EnglishНа русском

Зміст журналу № 2, 2012

Завантажити журнал №2, 2012

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Б. М. Мізюк

д. е. н., професор кафедри "Інформаційні системи в менеджменті", декан факультету менеджменту, Львівська комерційна академія

ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, дійсний член Української академії наук

ДІЙСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ НОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КУРСУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

М. Е. Люзняк

к. е. н., Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Л. О. Гаряга

к. е. н., Севастопольський інститут банківської справи ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

Т. І. Гончарук

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА СТАБІЛЬНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса, Міжрегіональна Академія управління персоналом

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ

І. Р. Боднар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

К. В. Наливайченко

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

С. О. Радзієвська

к. е. н., Національний транспортний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ю. В. Касперович

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії Фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Т. А. Вiнник

аспiрант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНОЇ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ ПОРТФЕЛЯМИ

Павел Тирала

професор, доктор військових наук, проректор

Анджей Ліманський

професор, доктор економічних наук, ректор

Іринеуш Драбік

доцент, кандидат економічних наук, декан, Вища школа ринкового управління та іноземних мов у Катовіцах, Польща

ОХОРОНА БІЗНЕСУ І КРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІРМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Кристиан Пиердзех

Университет федеральных вооружённых сил, г. Гамбург (Германия)

Георг Штадтманн

Европейский Университет Виадрина, г. Франкфурт на Одере (Германия)

Лейла Целаури

Европейский Университет Виадрина, г. Франкфурт на Одере (Германия)

ВАЛЮТНАЯ ВОЙНА

Г. А. Исрафилов

к. э. н., доцент, директор Центра по подготовке магистров, Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитскй государственный университет

ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Г. Р. Иманов

докторант, НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда, и социальной защиты населения Республики Азербайджан

АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ БЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ АЗЕРБАЙДЖАНА

В. Н. Парсяк

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування

Д. А. Ломоносов

аспірант, Національний університет кораблебудування

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ МУНІЦІПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛЬНИМ СХЕМАМ РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК

О. В. Володарський

студент, Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАХОДИ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОГО ХАРАКТЕРУ КРАЇН G20 ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

АНАЛІЗ СВІТОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ КРИТЕРІЇВ БАНКРУТСТВА

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

О. М. Крапко

аспірант, Національний авіаційний університет

Г. О. Скуз

аспірант, Національний авіаційний університет

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Р. М. Федоряк

старший викладач кафедри менеджменту, Київський національнийо університет технологій та дизайну

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДДАЧІ ВІД ВИТРАТ НА НАЙМ ПЕРСОНАЛУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ПРАЦІ

Х. Г. Лосєва

аспірант, Європейський університет

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Є. В. Дяченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Т. В. Кондратюк

кандидат науки з державного управління, докторант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СКЛАДНИКИ ПРИЙНЯТОЇ В СИСТЕМІ ООН СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОТРЕБИ В ДІТЯХ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАСАД

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗВИТОК ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАCТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

І. О. Трубка

кандидат медичних наук, слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Ю. М. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. М. Чепіга

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМУНАЛЬНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС МІСТА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

В. С. Бучик

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА В СПІЛЬНІЙ БЕЗПЕКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ

В. О. Струк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12