EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2016

Завантажити журнал №2, 2016

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

НЕОЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ ВИКЛИКІВ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

NEO-DEPENDENCE OF THE UKRAINIAN ECONOMY AS A MANIFESTATION OF CHALLENGES TO ECONOMIC SECURITY: PROSPECTS OF STRUCTURAL TRANSFORMATION AND MACROECONOMIC STABILIZATION

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance and Economic Systems Modeling, Classic Private University, Zaporizhzhya

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

CURRENCY POLICY AND THE PAYMENT BALANCE STRUCTURE OF UKRAINE: THE INTERRELATION DIALECTIC

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ya. Zhovnirchyk

doctor in public administration, associate professor, head of regional administration and local government faculty of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MODERNIZATION OF GOVERNMENT IN GLOBALIZATION

М. А. Міненко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Minenko

Doctor of Economics, professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF GOODWILL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF ENTITY

Н. П. Чорна

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

N. Chorna

Doctor of Economics , Associate Professor of Economics, organization and planning in agriculture

FOOD QUALITY — A KEY TO A HEALTHY NATION

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

MODERNIZATION AND INNOVATION AS DIRECTIONS ANTI-CRISIS DEVELOPMENT OF ENTERPRISES REAL SECTOR

С. В. Маловичко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

S. Malovychko

PhD in Economics, associate Professor of Department of marketing and management, Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky

TO THE ISSUE ABOUT DEFINITION OF "ELECTRONIC BUSINESS"

Р. В. Міхель

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У ФІНАНСОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС В КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

R. Mikhel

PhD in economics, Junior research scientist of the Department of Development of the Industrial Sphere of the Region and Investment of the Institute of Regional Research named after M.I. Dolishnij of the NAS of Ukraine

PARTICIPATION OPPORTUNITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF WESTERN UKRAINE REGIONS IN THE EU FINANCIAL PROGRAMMES AFTER THE ENACTMENT FREE TRADE AREA BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih city

DEVELOPMENT OF AN ACTIVITY DYNAMIC MODEL OF A COMMERCIAL BANK

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITY IN UKRAINE AND IN THE WORLD: PROBLEMS OF ESTIMATION AND WAYS OF THEIR SOLVING

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

N. Novikova

PhD, Associate Professor, Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE INSTITUTIONAL CONCEPT SCIENTIFIC IDENTIFYING OF ECONOMIC INTERESTS

К. С. Хорішко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ, ЗБУТОВІЙ І МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

K. Khorishko

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

PROVIDING INVESTMENT ATTRACTIVENESS THROUGH THE DEVELOPMENT OF ITS POTENTIAL IN PRODUCTION AND BUSINESS, SALES AND MARKETING ACTIVITIES

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління, Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНА ДИСКРЕТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

S. Biriuk

PhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management, USMDI, Kyiv

THE REGIONAL DISCRETE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE: REASONS AND EFFECTS

О. В. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

СТРАХОВИЙ РИНОК У КАТЕГОРІЯХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Odessa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

THE INSURANCE MARKET IN CATEGORIES OF INSTITUTIONAL THEORIES

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СКЛАДОВИХ КАПІТАЛУ

I. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING OF FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES THE KEY OF CAPITAL

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

В. А. Тігарєва

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

I. Stankevych

candidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odessa A.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odessa

V. Tigarieva

postgraduate student of the department of management and marketing, Odessa A.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odessa

ANALYSIS AND FORECASTING OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF COMMUNICATIONS AND INFORMATIZATION OF UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Т. Б. Третяк

магістрант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Д. В. Бондарчук

молодший веб-розробник, IT Doors, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

T. Tretiak

graduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

D. Bondarchuk

Junior Web Developer, IT Doors, Kyiv

USING GENETIC ALGORITHMS IN ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING: PROBLEMS, EXPERIENCE AND PROSPECTS

О. М. Коробкова

старший викладач кафедри "Комерційне забезпечення транспортних процесів", Одеський національний морський університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Korobkova

Senior lecturer of department of maritime commerce, Odessa National Maritime University, Odessa

ORGANIZATION OF THE EFFECTIVE REGULATING MECHANISM OF CUSTOMS BROKERING

Я. П. Мельничук

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Y. Melnychuk

PhD, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

CALCULATION OF THE COST OF ORGANIC CROP PRODUCTION

Д. І. Савушкін

аспірант, Університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

D. Savushkin

postgraduate student, University of management and business, Berdyansk

TRANSFORMATION OF STRATEGY DEVELOPMENT OF NATIONAL RESORT-RECREATION SPHERES

А. Ю. Данілкова

аспірант, Хмельницький національний університет

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Danilkova

graduate student, Khmelnitsky National University

KEY ASPECTS OF ORGANISATION OF THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENERPRISES OF UKRAINE

А. В. Нечипуренко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

A. Nechypurenko

Postgraduate student of the department of macroeconomics and public administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THEORETICAL BASIS OF THE STATE DEPARTMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

А. М. Мельник

аспірант кафедри фінансів, Національний університет ДПС України

КРИТЕРІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В ОПОДАТКУВАННІ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

A. Melnik

PhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

THE CRITERIA OPTIONS PROVIDING TAX RELIEF IN THE REAL ESTATE TAXATION IN UKRAINE

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ СФЕРИ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

EUROINTEGRATION SPHERE OF BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця