Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2012

Завантажити журнал №2, 2012

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Б. М. Мізюк

д. е. н., професор кафедри "Інформаційні системи в менеджменті", декан факультету менеджменту, Львівська комерційна академія

ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, дійсний член Української академії наук

ДІЙСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ НОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КУРСУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

М. Е. Люзняк

к. е. н., Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Л. О. Гаряга

к. е. н., Севастопольський інститут банківської справи ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

Т. І. Гончарук

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА СТАБІЛЬНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса, Міжрегіональна Академія управління персоналом

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ

І. Р. Боднар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

К. В. Наливайченко

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

С. О. Радзієвська

к. е. н., Національний транспортний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ю. В. Касперович

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії Фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Т. А. Вiнник

аспiрант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНОЇ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ ПОРТФЕЛЯМИ

Павел Тирала

професор, доктор військових наук, проректор

Анджей Ліманський

професор, доктор економічних наук, ректор

Іринеуш Драбік

доцент, кандидат економічних наук, декан, Вища школа ринкового управління та іноземних мов у Катовіцах, Польща

ОХОРОНА БІЗНЕСУ І КРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІРМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Кристиан Пиердзех

Университет федеральных вооружённых сил, г. Гамбург (Германия)

Георг Штадтманн

Европейский Университет Виадрина, г. Франкфурт на Одере (Германия)

Лейла Целаури

Европейский Университет Виадрина, г. Франкфурт на Одере (Германия)

ВАЛЮТНАЯ ВОЙНА

Г. А. Исрафилов

к. э. н., доцент, директор Центра по подготовке магистров, Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитскй государственный университет

ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Г. Р. Иманов

докторант, НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда, и социальной защиты населения Республики Азербайджан

АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ БЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ АЗЕРБАЙДЖАНА

В. Н. Парсяк

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування

Д. А. Ломоносов

аспірант, Національний університет кораблебудування

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ МУНІЦІПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛЬНИМ СХЕМАМ РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК

О. В. Володарський

студент, Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАХОДИ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОГО ХАРАКТЕРУ КРАЇН G20 ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

АНАЛІЗ СВІТОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ КРИТЕРІЇВ БАНКРУТСТВА

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

О. М. Крапко

аспірант, Національний авіаційний університет

Г. О. Скуз

аспірант, Національний авіаційний університет

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Р. М. Федоряк

старший викладач кафедри менеджменту, Київський національнийо університет технологій та дизайну

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДДАЧІ ВІД ВИТРАТ НА НАЙМ ПЕРСОНАЛУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ПРАЦІ

Х. Г. Лосєва

аспірант, Європейський університет

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Є. В. Дяченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Т. В. Кондратюк

кандидат науки з державного управління, докторант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СКЛАДНИКИ ПРИЙНЯТОЇ В СИСТЕМІ ООН СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОТРЕБИ В ДІТЯХ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАСАД

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗВИТОК ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАCТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

І. О. Трубка

кандидат медичних наук, слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Ю. М. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. М. Чепіга

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМУНАЛЬНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС МІСТА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

В. С. Бучик

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА В СПІЛЬНІЙ БЕЗПЕКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ

В. О. Струк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"