Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2

Завантажити журнал №2, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.4

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наук,Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Київ

Г. Ю. Олійник

д. е. н. доцент, завідувач кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

А. Ю. Аль-Тмейзі

к. е. н. заступник директора, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЯК ФАКТОРОМ РОСТУ ВИРОБНИЧОЇ АКТИВНОСТІ

T. Lozova

doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Humanities of the Odessa National Academy of Communications. O.S. Popov, Kyiv

G. Oliynyk

doctor of economics Associate Professor, Head of the Marketing Department of the Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

A. Al-Tmeizi

Ph.D. Deputy Director of the Institute of Economics and Management of the Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PRODUCTIVITY MANAGEMENT, AS A FACTOR IN THE GROWTH OF PRODUCTIVE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.10

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Т. Ф. Сундук

асистент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет

ПУБЛІЧНІ ПРИРОДООХОРОННІ ВИДАТКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СТРАТЕГІЯ НАРОЩЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

T. Sunduk

Assistant department of banking, Kyiv National University of Trade and Economics

L. Polishchuk

Candidate of Technical Sciences, docent of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

PUBLIC ENVIRONMENTAL EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: STRATEGY FOR INCREASING

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.17

Д. І. Басюк

д. е. н., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. Ю. Примак

к. ф.-м. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

D. Basyuk

Doctor of Economics, Head of the department of tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiyv

T. Prymak

PhD in Physics and Mathematics, associate professor of the department of tourism and hotel business National University of Food Technologies, Kiyv

N. Pohuda

PhD in Economics, associate professor of the department of tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiyv

TRANSFORMATION OF TOURISM IN UKRAINE ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EUROPEAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.22

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ І ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДОРОЖНИХ КАРТ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Yu.Yurchenko

Doktor of Economics, Associate Professor of economics department,Berdyansk University Management and Business, Berdyansk

KEY PRIORITIES AND TARGETED OBJECTIVES ROAD MAPS TOURISM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.31

М. В. Босовська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МУЛЬТИАТРИБУТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Bosovska

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

M. Boyko

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

N. Vedmid

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

O. Poltavska

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

MULTI-ATTRIBUTE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGING THE INTEGRATION PROCESSES OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.36

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. Г. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

O. Bondarenko

Ph.D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

N. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS IN THE CONTEXT OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.41

С. В. Свірко

д. е. н., професор, Житомирський державний технологічний університет

Т. М. Тростенюк

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

S. Svirko

Doctor of Economics, professo

T. Trosteniuk

postgraduate student,Zhytomyr State Technological University (Ukraine, Zhytomyr)

FUNCTIONS, TASKS, ELEMENTS AND PRINCIPLES OF MANAGERIAL ACCOUNTING AT PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.47

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент кафедри європейського бізнесу та економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДІЙНИХ ПРОДУКТІВ

А. Chuzhykov

Ph. D., associate professor of European business and economy department of Kyiv National economic University named after Vadym Hetman

IDENTIFY THE COMPETITIVENESS OF MEDIA PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.53

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, головний бухгалтер, Житомирський національний агроекологічний університет

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

R. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chief Accountant of Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Аgroecological University

MANAGEMENT CONTROL IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.58

Ю. М. Марчук

к. с-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. І. Уварова

начальник відділу праці, заробітної плати та економічного розвитку, Державне агентство лісових ресурсів України

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Uvarova

head of the Department of labor, salary and economic development, State forest resources agency of Ukraine

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORESTRY: FEATURES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS OF FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.64

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової політики, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Yu. Kasperovich

PhD in Economics, Chief Consultant of the Financial Policy Department, The National Institute for Strategic Studies

FISCAL SECURITY OF THE STATE IN A HYBRID WAR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.71

С. В. Качула

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

S. Kachula

PhD (Economics), Associate Professor of the Department State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance, Dnipro

STATE FINANCIAL POLICY OF SOCIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE REALIZATION MECHANISM TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.77

О. О. Кизенко

к. е. н., доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВІД АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

O. Kyzenko

PhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DEVELOPMENT CONTROLLING ENTERPRISE ACTIVITY CONCEPT: FROM ANALYTICAL ACCOUNTING TO STRATEGIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.82

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів,ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ДЕРЖАВА ДОБРОБУТУ ТА СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior research fellow of public finance department,"Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine"

WELFARE STATE AND MODERN PROCESSES OF FISCAL SPACE TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

І. В. Бондаренко

магістр, ОА-17-1мз, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy, Cand. Sci. (Econ.), associate professo

О. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

I. Bondarenko

Group of studing the theory of taxation-7, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF INTERNAL AUDIT METHOD OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS FOR INCREASING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.94

О. В. Баранецька

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. Д. Ладюк

к. е. н., доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України, заступник начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, м. Рівне

К. С. Гарач

студентка групи МФЕБм-21, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ТЕРОРИЗМУ НА БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ

О. Baranetska

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. Ladyuk

PhD in Economics, Associate Professor of Department, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Deputy Head of the Department of Education and Science of Rivne Oblast State Administration, Rivne

K. Garach

student, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE NEGATIVE IMPACT OF TERRORISM ON UKRAINE'S SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.100

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Н. В. Палюткіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

N. Palyutkina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF NON-MATERIAL ASSETS AUDIT PROGRAMME IN PJSC "ZAPORIZKII ZALIZORUDNYI KOMBINAT"

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.105

Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ В УКРАЇНІ

L. Yatsyshina

PhD (techn.), Professorof Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MARKET RESEARCH ON FRUITS AND VEGETABLES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.110

К. С. Стоян

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет

В. В. Широка

магістр кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АНАЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Stojan

Candidate of Economic Sciences, assistant professor of the economy and tourism activity management department, Dniprovskii University of the Humanities

V. Shiroka

Master of the economy and tourism activity management department, Dniprovskii University of the Humanities

THE NECESSITY OF RAISING THE LEVEL OF ANALYTICAL CULTURE OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.115

С. С. Макаренко

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Makarenko

Applicant, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ACTIVITIES OF FORESTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.120

А. В. Волошин

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Voloshyn

PhD student, National university of Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.124

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE FUNCTIONING LOGISTICS SYSTEM OF THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.130

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПНВЗ "Європейський університет"

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

H. Chaban

Research Fellow, department of finances and banking, European university

CURRENT ISSUES OF AVOID THE RISK OF CIVIL AVIATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.135

К. С. Зайченко

старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

K. Zaychenko

Senior Lecturer of the Department of Business and Trade of Odessa National Polytechnic University

METHODS AND MODELS OF FORMATION THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INNOVATION-ACTIVE SMALL ENTERPRISE: ESSENCE AND PRACTICAL VALUE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"