EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2009

В. Г. Федоренко

д. э. н., профессор, главный редактор

Н. Г. Белопольский

д. э. н., профессор, вице-президент АЭН Украины

В. С. Волошин

д. т. н., профессор, ректор ПГТУ

ПРОИЗВОДСТВО, ОБМЕН, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В. І. Павлов

д. е. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування

В. І. Борейко

к. е. н., докторант , Національний університет водного господарства та природокористування

"ТІНЬОВИЙ" БІЗНЕС В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Н. В. Намлієва

к. е. н., кафедра міжнародної економіки, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

РОЗРОБКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

С. І. Маслов

к. е. н., ХОД АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Д. В. Карамишев

Д. В. Карамишев, д-р наук з держ. управління, Національний фармацевтичний університет

С. А. Бриксін

к. е. н., Національний фармацевтичний університет

В. О. Могилко

к. е. н., Східноукраїнський філіал Міжнародного Соломонового університету

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Тимченко

професор кафедри фінансів, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Ю. П. Дудка

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Л. О. Чорна

д. е. н., зав. каф. менеджменту та адміністрування

С. В. Матусяк

заступник Вінницького міського голови

О. Ю. Дан

магістрант, ВТЕІ КНТЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ

В. Б. Цеханович

соискатель, Луганский национальный педагогический университет им. Т. Шевченко

ЕВРОРЕГИОНЫ В СИСТЕМЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ

О. П. Кавтиш

асистент, аспірант, ФММ, НТУУ "КПІ"

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ма Пин

аспирант, Национальный технический университет Украины "КПИ"

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЫНКА СВАРКИ

Анар Мамедов

ГУАМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В. А. Сачук

аспірант, Національний університет ДПС України

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ю. В. Богоявленська

к. е. н., доцент, кафедра управління персоналом і економіки праці, Житомирський державний технологічний університет

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

И. М. Мушкин

к. т. н., доцент, заместитель генерального директора Телеуниверситета — декан факультета дистанционного обучения с использованием мультимедийных технологий МАУП

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

О. О. Медведчук

Міжрегіональна академія управління персоналом

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академіїя державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ

І. В. Рожкова

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ У СКЛАДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМАХ НА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ТА УКРАЇНИ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Пельтек

Запорізький національний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

В. М. Тимків

магістр державного управління, асистент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СТРУКТУРА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державнй університет управління

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. А. Краюшкін

аспірант, ДонДУУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "МІСІЯ" ДЛЯ СИСТЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

С. О. Василишина

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ

А. A. Колосюк

апірант, КПУ, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12