EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Л. М. Капченко

завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення ,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Р. Л. Капченко

к. е. н., доцент, докторант, Кіровоградськийнаціональний технічний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ CИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. І. Зінкевич

Перший заступник директора Державного центур зайнятості

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Ю. М. Маршавін

канд. іст. наук, доцент, проф. кафедри державного управління та політики зайнятості, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

М. В. Ільїна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу сталого розвитку та екологічної безпеки, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМА ЧИ ПЕРСПЕКТИВА?

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Н. З. Головченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РЕГІОН ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, КЕІМ

РУХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. В. Березянко

к.е.н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЧЛЕНИ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК НОВИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

А. Д. Данилов

к. э. н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита, Киевский экономический институт менеджмента

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Подольчак

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Є. Матвіїшин

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. І. Пронкіна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. В. Вертелєва

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національного торговельно-економічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

Г. І. Михайліченко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІКО-ПРЕДМЕТНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТУРИЗМУ

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОПРОДУКЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПОНЕНТА

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Л. М. Дьорова

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Луценко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

СУБ’ЄКТИ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Д. А. Стрельникова

аспирант, Донецкий национальный университет

СЕГМЕНТАЦИЯ УКРАИНСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЛЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

В. М. Мороз

к.держ.упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЗМІНА ВІКОВОЇ МЕЖІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., кафедра економічної політики, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту, директор Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, заступник начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ВИДИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, УНІВЕРСИТЕТІВ, ПРИВАТНОГО СЕКТОРА І ДЕРЖАВИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ДОВІРИ ДО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця