Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2013

Завантажити журнал №2, 2013

І. А. Федоренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

В. О. Шведун

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СТАБІЛІЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ВІДПУСКНИХ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ

Л. Л. Николаева

д. э. н., профессор, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

В. В. Смолец

ст. преподаватель, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

К. І. Бєлоусова

к. е. н., старший викладач кафедри "Управління інформаційною безпекою", Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАВДЯКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕЦЕСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Донецький інститут ПрАТ "ВНЗ МАУП"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

І. В. Заблодська

д. е. н. професор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

А. І. Куляк

провідний економіст, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

С. А. Носкова

здобувач, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. П. Медведовська

к. пед. н., заступник директора Міжгалузевого інституту безперервної освіти, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. І. Трохимець

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУПЕРМАРКЕТІВ НА ІМПУЛЬСИВНІ ПОКУПКИ СПОЖИВАЧІВ

Л. М. Сатир

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПАРИТЕТНОСТІ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

О. В. Чернявська

д. е. н., проф., ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі"

О. А. Горбунова

аспірант, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі

КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Л. А. Нападовська

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

Н. Д. Шульга

к. т. н., директор, Київський транспортно-економічний коледж

РОЗВИТОК ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ, МЕТА, ПРИНЦИПИ

О. В. Сирота

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Г. М. Підлісецький

д. е. н., професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, заведующий кафедры управления персоналом и экономики труда, ИПК ДСЗУ

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Э. Ш. Габибуллаев

соискатель, Азербайджанский Государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВТО

А. В. Никоненко

аспірант, Національний університет харчових технологій

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ

І. І. Подік

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Н. О. Вацик

аспірант кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

У. В. Іванюк

аспірант, Львівська комерційна академія

ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ НА ЗРОСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

М. С. Клюквіна

аспірант, НТУУ "КПІ"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Я. А. Ровний

аспірант, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Д. В. Дубівка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПОНЯТТЯ "ЗБУТ" В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. С. Близнюк

к. е. н., кафедра маркетингу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Л. В. Должикова-Поліщук

аспірант, Національна академія управління

МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: МІКРО- І МАКРОРІВЕНЬ

Н. С. Блажевська

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО СПРИЯННЯ І ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

В. В. Мєзін

студент ОКР "Спеціаліст" кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН)

П. А. Мороз

аспірант кафедри фінансів, КНУ ім. Т. Шевченка

К. О. Бражко

студент 4-го курсу, спеціальність "Фінанси і кредит", КНУ ім. Т. Шевченка

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Саяпіна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

С. В. Поворозник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Г. Пухкал

д. н. держ. у., доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Я. М. Казюк

к. н. держ. у., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонський національний технічний університет

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОВІРА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

К. І. Курсон

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВІДБОРУ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"