EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2013

Завантажити журнал №2, 2013

І. А. Федоренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

В. О. Шведун

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СТАБІЛІЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ВІДПУСКНИХ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ

Л. Л. Николаева

д. э. н., профессор, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

В. В. Смолец

ст. преподаватель, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

К. І. Бєлоусова

к. е. н., старший викладач кафедри "Управління інформаційною безпекою", Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАВДЯКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕЦЕСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Донецький інститут ПрАТ "ВНЗ МАУП"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

І. В. Заблодська

д. е. н. професор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

А. І. Куляк

провідний економіст, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

С. А. Носкова

здобувач, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. П. Медведовська

к. пед. н., заступник директора Міжгалузевого інституту безперервної освіти, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. І. Трохимець

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУПЕРМАРКЕТІВ НА ІМПУЛЬСИВНІ ПОКУПКИ СПОЖИВАЧІВ

Л. М. Сатир

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПАРИТЕТНОСТІ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

О. В. Чернявська

д. е. н., проф., ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі"

О. А. Горбунова

аспірант, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі

КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Л. А. Нападовська

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

Н. Д. Шульга

к. т. н., директор, Київський транспортно-економічний коледж

РОЗВИТОК ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ, МЕТА, ПРИНЦИПИ

О. В. Сирота

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Г. М. Підлісецький

д. е. н., професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, заведующий кафедры управления персоналом и экономики труда, ИПК ДСЗУ

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Э. Ш. Габибуллаев

соискатель, Азербайджанский Государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВТО

А. В. Никоненко

аспірант, Національний університет харчових технологій

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ

І. І. Подік

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Н. О. Вацик

аспірант кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

У. В. Іванюк

аспірант, Львівська комерційна академія

ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ НА ЗРОСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

М. С. Клюквіна

аспірант, НТУУ "КПІ"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Я. А. Ровний

аспірант, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Д. В. Дубівка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПОНЯТТЯ "ЗБУТ" В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. С. Близнюк

к. е. н., кафедра маркетингу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Л. В. Должикова-Поліщук

аспірант, Національна академія управління

МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: МІКРО- І МАКРОРІВЕНЬ

Н. С. Блажевська

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО СПРИЯННЯ І ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

В. В. Мєзін

студент ОКР "Спеціаліст" кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН)

П. А. Мороз

аспірант кафедри фінансів, КНУ ім. Т. Шевченка

К. О. Бражко

студент 4-го курсу, спеціальність "Фінанси і кредит", КНУ ім. Т. Шевченка

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Саяпіна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

С. В. Поворозник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Г. Пухкал

д. н. держ. у., доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Я. М. Казюк

к. н. держ. у., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонський національний технічний університет

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОВІРА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

К. І. Курсон

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВІДБОРУ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця