Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2015

Завантажити журнал №2, 2015

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ БІЗНЕС-СЕГМЕНТУ ЕКОНОМІКИ UPSTREAM

I. Fadyeyeva

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

A CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SUPPORT DECISION-MAKING PROCESSES IN THE SYSTEM CONTROLLING THE BUSINESS SEGMENT OF THE ECONOMY UPSTREAM

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

ТРАНСФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

THE TRANSFORM FUNCTIONS ACTORS OF THE INNOVATION PROCESS

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, ректор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

І. О. Тарасенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. М. Нефедова

аспірантка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВНЗ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

I. Hryshchenko

Dr. econ., professor, Rector, Kyiv National University of Technologies and Design

I. Tarasenko

Dr. econ., professor, Head of financial and financial security department, Kyiv National University of Technologies and Design

T. Nefedova

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC PRIORITIES AND FORMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT COMPETITIVENESS

Я. Ю. Цимбаленко

к. н. з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України, "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Y. Tsymbalenko

PhD, National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute", Kyiv

ECOLOGIZATION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AS BASIS OF STEADY DEVELOPMENT OF ECONOMY

Д. В. Клиновий

к. е. н., с. н. с., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

D. Kynovyi

Candidate of Economics, Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Melnyk

Candidate of Economics, Associate Professor, National State Tax Service University of Ukraine

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL STRATEGY

Т. В. Майорова

к. е. н., доц., завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК НЕПРЯМИЙ МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Mayorovа

PhD, Associate Professor, Head of the Chair Investment Banking SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

INVESTMENT TAX CREDIT AS AN INDIRECT METHOD OF FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

А. В. Вітюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

N. Karachуna

Ph.D. in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

A. Vitiuk

Post-Graduate Student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

CREATION OF PRECONDITIONS OF INVESTMENT DEVELOPMENT AFRICULTURAL ENDINEERING

К. М. Роменська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

K. Romenska

Ph.D., associate professor, the Department of finance, Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk

IMPROVING OF THE EFFICIENCY OF A SMALL BUSINESS BASED ON THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Т. Д. Сіташ

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ

T. Sitash

c. e. s., senior lecturer department of finance, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

MANAGEMENT OF FISCAL DEFICIT

Н. В. Хлістунова

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N. Khlistunova

Ph.D., Senior Lecturer Service management department, Kyiv National University of Technology and Design (KNUTD), Kyiv

FEATURES OF CALCULATION PARAMETERS OF STRATEGIC FLEXIBILITY OF CONSUMER SERVICES

О. Ю. Чуріканова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

O. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities' National Mining University"

THE REGIONAL POLICYУ OF UKRAINE, PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE CONTEXT OF THE EU REGIONAL POLICY

А. Г. Олексин

к. е. н., доцент кафедри грошового обігу і кредиту, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

Ж. П. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ЦІНОВОЇ ПОЗИЦІЇ РИНКУ ЗОЛОТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Oleksyn

Ph.D., assistant professor of the department of monetary and credit Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

J. Lysenko

Ph.D., assistant professor of the department of finance Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

THE INFLUENCE ANALYSIS OF THE ECONOMIC FACTORS OF THE GLOBAL MARKET ECONOMY CONDITIONS ON THE MARKET GOLD PRICE POSITION ALTERNATION REGULARITY

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

J. Kasperovich

Ph.D. in Economics, Senior consultant in Department of financial security, National Institute for Strategic Studies at The President of Ukraine, Senior lecturer at Department of finance and credit, Interregional academy of personnel management

THE TAX COMPROMISE AS AN ELEMENT OF TAX REFORM IN UKRAINE

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Ю. В. Півняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. В. Гурбич

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОДИФІКАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Y. Pivnyak

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

O. Gurbich

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

MODIFICATION OF DEPOSIT POLITICS OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

В. Я. Швець

д. е. н., професор, директор Інституту економіки, заслужений економіст України, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

В. О. Галаганов

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

V. Shvets

doctor of economics, professor, Director of the Institute of Economics, National Mining University, Dnepropetrovsk

N. Efremova

candidate of economics, docent, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

