Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2014

Завантажити журнал №2, 2014

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ НІМЕЧЧИНИ

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

LEGISLATIVE AND REGULATORY CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF GERMAN COMPANIES

М. Ю. Маісурадзе

к. е. н., науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

M. Maisuradze

Phd (Economics), scientific associate, Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Donetsk

BACKGROUND FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко- гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТАКТИЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НЕВІДЧУТНИХ АКТИВІВ

Е. Shapurova

PhD Zaporizhzhya National University

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT INVISIBLE ECONOMY AND INTANGIBLE ASSETS

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко- гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЛАТЕНТНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗВИТОК КЛАСТЕРНИХ ІНТЕГРАЦІНО-АСОЦІАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

А. Shapurov

PhD Zaporizhzhya National University

LEGALIZATION OF LATENT ASSOCIATIONS AND DEVELOPMENT OF CLUSTER ASSOCIATIVE PROCESSES

Г. Є. Ямненко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

H. Yamnenko

PhD, associate professor of the economy of enterprises, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Getman", Kyiv

STRATEGIC PARTNERSHIP: FEATURES AND COMPETITIVE ADVANTAGES

А. В. Драбаніч

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ЗА ІНТЕРЕСАМИ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

A. Drabanich

Ph.D. in Economics, docent of Finance chair in Vinnitsya University of Economy and Finance

CLASSIFICATION OF INNOVATIONS ACCORDING TO INTERESTS OF INNOVATIVE PROCESS SUBJECTS

О. П. Гузенко

к. е. н., Голова Координаційної ради по науковій діяльності студентів Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Г. О. Мурміль

ст. викл. кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ОСУЧАСНЕННЯ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОГО КРИТЕРІЮ З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

O. Guzenko

PhD, Head of the Coordination Council for research activities of students Krivyy Rig Economic Institute SHEI"Krivyy Rig National University

G. Murmil

senior lecturer in business economics and international economics Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technology

MODERNIZATION OF THE PROBLEMS OF SCIENTIFIC CRITERIA IMPLEMENTATION IN TERMS OF HUMAN RESOURCE

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК РЕГІОНУ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

R. Madyar

Ph.D., Associate Professor of Economics at the SHEE "Uzhhorod National University"

TRANSPORT OF THE REGION 'S FOREIGN TRADE IN CROSS-BORDER COOPERATION

С. О. Хайлук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ

S. Khayluk

Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Sevastopol Institute of Banking UB NBU

THE ASSESSING OF THE BANKING SECTOR'S EFFICIENCY AS COMPLEX SYSTEM

М. В. Бодрецький

к. е. н., викладач, МАУП

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

M. Bodretskiy

lecturer, PhD of economics, The IAPM

ROLE OF GOVERNMENT IN THE BANKING SYSTEM UKRAINE

А. В. Волошенко

к. е. н., доцент кафедри підготовки офіцерів запасу, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ

A. Voloshenko

candidate of economic sciences, associate professor of Department of reserve officers training, National University of Defense of Ukraine named byIvan Chernyakhovski, Kyiv

CORRUPT IMPACTS IN THE NATIONAL ECONOMY: REASONS FOR APPEARANCE AND CONSEQUENCES

Ханларов Джабраил Эльдар оглы

доктор философии по экономике, старший преподаватель кафедры "Экономическая теория и маркетинг", Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕЁ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ПОЗИЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Hanlarov Jabrail Eldar

Ph.D. in Economics, senior teacher of department of economic theory and marketing of Azerbaijan University of Architecture and Construction

AZERBAIJAN'S ECONOMY AND CONSTRUCTION COMPLEX: THE CRITICAL ANALYSIS FROM A LINE ITEM OF REPRODUCTION PROCESSES

И. А. Агаев

к. ю. н. , докторант Санкт-Петербургского Университета МВД России

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МВД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

I. Agayev

doctoral student of Sankt Peterburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of legal sciences

STATE FINANCIAL CONTROL IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF AZERBAIJAN REPUBLIC AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PREREQUISITES OF THE STATE FINANCE POLICY IMPLEMENTATION

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Т. М. Нікітіна

ст. викл. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

М. Ю. Марченко

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

T. Nikitina

senior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

M. Marchenko

master student, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

FEATURES OF MANAGEMENT RISKS OF A TRANSPORT INSURANCE

Н. О. Дацкевич

аспірант кафедри політекономії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. Datskevych

Ph.D. student at political economy subdepartment of the Department of Management and the Department of Human Resource Management and Marketing of Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HISTORY OF UKRAINIAN ENTREPRENEURSHIP

