EnglishНа русском

Економіка та держава № 3, 2009

В. Г. Федоренко

д. э. н., профессор, главный редактор

Н. Г. Белопольский

д. э. н., профессор, вице-президент АЭН Украины

В. С. Волошин

д. т. н., профессор, ректор ПГТУ

ПРОИЗВОДСТВО, ОБМЕН, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В. І. Павлов

д. е. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування

В. І. Борейко

к. е. н., докторант , Національний університет водного господарства та природокористування

"ТІНЬОВИЙ" БІЗНЕС В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Н. В. Намлієва

к. е. н., кафедра міжнародної економіки, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

РОЗРОБКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

С. І. Маслов

к. е. н., ХОД АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Д. В. Карамишев

Д. В. Карамишев, д-р наук з держ. управління, Національний фармацевтичний університет

С. А. Бриксін

к. е. н., Національний фармацевтичний університет

В. О. Могилко

к. е. н., Східноукраїнський філіал Міжнародного Соломонового університету

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Тимченко

професор кафедри фінансів, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Ю. П. Дудка

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Л. О. Чорна

д. е. н., зав. каф. менеджменту та адміністрування

С. В. Матусяк

заступник Вінницького міського голови

О. Ю. Дан

магістрант, ВТЕІ КНТЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ

В. Б. Цеханович

соискатель, Луганский национальный педагогический университет им. Т. Шевченко

ЕВРОРЕГИОНЫ В СИСТЕМЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ

О. П. Кавтиш

асистент, аспірант, ФММ, НТУУ "КПІ"

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ма Пин

аспирант, Национальный технический университет Украины "КПИ"

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЫНКА СВАРКИ

Анар Мамедов

ГУАМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В. А. Сачук

аспірант, Національний університет ДПС України

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ю. В. Богоявленська

к. е. н., доцент, кафедра управління персоналом і економіки праці, Житомирський державний технологічний університет

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

И. М. Мушкин

к. т. н., доцент, заместитель генерального директора Телеуниверситета — декан факультета дистанционного обучения с использованием мультимедийных технологий МАУП

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

О. О. Медведчук

Міжрегіональна академія управління персоналом

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академіїя державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ

І. В. Рожкова

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ У СКЛАДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМАХ НА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ТА УКРАЇНИ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Пельтек

Запорізький національний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

В. М. Тимків

магістр державного управління, асистент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СТРУКТУРА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державнй університет управління

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. А. Краюшкін

аспірант, ДонДУУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "МІСІЯ" ДЛЯ СИСТЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

С. О. Василишина

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ

А. A. Колосюк

апірант, КПУ, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця