Ради конкурентоспроможності України

ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

О. О. Романовський

Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ США

К. В. Іоненко

к. е. н., завідувач науково-дослідної лабораторії, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

А. Є. Ходирєва

к. е. н., фінансовий директор, ТОВ "ВАМП"

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ АСИМЕТРІЄЮ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

О. А. Кириченко

доктор економічних наук, професор, директор НДІ Проблем національної безпеки України

О. М. Шикова

старший викладач кафедри ЕММСЕІ, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. В. Мороз

доктор економічних наук, професор

Н. П. Карачина

кандидат економічних наук, доцент

Б. Є. Грабовецький

кандидат економічних наук, доцент Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО ФАКТОРІАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Т. В. Гринько

к. э. н.,доцент, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Н. В. Бутенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ CRM НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Л. М. Бук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОЗВИТОК БРЕНДИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

К. З. Возьний

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

ДІЛОВИЙ ЦИКЛ І АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ: КЛАСИЧНІ ПРОБЛЕМИ — НОВІ РІШЕННЯ

Ю. Б. Баклагов

доктор філософії в галузі державного управління, професора кафедри фундаментальних і гуманітарних дисциплін, Краснодонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДГРУНТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. А. Гавриш

професор, д. т. н.

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. М. Опанасенко

асистент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ГОСПОДАРСЬКА МОТИВАЦІЯ ОСНОВНИХ ВЕРСТВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

К. В. Марінцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації авіаційних перевезень, Національний авіаційний університет

О. Є. Соколова

к. е. н., начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри технічної експлуатації авіаційної техніки, Національний авіаційний університет, Інститут повітряного транспорту

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ АВІАРЕЙСУ

Б. Б. Семак

кандидат технічних наук, доцент, Львівська комерційна академія

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ЕКОТЕКСТИЛЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

М. М. Степура

старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

І. І. Біломістна

ст. викладач кафедри фінансів, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

З. М. Карасьова

ст. викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Д. І. Борисенко

магістрант, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

Г. М. Котіна

асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

О. А. Захарчук

викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманський державний університет садівництва

РЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ

Л. А. Биченко

аспірант, Харківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

І. В. Андрущенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Е. О. Мехтієв

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України Національно академії наук України

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ БАНКІВ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С. Ю. Савін

асистент, кафедра менеджменту та маркетингу, Херсонський національний технічний університет

ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Халковський

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Г. О. Горіна

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Т. В. Красовська

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИКОРИСТАННІ АУТСОРСИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. О. Темник

здобувач, Iнститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ МАСШТАБНИХ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ПРОВЕДЕННЯ "ЄВРО-2012"

В. І. Тимцуник

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. А. Гаєвська

доктор наук з державного управління, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В. С. Толуб’як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ОЦІНКА РОЛІ ТА МІСЦЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

ІНСТИТУТ НЕДОТОРКАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕВАГИ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ У ДЗЕРКАЛІ АРХЕТИПІКИ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц. Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, магістр державного управління

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КАДРОВИХ СЛУЖБ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАР’ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГУ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Т. В. Іванова

к. е. н., проф., Академія муніципального управління

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. Д. Єремійчук

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, НАДУ при Президентові України

ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПРОХОДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АПК

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"