EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Л. М. Капченко

завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення ,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Р. Л. Капченко

к. е. н., доцент, докторант, Кіровоградськийнаціональний технічний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ CИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. І. Зінкевич

Перший заступник директора Державного центур зайнятості

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Ю. М. Маршавін

канд. іст. наук, доцент, проф. кафедри державного управління та політики зайнятості, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

М. В. Ільїна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу сталого розвитку та екологічної безпеки, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМА ЧИ ПЕРСПЕКТИВА?

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Н. З. Головченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РЕГІОН ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, КЕІМ

РУХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. В. Березянко

к.е.н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЧЛЕНИ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК НОВИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

А. Д. Данилов

к. э. н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита, Киевский экономический институт менеджмента

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Подольчак

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Є. Матвіїшин

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. І. Пронкіна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. В. Вертелєва

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національного торговельно-економічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

Г. І. Михайліченко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІКО-ПРЕДМЕТНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТУРИЗМУ

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОПРОДУКЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПОНЕНТА

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Л. М. Дьорова

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Луценко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

СУБ’ЄКТИ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Д. А. Стрельникова

аспирант, Донецкий национальный университет

СЕГМЕНТАЦИЯ УКРАИНСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЛЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

В. М. Мороз

к.держ.упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ЗМІНА ВІКОВОЇ МЕЖІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., кафедра економічної політики, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту, директор Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Торбас

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, заступник начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ВИДИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, УНІВЕРСИТЕТІВ, ПРИВАТНОГО СЕКТОРА І ДЕРЖАВИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ДОВІРИ ДО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12