Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2

Завантажити журнал №2, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.4

К. О. Бояринова

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

UNCERTAINTY AND RISKS IN MANAGING THE INVESTMENT-INNOVATIVE PROJECTS IMPLEMENTATION OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10

Л. О. Кустріч

д. е. н., професор, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Kustrich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

LOGISTIC INNOVATIONS AS THE BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.15

В. Д. Базилевич

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, чл.-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. В. Приказюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. М. Лобова

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЦИФРОВІЗАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

V. Bazylevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Economic Theory, Macro- and Microeconomics Department, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv

N. Prykaziuk

Doctor of Economic Sciences, associate Professor, Head of Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Lobova

PhD in Economics, associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk ManagementTaras Shevchenko National University of Kyiv

DIGITALIZATION OF SECURE COMPETITIVE EXCURSIONS OF INSURANCE COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.21

О. В. Ільєнко

д. е. н., професор кафедри МЗЕДП, Національний авіаційний університет

О. О. Мезенцева

к. е. н., доцент кафедри МЗЕДП, Національний авіаційний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

О. Ilienko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of MZEDP, National Aviation University

O. Mezentseva

PhD in Economics, associate professor of the Department of MZEDP, National Aviation University

ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON ENTERPRISES ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL FINANCIAL ASSISTANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.27

О. А. Князєва

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, м. Одеса

М. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

O. Kniazieva

Doctor of Economic Sciences, Full Professor Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popov

M. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa I. I. Mechnikov National University

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FEASIBILITY OF CO-DEPLOYMENT OF ICT INFRASTRUCTURE WITH TRANSPORT AND ELECTRICITY INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.32

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В. М. Запорожець

менеджер-начальник відділу координації зведеного плану закупівель Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ "Укрзалізниця"

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

V. Zaporozhets

Manager, Head of the Coordination Division of the Consolidated Procurement Planning Department, Procurement Department, JSC "Ukrzaliznytsia"

PARADIGM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RAILWAY COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.39

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL ASPECTS OF AGRARIAN ECONOMY SECTOR TRANSFORMATION STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.44

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

WORLD EXPERIENCE OF SOCIAL COMMUNICATION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.48

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

А. Khomutenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

STATE CONTROL OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF STATE FINANCE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.57

А. С. Коноваленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МАКРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

A. Konovalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

CULTURAL FACTORS OF THE MACROMARKETING ENVIRONMENT OF THE FOOD MARKET FOR CHILDREN

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.62

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент, факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи і фінансів

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

M. Razinkova

PhD in Economics, Docent, Faculty of Economics, Business and International Relations, Department of International Economic Studies, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

STAGES OF MARKETING PLANNING IN RESTAURANT BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.67

Г. В. Шпакова

к. т. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА

Н. Shpakova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture

ECONOMIC TRANSFORMATION OF PRODUCTION MODELS ON THE EXAMPLE OF BIOSPHERIC COMPATIBILE CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.72

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, associate professor of chair of marketing and business administration, Odesa Mechnikov National University

THEORETICAL GROUNDS FOR SECURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF AN INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.79

О. Є. Сушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, провідний науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України

Н. М. Борейко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ МІНІМІЗАЦІЇ АБО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

O. Sushkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Customs, Leading Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development, Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

N. Boreіko

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development,Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

EVALUATION OF INDICATORS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES AS A TOOL OF IDENTIFYING TAX MINIMIZATION RISKS OR TAX EVASION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.85

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

O. Pelekh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

MODEL OF STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені І. Франка

НОВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Yu. Shushkova

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF REGIONAL PECULIARITIES OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY ON THE BASIS OF CLUSTERING

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.95

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

А. М. Хомік

магістр ОА-18, Запорізький національний університет. Інженерний інститут

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

O. Нamova

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

А. Homik

Group of studing the theory of taxation-18 of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF SALARY AT PJSC ZAPORIZHSTAL

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.101

Є. О. Музичка

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

У. В. Ситайло

асистент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Muzychka

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

U. Sytailo

assistant of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF HOTEL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.104

Н. М. Сторчай

магістр з публічного управління та адміністрування, головний спеціаліст відділу доходів та економічного аналізу, Департамент фінансів Житомирської ОДА, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

N. Storchay

Master of Public Administration, Chief Specialist of the Revenue and Economic Analysis Department, Department of Finance, Zhytomyr Regional State Administration, Zhytomyr

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

FINANCIAL CAPACITIES OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES BUDGETS IN THE CONTEXT OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL REFORM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.110

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Р. Кубрак

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

N. Kuzo

Senior Teacher, Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

N. Kubrak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

DEVELOPMENT STRATEGIES OF BREWING COMPANIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.115

П. В. Красноперов

аспірант кафедри економіки та права, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", старший викладач, Харківський національний університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У ХОДІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ У В'ЄТНАМІ

P. Krasnopyorov

post-graduate student, Department of Economics and Law, Kharkiv University of Humanities "Popular Ukrainian Academy",senior lecturer Kharkiv National Ivan Kozhedub Air Force University

STATE ECONOMIC REGULATION IN THE PROCESS OF ECONOMIC REFORMS IN VIETNAM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.122

Т. О. Олійник

директор Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ "Укрзалізниця"

ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

T. Oliinyk

Director of the Department of Planning and Expected Procurement, JSC Ukrainian Railways

TO THE ISSUE OF INTRODUCING A CONCESSION AT THE RAILWAY TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.127

В. Ю. Кузіна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЛОДОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

V. Kuzina

Postgraduate student of the Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Ukraine

TRANSFORMATION OF THE MALT INDUSTRY OF UKRAINE ON THE WAY TO INTEGRATION INTO THE EUROPEAN ECONOMIC SPACE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.131

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

RESEARCH ON ECONOMIC COMPONENT OF DYNAMIC MECHANISM OF THE FORMATION OF A FAMILY FARM IN CHINA

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДИНАМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНОЇ ФЕРМИ В КИТАЇ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.137

Азизова Вафа Салман кызы

докторант, Западно-Каспийский Университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Azizova Vafa Salman kyzi

Doctoral candidate, West Caspian University

CURRENT STATE OF BANK LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.141

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

V. Hrynyshyn

external doctoral student, Zhytomyr National Agroecological University

METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE INVESTIGATION INTO THE FOOD SECURITY OF A COUNTRY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"