EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2011

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВНЗ СВІТУ

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ДЕРЖАВИ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

І. В. Ткаченко

к. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ"

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДРІБНОГО ПРИВАТНОГО ВИРОБНИЦТВА РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПЕРІОДУ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921—1928 РР.)

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДИСФУНКЦІЇ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

С. О. Дмитров

доктор технічних наук професор кафедри банківської справи, Всеукраїнський університету банківської справи Національного банку України

М. Ю. Соколова

начальник відділу фінансового моніторингу філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанку в Донецькій області"

ШЛЯХИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ

К. Ф. Єфетова

к. е. н, старший науковий співробітник, завідувач сектора воєнно-економічних проблем, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

І. В. Барановська

к.е.н, старший науковий співробітник сектора воєнно-економічних проблем, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Д. Ю. Наумов

директор департаменту ресурсів Консорціуму "Індустріальна група"

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ, РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ю. Ю. Діденко

к. е. н., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

О. О. Шатравка

аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

CИСТЕМА БАГАТОСТУПЕНЕВОГО ПЕРЕХРЕСНОГО КОНТРОЛЮ ТА ГАРАНТІЇ У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ КОШТІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У БУДІВНИЦТВО АВТОСПОЛУЧЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. Г. Федоренко

професор, д. е. н.

М. П. Денисенко

професор, д. е. н.

Т. Є. Воронкова

професор, к. е. н.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

І. Ю. Бережна

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

З. В. Лагутіна

асистент, Київський національний університет будівництва та архітектури

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ВІД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Ю. О. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, головний спеціаліст Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

І. О. Ковшова

к. е. н., Європейський університет

І. А. Гриджук

к. н. держ. упр., Державна академія житлово-комунального господарства

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. Ю. Сабіна

викладач, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

А. М. Савченко

ст. викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮ-ВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

З. Я. Макогін

асистент кафедри МЕВ, Львівська комерційна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ ЕКСПАНСІЇ КИТАЙСЬКИХ ТОВАРІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

М. В. Поплавська

аспірант, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

А. А. Петров

аспирант кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

ИНФРАСТРУКТУРА И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА IPO

О. В. Ядранська

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри "Економічні теорії"

Ю. В. Лисенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри "Економіка підприємства"

І. В. Радамовська

асистент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

І. І. Топій

аспірант кафедри фінансів, НУ "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УСПІШНОСТІ АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ

Н. Є. Юрик

старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРОБЛЕННЯ БЛОК-СХЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КРИЗОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Д. Ружицька

аспірант, Хмельницький національний університет

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Панченко

аспірант, ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

І. З. Криховецький

ст. викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

СТАН ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. А. Ребкало

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МАКРОПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

П. В. Філіпчук

Начальник головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ ЕТАП ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ЄВРОПІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. І. Стрельніков

канд. наук з держ. упр., доцент, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

С. П. Потеряйко

канд. військ. наук, доц. каф. держ. служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Нац. університет цивільного захисту України

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ПІДХІД ДО ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РІШЕННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Г. Д. Аксьонова

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ЗМІСТ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор ТОВ "Виробничо-комерційне оціночне агентство "Інт-Рейтинг"

НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОМ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ФАКТІВ ДЕФОЛТУ ТА БАНКРУТСТВА

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. Д. Фірсова

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

ТРАНСКОРДОННЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ПРОЦЕСИ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

В. В. Маліков

к. держ. упр., здобувач, КПУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Х. М. Дейнега

аспірант кафедри державного управлінння і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

С. О. Товстуха

здобувач, Національний університет Державної податкової служби України

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця