Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2018

Завантажити журнал №2, 2018

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

Н. П. Новак

д. е. н., доцент, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

НОВІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. Ignatenko

doctor of economics sciences, professor, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky

N. Novak

doctor of economics sciences, associate professor, Kherson State Agrarian University, Kherson

NEW REQUIREMENTS OF NORMATIVE AND LEGISLATIVE SUPPORT OF ACCOUNTING, ESTIMATION AND TAXATION OF THE USE OF LAND RESOURCES

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІСЦЕ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

M. Minenko

doctor of economics, professor, head of the department of management and administration, National university of food technologies, Kyiv

THE PLACE AND ROLE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN GENERAL MANAGEMENT SYSTEM

М. З. Згуровський

д. т. н., професор, академік НАН України, ректор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. А. Гавриш

д. т. н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. Д. Кухарук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

M. Zgurovsky

Doctor of Technical Sciences, professor, academician of NAS of Ukraine, rector of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. Gavrish

Doctor of Technical Sciences, Professor, dean of the Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

N. Skorobogatova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. Kukharuk

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

PROVIDING THE SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE OF UKRAINE'S REGIONAL DEVELOPMENT

Г. В. Жаворонкова

д. е. н., професор кафедри аерокосмічної геодезії, Національний авіаційний університет, м. Київ

Л. Ю. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУЧАСНА НАПРАВЛЕНІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ В ДОСЛІДЖЕННІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

G. Zhavoronkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

MODERN DIRECTION OF THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE STUDY OF THE FORMATION OF A KNOWLEDGE ECONOMY IN THE INFORMATION SOCIETY

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE ESSENCE AND PROPERTIES OF THE ENTERPRISE POTENTIAL

А. І. Богданенко

д. філос. в галузі держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

A. Bogdanenko

Doctor of Philosophy in Public Administration, Doctorate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ON THE ISSUE OF MANAGING THE PROCESS OF INVESTMENT ACTIVITY IN HOUSING CONSTRUCTION

Ю. І. Буріменко

д. техн. н., професор кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

Т. А. Пінчук

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ОЦІНКОЮ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Yu. Burimenko

Doctor of technical sciences, professor, Department of Project Management and System Analysis, Odessa National Academy of Communications named after О.S. Popov, Ukraine

T. Pinchuk

Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, Odessa National Academy of Communications named after О.S. Popov, Ukraine

STRUCTURING PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE WITH EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF FUNCTIONAL RESULTS

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Я. Р. Ніколаєш

магістр, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

N. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institutу of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Ya. Nikolaes

мaster, Kharkov Institutу of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ESSENCE AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL OF ECONOMIC SYSTEM

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

І. А. Дерезюк

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. О. Семененко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

I. Dereziuk,

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

A. Semenenko

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

THE STATE OF THE LABOR MARKET IN THE MYKOLAYIV REGION AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ГЕНЕЗИС ПІДПРИЄМНИЦТВА — РУШІЙНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar Dnipro

GENESIS OF ENTREPRENEURSHIP IS A DRIVING FACTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF NATIONAL INTERESTS

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Department of applied economics and international economic relations of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

PRIORITY DIRECTIONS OF INSTITUTIONALIZED MODERNIZATION UKRAINE'S STATE FINANCE MANAGEMENT

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПАРИТЕТ ВАЛЮТ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СТАНУ ФОНДОВИХ РИНКІВ СВІТУ І РУХУ КАПІТАЛУ

G. Jaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhya

THE PARTITE OF CURRENCIES AS A REVIEW OF THE STATE OF THE STOCK MARKETS OF THE WORLD AND CAPITAL MOVEMENT

Ю. Ю. Вергелюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Yu. Vergeliuk

PhD in Economics, associate professor of department of financial markets, University of the state fiscal service of Ukraine, Irpin

THEORETICAL BASICS OF FORMATION OF THE FINANCIAL MARKET'S TAX POTENTIAL

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

ПРИХОВАНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ВИКЛИК РЕГУЛЮВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

MURKY PROTECTIONISM: A CHALLENGE TO REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Д. В. Долбнєва

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

D. Dolbneva

PhD in Economics, Associate Professor department of accounting and auditing the faculty Financial management and business, Ivan Franko National University of Lviv

THE MODERN STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF AUDIT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE AND APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS

K. Zhylenko

Ph.D., Assistant Professor, Department of management and tourist business, Dniprovskyi national University by Oles Honchar

MODERN MODEL OF HARMONIZATION OF ECONOMIC TNCS' INTERESTS IN THE CONTEXT OF SYSTEMIC TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY

К. М. Жиленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТНК В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Засадко

к. е. н., с. н. с., виконавчий директор, Школа управління Українського католицького університету, м. Львів

К. Р. Тронстад

старший дослідник, Норвезький інститут міських та регіональних досліджень, м. Осло

ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН В МІСТАХ УКРАЇНИ

V. Zasadko

Ph.D. in Economics, Executive Director, The School of Public Management at Ukrainian Catholic University, Lviv

K. Tronstad

Senior Researcher, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo

THE DIMENSIONS OF CITIZENS' POLITICAL ACTIVITY IN UKRAINIAN CITIES

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

Н. О. Дубогрій

магістр спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ"

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

N. Dubogry

Master of specialty "Finance, Banking and Insurance", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University "Ukraine", Mykolaiv

APPRAISAL OF LOAN PORTFOLIO OF JSC RAIFFEISEN BANK AVAL

Л. П. Рогатіна

к. політ. н., Одеська національна академія харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНУ

L. Rogatina

Candidate of Political Sciences, Odessa National Academy of Food Technologies

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT, ITS PECULIARITIES AND ROLE IN FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE BUSINESS SUBJECTS: THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національний університету культури і мистецтв

О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ

M. Ogienko

candidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

O. Gurina

candidate of economic sciences, associate professor, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky

STUDY OF STATE AND TRENDING TRANSFORMATIONS OF HUMAN CAPACITY IN THE REGION

В. С. Погорєлов

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

АГЛОМЕРАЦІЇ ЯК ФУНДАМЕНТ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. Pohorielov

Ph.D student, Hetman Kyiv national economic university, Kyiv

AGGLOMERATIONS AS THE FOUNDATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES COOPERATION

Д. М. Савчук

аспірант кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

D. Savchuk

Postgraduate, Department of Management and Public Administration of Ternopil National University of Economics

MECHANISM OF ACTIVATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMMUNITY AS AN INSTRUMENT FOR SOLVING PROBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

А. К. Думікян

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

A. Dumikian

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SUPPORT MODEL FOR THE BUDGET INSTITUTIONS' CURRENT ACTIVITY

В. В. Мельниченко

аспірант кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Melnychenko

doctoral student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTER MODELING OF BIOENERGY POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"