Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2

Завантажити журнал №2, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.4

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

РОЗВИТОК INDUSTRY 4.0 Й ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОКУСІ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА КНР І США

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director of Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL ECONOMY IN FOCUS OF THE CHINA-UNITED STATES GLOBAL TECHNOLOGICAL AND INNOVATION RIVALRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.11

М. В. Руденко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Університет банківської справи, Черкаський інститут

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ІНДЕКСАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Rudenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and information technologies, Banking University, Cherkasy institute

ANALYSIS OF UKRAINE'S POSITIONS IN GLOBAL INDICATORS OF THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.19

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В. О. Задоя

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ КРИЗИ

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

V. Zadoia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

STRATEGIC DIRECTIONS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.24

А. В. Руснак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

І. І. Надточій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

Д. А. Ломоносов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

I. Nadtochii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

D. Lomonosov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

FACTORS OF FORMATION OF COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SEAPORTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.29

Т. І. Лозова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of Municipal Management at IAPM

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

O. Oliinyk

Senior Lecturer of the Department of Railway Track, State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

DESIGN OF THE MARKETING SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT OF COMPANY AND EFFICIENCY OF HER INTRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.35

М. П. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука

А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

M. Tkachuk

PhD in Economic, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

FORMATION OF AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM OF THE LABOR COLLECTIVE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.42

О. М. Романуха

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Ю. А. Халілова-Чуваєва

к. політ. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Одеська національна академія харчових технологій

К. С. Хаврова

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

О. С. Коваленко

студент, гр. ГРС-20, навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ

O. Romanukha

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business of the Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

Iu. Khalilova- Chuvaeva

PhD in Political Sciences, Associate professor, Associate Professor of the Department of hotel and restaurant business,Odessa National Academy of Food Technologies

К. Khavrova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business of the Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

O. Kovalenko

Student of the Department of Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

DYNAMICS OF HOSPITALITY INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE EXAMPLE OF HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.47

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. А. Ажаман

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ

O. Zhydkov

Postgraduate student of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

CONCEPTUAL ASPECTS OF ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT ON A MARKETING BASIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.53

О. В. Борисова

к. геогр. н., доцент кафедри туризму, НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ

Т. А. Гринюк

к. геогр. н., доцент кафедри економічної та фізичної географії, НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

O. Borysova

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Tourism, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

T. Hryniuk

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Economic and Physical Geography, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

HISTORICAL RECONSTRUCTION: SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.58

В. А. Биба

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. Byba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SELF-MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.62

О. Ф. Стасів

к. е. н., доцент, директор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

Н. М. Котько

к. е. н., завідувач лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

Л. М. Магас

старший науковий співробітник лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Stasiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Director

N. Kotko

PhD in Economics, Head of the laboratory of economics

L. Mahas

Senior Researcher of the laboratory of economics

PRINCIPLES OF STATE POLICY OF RURAL INCOME GENERATION IN POLAND: CONCLUSIONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.70

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ: ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ОЦІНКА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

BIOLOGICAL ASSETS: ECONOMIC INTERPRETATION AND EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.74

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту фізичної культури,Харківська державна академія фізичної культури

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

ENSURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.78

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

В. В. Лазаренко

здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

V. Lazarenko

Master's student of Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.84

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ В УКРАЇНІ

T. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

I. Pintelei

Mаstеr's dеgrее of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

KEY TERMINOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.92

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Kyfyak

PhD, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Z. Kobelia

PhD, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student of the Department of Business Economics and Human Management,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONSTRUCTION OF DYNAMIC STOCHASTIC MODEL OF GENERAL EQUILIBRIUM OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.100

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

А. Г. Карп

студентка кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

L. Prokopets

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Business and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Karp

Student of the Department of Business and Personnel Management,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROSPECTS AND FEATURES OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105

Л. О. Петлюк

магістрант кафедри фінансів,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. С. Мєдвєдкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Petliuk

2nd-year master's student of Department of Finance, Taras Shevchenko national university of Kyiv

N. Miedviedkova

PhD in Economics, Associate professor of Department of Finance,Taras Shevchenko national university of Kyiv

STATE SUPPORT IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.112

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Херсонський державний аграрно-економічний університет

О. Г. Карташова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. Sakun

PhD in Economics, associate professor department of Accounting and Taxation,Kherson State agrarian and economic University

O. Kartashova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of public management and administration,Kherson State agrarian and economic University

STRUCTURE OF INFORMATION SUPPORT OF THE MANAGEMENT OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.118

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Yu. Neustroev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

TO THE PROBLEM OF DEFINING THE CRITERIA OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.123

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРІЇВ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

L. Yefimtseva

Postgraduate student of the Department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

STATE SUPPORT OF AGRO-TECHNOLOGICAL COOPERATIVES FOR THE JOINT USE OF MACHINERY IN UKRAINE AS ONE OF THE MEANS TECHNICAL SUPPORT FOR SMALL FARMERS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.131

М. М. Надейко

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та інноваційних технологій, Львівський університет бізнесу та права

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. Nadeyko

Postgraduate student, Assistant of the Department of Enterprise economics and innovative technologies, Lviv University of Business and Law

SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OPTIMIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.136

М. В. Джулай

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

M. Dzhulai

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

THE CONCEPT OF EMPLOYER BRAND FOR GRADUATES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"