Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Л. М. Капченко

завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення ,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Р. Л. Капченко

к. е. н., доцент, докторант, Кіровоградськийнаціональний технічний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ CИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. І. Зінкевич

Перший заступник директора Державного центур зайнятості

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Ю. М. Маршавін

канд. іст. наук, доцент, проф. кафедри державного управління та політики зайнятості, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

М. В. Ільїна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу сталого розвитку та екологічної безпеки, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМА ЧИ ПЕРСПЕКТИВА?

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Н. З. Головченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РЕГІОН ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, КЕІМ

РУХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. В. Березянко

к.е.н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЧЛЕНИ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК НОВИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

А. Д. Данилов

к. э. н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита, Киевский экономический институт менеджмента

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Подольчак

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Є. Матвіїшин

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. І. Пронкіна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. В. Вертелєва

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національного торговельно-економічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

Г. І. Михайліченко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІКО-ПРЕДМЕТНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТУРИЗМУ

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОПРОДУКЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПОНЕНТА

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Л. М. Дьорова

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Луценко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

СУБ’ЄКТИ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Д. А. Стрельникова

аспирант, Донецкий национальный университет

СЕГМЕНТАЦИЯ УКРАИНСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЛЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

В. М. Мороз

к.держ.упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЗМІНА ВІКОВОЇ МЕЖІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., кафедра економічної політики, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту, директор Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, заступник начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ВИДИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, УНІВЕРСИТЕТІВ, ПРИВАТНОГО СЕКТОРА І ДЕРЖАВИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ДОВІРИ ДО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"