V. Galaganov

student, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

THE ANALYSIS OF MODELS OF THE LABOR MARKET: THEORETICAL AND PRACTICAL VALUE

С. В. Ведернікова

к. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва, Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

S. Vedernіkova

Candidate of Economic Sciences, Dr. fіlosofії at the Branch Economy, Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business, Interregional Academy of Personnel, Odessa, Ukraine

IMPROVEMENT CREDIT RELATIONS BETWEEN BANKS AND ENTERPRISES

Л. М. Наумова

д. е. н., доцент, Херсонський національний технічний університет

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. Naumova

Doctor of Economics, Associate Kherson National Technical University

MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES OF KHERSON REGION

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА МАСШТАБІВ БЕЗРОБІТТЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior researcher of department of socio-economic problems of labor, State Organization "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine", Kyiv

THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND EXTENT OF UNEMPLOYMENT IN THE DONETSK AND LUGANSK REGIONS

В. Р. Крупа

к. е. н., в.о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ

V. Krupa

PhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university, Lviv

BUSINESS ACTIVITY OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE MACROECONOMIC DIMENSION

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

А. І. Омельченко

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЕКО-ІННОВАЦІЙ

K. Boyarynova

PhD (Econ), Docent, Docent of Management Department, National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute"

A. Omelchenko

Student of the Faculty of Management and Marketing, National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute"

FEATURES OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES WHO BASED ON ECO-INNOVATONS

О. Є. Бабина

к. е. н, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

А. М. Пічка

аспірант, факультет економіки транспорту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РИНКУ СУДНОБУДУВАННЯ І СУДНОРЕМОНТУ В УКРАЇНІ

O. Babyna

Ph.D. In Economics, Professor of Economics and Management Department of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

A. Pichka

Postgraduate, faculty of Economics and Transport of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

TRENDS AND CHALLENGES IN THE SHIPBUILDING AND SHIPREPAIR MARKET IN UKRAINE

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

EVOLUTION THEORY OF INTERNAL MARKETING

А. В. Базавлук

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

А. Bazavluk

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE TRANSFORMATIONS ON RAILWAYS AND USE IT TO CREATE A STRATEGY FOR STATE FINANCIAL POLICY FOR THE RAILWAYS OF UKRAINE

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

РЕЗЕРВИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

BACKLOGS AND MECHANISMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

І. В. Мілько

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д. О. Катрич

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

I. Milko

Researcher, "European University"

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

D. Katrych

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Ю. В. Бондар

аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ

Yu. Bondar

postgraduate student of financial analysis and control department, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING SYSTEM OF TAX EXPENSES

О. В. Горак

аспірант, ЗНУ

БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: УДОСКОНАЛЕННЯ СУТНОСТІ, ЧИННИКИ І КРИТЕРІЇ

A. Gorak

postgraduate student, ZNU

SECURITY ECONOMIC DEVELOPMENT ENTERPRISES: THE IMPROVEMENT ESSENTIALLY, FACTORS AND CRITERIA

T. O. Курбатова

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ЗЕЛЕНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. Kurbatova

Ph.D. Student, Sumy State University, Sumy

TRADABLE GREEN CERTIFICATES SYSTEM: PROSPECTS FOR UKRAINE

Т. І. Скібіна

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОГЕНЕРАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Т. Skibina

Post-graduate student, Department of Economics and Business-Administration, Sumy State University

ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM FOR COGENERATION STIMULATION IN UKRAINE

С. Г. Маринчук

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ОФШОРІВ ТА ОНШОРІВ

S. Marynchuk

Ph.D. Student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

STRUCTURAL MODELS OF OPTIMIZATION MECHANISMS INVOLVING ONSHORES AND OFFSHORES

І. П. Тимченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

І. Tymсhenko

PhD Student, Department of Management of Innovative and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ENERGY SUPPLYING OF ЕCONOMY OF UKRAINE IN TERMS OF SOCIO-ECONOMIC CRISIS

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Tovmasyan

Researcher, "European University"

THE PROBLEMS OF VENTURE INVESTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"