Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2

Завантажити журнал №2, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.4

О. В. Нусінова

д. е. н., професор, DBA of corporate governance, MBA, начальник управління корпоративних прав, ТОВ "Смарт Холдинг", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

O. Nusinova

Doctor of Economics, Professor, DBA of corporate governance, MBA, Head of Corporate Rights Department, Smart Holding LLC, Kiev

IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN UKRAINIAN COMPANIES WITH THE PARTICIPATION OF A FOREIGN INVESTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.10

В. В. Джинджоян

д. е. н., доцент, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

V. Dzhyndzhoian

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Tourist and Hotel and Restaurant Business, Dnipro University of the Humanities

THE IMPACT OF EDUCATIONAL TOURISM ON THE FORMATION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.15

Н. П. Новак

д. е. н., д. ю. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Law, Head of the Novotroitsk State Tax Inspectorate of the Main Department of the State Tax Service in the Kherson Region, the Autonomous Republic of Crimea and the Sevastopol

FINANCIAL MANAGEMENT AND TAX ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.19

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-коресподент НААН України, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Л. А. Гунько

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

L. Hunko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING IN UKRAINE DURING THE PERIOD OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.26

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Л. Ш. Маматова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

С. А. Жуков

д. е. н., доцент кафедри ділового адміністрування, маркетингу та менеджменту, ДВНЗ "Ужгородський національний Університет"

О. М. Рибак

к. е. н., доцент кафедри управління, фінансів та адміністрування, заступник директора, Одеський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

СУЧАСНА УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

L. Mamatova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprises, State Higher Educational Establishment "Prіazovskyi State Technical University"

S. Zhukov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

O. Ribak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Finance and Administration, The Odessa Institute of the Private Joint Stock Company "Higher education institution "The Interregional Academy of Personnel Management"

MODERN MANAGEMENT PARADIGM OF FINANCIAL POTENTIAL OF A MANUFACTURING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.32

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

VECTORS OF UKRAINIAN-CHINESE COOPERATION IN THE SPHERE OF PRODUCTION OF ENERGY-SAVING AND TRANSPORT VEHICLES WITH THE USE OF ALTERNATIVE TYPES OF ENERGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.38

І. В. Вороненко

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ОЦІНКА ТА ПРІОРИТЕТИ

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: ASSESSMENT AND PRIORITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.46

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

Т. Л. Кльоба

к. е. н., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

С. М. Кльоба

к. е. н., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University

T. Kloba

PhD in Economics, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

S. Kloba

PhD in Economics, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

CHARACTERISTICS OF TOOLS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF AMALGAMATED HROMADA

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.56

М. О. Гоменюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

Н. О. Петренко

д. е. н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

А. В. Мовчанюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

СОЦІАЛЬНА ЛОГІСТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant business, Uman National University of Horticulture

A. Movchaniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

SOCIAL LOGISTICS AND EFFICIENCY OF USING COOPERATION MECHANISMS OF RURAL HROMADAS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.63

Г. В. Разумова

д. е. н., доцент, професор кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

О. В. Оскома

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

В. І. Гаража

студентка, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

H. Razumova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Analytical Economy and Management, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

O. Oskoma

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Analytical Economy and Management, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

V. Harazha

Student, Dnipro University of Technology

FORMATION OF THE DEMAND IN THE MARKET OF DAIRY PRODUCTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.68

С. Є. Клименко

к. е. н., доцент кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

З. В. Лашкул

д. мед. н., професор, завідувач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

Н. Я. Мотовиця

старший викладач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

Л. Д. Ярова

старший викладач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

S. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

Z. Lashkul

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

N. Motovytsia

Senior Lecturer of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

L. Iarova

Senior Lecturer of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

CURRENT CONDITIONS OF IMPLEMENTATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AND GOVERNMENT INVESTMENT PROJECTS IN HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.75

