EnglishНа русском

Зміст журналу № 2, 2017

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік Академії будівництва України

С. В. Федоренко

к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури, Академік академії будівництва України

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНО-НОВІТНІХ РІЗНОРІВНЕВИХ СИСТЕМАХ

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, аcademician of Аcademy of building of Ukraine

S. Fedorenko

PhD, associate Professor, associate Professor of the Department of labour protection and environment of the Kyiv national University of construction and architecture, Academician of Academy of construction of Ukraine

ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE IN THE INTEGRATION IS THE LATEST MULTILEVEL SYSTEMS

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОНДОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. Kosova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya

О. Іaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

STOCK ELECTRONIC SECURITIES TRADING: IMPACT ON THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

О. М. Грабчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Hrabchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Finance, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university, Dnipro

V. Plaksienko

Doctor of Science in Economics, Professor, Sc. Professor Chief of the department of accounting, Poltava state agrarian academy, Poltava

INSTRUMENTS OF INNOVATIVE POLITICS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

Т. Kharchenko

Ph.D. of Science (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC SPHERE ENTITIES

Ю. В. Гончаров

д. е. н., професор кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

А. О. Дворецький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Y. Goncharov

Doctor of Economics, Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

A. Dvorets'kyy

Ph.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF PUBLIC GOODS IN THE ECONOMIC SYSTEM OF THE STATE

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Andryushchenko

PhD, associate professor, assistant professor Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

LEVEL OF VIABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FORECASTING

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

MONITORING AND INFORMATION PROVIDING OF THE FOOD SECURITY FORMATION PROCESSES

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

DETERMINATION OF DOMINANT FUNCTIONAL COMPONENTS OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES INTERNAL ENVIRONMENT TO ENSURE THE ECONOMIC INTEREST OF FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT

В. В. Рубльов

консультант з питань протидії та запобігання корупції, Волинська обласна рада, Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Rubliov

Consultant on combating and preventing corruption, Volyn regional council, Lutsk

FEATURES OF COMMUNAL ENTERPRISES MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

А. О. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

В. М. Полюхович

студент спеціальності "Економічна кібернетика", Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В ХОДІ ІНСПЕКТУВАННЯ

O. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

A. Boyko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

V. Poluhovich

Student of specialty "Economic Cybernetics", Sumy State University

DEVELOPMENT OF THE METHODICAL APPROACH FOR MODELING THE RISK OF BANKING INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ITS SERVICES USAGE FOR MONEY LAUNDERING OR TERRORIST FINANCING DURING INSPECTION

О. Ю. Чуріканова

к. е. н., доцент кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

К. А. Загорулько

аспірант, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities "National Mining University"

K. Zahorulko

graduate student, State Universities "National Mining University"

THE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, старший судовий експерт, НДЕКЦ МВС України, м. Одеса

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Professor, Senior Judicial expert Odessa Research of Forensic Center of Ministry of Interior of Ukraine, Odessa

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

FISCAL EFFICIENCY OF INCOME TAX ENTERPRISES IN UKRAINE

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

O. Voloshenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

MANAGING CHANGE IN OUTPUT

К. В. Шиманська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ДІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

K. Shymanska

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

PROCESS APPROACH TO IDENTIFYING MIGRANT REMITTANCES IN TERMS OF INSTITUTIONAL FACTORS

С. І. Собчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. Sobchuk

post-graduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

INTERBUDGETARY TRANSFERS IN THE SYSTEM OF BUDGET REGULATION

Н. О. Піскунова

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Piskunova

graduate student of chair of finance, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

IMPROVING METHODICAL PRINCIPLES ESTIMATING CASH FLOWS COMPANIES

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Miasnykov

Applicant at the department of Economic enterprises of urban farming, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENGINEERING COMPANIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12