А. С. Полторак

ст. викл. кафедри економіки та менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

О. М. Потапенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ НА 1 ГЕКТАР С/Г УГІДЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

А. Poltorak

Lecturer of the department of Economy and management, European University, Nikolaev

O. Potapenko

PhD, Associate Professor of the department of Economy and management, The European University, Mykolaiv, Ukraine

FORECASTING THE GROSS PROFIT PER 1 HECTARE OF AGRICULTURAL LANDS IN LAND USE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE USING THE METHOD OF REGRESSION ANALYSIS

Я. Я. Слабко

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг" ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг" ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ya. Slabko

candidate of sociology sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

Yu. Lisenko

candidate of economic sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

OUTSOURCING AS A MEANS OF INCREASING COMUNAL ENTERPRICE

Є. О. Тонкопрядов

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Ye. Tonkopriadov

aspirant, Kiev national university of trade and economy

PROSPECTIVE PREDICTION OF THE BUDGET OF PENSION FUND OF UKRAINE

К. В. Тарасов

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України, м. Київ

СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ КАПІТАЛУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ

K. Tarasov

Competitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

STRUCTURAL COMPONENTS OF CAPITAL IN THE MACROECONOMICAL PRODUCT FUNCTION

О. М. Згурська

здобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

О. Zhurska

Postgraduate of Department of marketing and international trade, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

FACTORS OF FORMING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ARE FROM PROCESSING OF MILK

Т. С. Онисенко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

НЕ ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ ВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. Onysenko

Phd., Kyiv National University of Taras Shevchenko

NON-FINANCIAL BENEFITS OF INNOVATION

У. В. Білинська

аспірант Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

U. Bilynsk

Graduate student of Ternopil national technical University. Ivan Pul'uj

DIAGNOSTIC FEATURES OF THE STATE OF INNOVATIVE RISKS MANAGEMENT AT FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Н. В. Просяник

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА

N. Prosyanyk

Post-graduate Student, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

STATISTICAL ESTIMATION OF INFLUENCE COSTS OF URBAN ECONOMY ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Н. А. Степанюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Волинський інститут економіки на менеджменту

С. І. Цюх

студент, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ

БРЕНДИНГ МІСТА У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПІДХІД МЕНЕДЖЕРА

N. Stepanyuk

PhD, Associate Professor, Department of Management of Organizations and Foreign Trade, Volyn Institute for Economics and Management

S. Tsyuh

student, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine

Y. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs

BRANDING CITY IN THE FIELD OF TOURISM: AN APPROACH MANAGER

Д. А. Затонацький

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

D. Zatonats'kyj

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOME ASPECTS OF THE PUBLIC FUNDING OF INNOVATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. В. Матюрін

к. держ. упр., начальник підрозділу Управління СБУ в Донецькій області, м. Донецьк

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

I. Matyurin

PhD in Public Administration, Head of Division of Security Service Department of Ukraine in Donetsk region, city Donetsk

METHODS AND PRINCIPLES OF GOVERNMENT REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF MILITARY PERSONNEL

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ТОТАЛІТАРНИЙ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ НАД АРМІЄЮ ТА СИЛОВИМИ СТРУКТУРАМИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

M. Sitsinskay

doctoral student in public administration and management National academy of public administrationthe President of Ukraine

TOTALITARIAN PARTY-POLITICAL CONTROL OVER THE ARMY AND LAW ENFORCEMENT STRUCTURES OF THE SOVIET STATE

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

ESTIMATION OF POTENTIAL OF REGION'S INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ: НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

MANAGEMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP REAL SECTOR: THE CASE OF TOURISM UKRAINE

О. А. Савенко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ: СПРОБИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

O. Savenko

graduate student of department of national safety of the National academy of state administration at President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE AND CONTENT OF POLITICAL RADICALISM: ATTEMPTS OF THEORETICAL ANALYSIS

Є. Д. Федорчук

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ: КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

E. Fedorchuk

graduate student of economics and finance of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

STATE CONTROL IN THE SPHERE OF TRANSPORT: CONCEPT DEVELOPMENT

В. В. Толстоног

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ

V. Tolstonog

PhD student, National academy of public administration the President of Ukraine

CONSUMER RIGHTS IN THE SYSTEM OF BASIC HUMAN RIGHTS

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CLASSIFICATION AND THE ESSENCE OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

П. А. Журавель

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ПРАВЛЯЧОЇ (КЕРІВНОЇ) ЕЛІТИ НА ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ

P. Zhuravel

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE IMPACT OF THE GOVERNING (THE RULING) ELITE IN THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"