Ю. В. Мазур

к. е. н., декан стаціонарних та заочних форм навчання Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, доцент кафедри маркетингу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Г. А. Братусь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СУТНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Yu. Mazur

PhD in Economics, Dean of Full-time and Part-Time Forms of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Associate Professor of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

H. Bratus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business Management of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Interregional Academy of Personnel Management

ESSENCE AND ECONOMIC MECHANISM OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.79

І. А. Опенько

д. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Я. А. Степчук

асистент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. В. Городнича

аспірант кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Openko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Yа. Stepchuk

Assistant of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

А. Gorodnucha

Postgraduate student of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING THE EXPERT OPINION FOR EXTRACTION THE LAND NATURE RESERVE FUND AND OTHER ENVIRONMENTAL PROTECTION PURPOSE FOR NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.85

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

П. С. Синєгуб

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

P. Syniehub

Postgraduate student, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PARADIGM OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE MODERN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.94

О. І. Угоднікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ЦИФРОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O. Uhodnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

DIGITAL PUBLIC MARKETING AS AN ELEMENT OF STATE INFORMATION POLICY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.97

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИ, ІЄРАРХІЯ

N. Medynska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Manager of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: ESSENTIAL CHARACTERISTICS, TYPES, HIERARCHY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.103

І. Г. Канцур

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління,Державний податковий університет

О. Є. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

І. А. Хмарська

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

І. Kantsur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Philosophy and Management, State Tax University

О. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Economics and Entrepreneurship, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

I. Khmarska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Entrepreneurship, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT UNDER THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.109

Н. Л. Марусяк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Н. А. Бак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАГРОЗИ ЇЇ ВТРАТИ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. Marusiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

N. Bak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THREATS OF ITS LOSS IN THE MODERN ECONOMIC ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.114

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ IT-РЕКРУТИНГУ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FEATURES OF IT RECRUITMENT IN THE MODERN LABOR MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.119

В. Й. Жежуха

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

В. М. Мисик

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СТАН ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

V. Zhezhukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

V. Mysyk

Postgraduate student of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

STATE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF EVENT MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.125

Г. Ю. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва,Державний університет "Житомирська політехніка"

Т. О. Біляк

старший викладач кафедри менеджменту і підприємництва,Державний університет "Житомирська політехніка"

ОПТИМІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У БІЗНЕС-МОДЕЛІ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

H. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University

T. Biliak

Senior Lecturer of the Department of Management and Entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University

OPTIMIZATION OF BASIC AND AUXILIARY BUSINESS PROCESSES IN THE BUSINESS MODEL OF A MODERN MANUFACTURING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.129

Ю. А. Романовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Л. В. Страпачук

здобувач освітнього ступеня "бакалавр"Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

М. А. Макаренко

здобувач освітнього ступеня "бакалавр"Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Yu. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

L. Strapachuk

Сandidate of educational degree "bachelor", Vinnytsia Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

M. Makarenko

Сandidate of educational degree "bachelor", Vinnytsia Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

STATE SOCIAL POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.134

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ю. Л. Бабенко

студентка магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІБЕРСТРАХУВАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

R. Pikus

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Y. Babenko

Master's student of the Departament of Finance, banking and risk management,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

CYBER INSURANCE: NEW OPPORTUNITIES FOR THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.141

Т. Є. Іщейкін

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

О. О. Козін

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. С. Фурман

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. І. Гринь

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

T. Ishcheikin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

O. Kozin

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Furman

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Hryn

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

MANAGEMENT OF PRODUCTION AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.147

Zizhou Yang

2-year Master's student of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC ON THE PUBLIC FINANCIAL SYSTEM AND CHINA'S RELATED PREVENTION AND CONTROL MEASURES

Цзичжоу Ян

студент 2 курсу магістратури, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВПЛИВ ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ДЕРЖАВНУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ І ВІДПОВІДНІ ПРЕВЕНТИВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ В КИТАЇ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"