Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2011

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВНЗ СВІТУ

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ДЕРЖАВИ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

І. В. Ткаченко

к. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ"

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДРІБНОГО ПРИВАТНОГО ВИРОБНИЦТВА РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПЕРІОДУ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921—1928 РР.)

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДИСФУНКЦІЇ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

С. О. Дмитров

доктор технічних наук професор кафедри банківської справи, Всеукраїнський університету банківської справи Національного банку України

М. Ю. Соколова

начальник відділу фінансового моніторингу філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанку в Донецькій області"

ШЛЯХИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ

К. Ф. Єфетова

к. е. н, старший науковий співробітник, завідувач сектора воєнно-економічних проблем, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

І. В. Барановська

к.е.н, старший науковий співробітник сектора воєнно-економічних проблем, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Д. Ю. Наумов

директор департаменту ресурсів Консорціуму "Індустріальна група"

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ, РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ю. Ю. Діденко

к. е. н., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

О. О. Шатравка

аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

CИСТЕМА БАГАТОСТУПЕНЕВОГО ПЕРЕХРЕСНОГО КОНТРОЛЮ ТА ГАРАНТІЇ У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ КОШТІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У БУДІВНИЦТВО АВТОСПОЛУЧЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. Г. Федоренко

професор, д. е. н.

М. П. Денисенко

професор, д. е. н.

Т. Є. Воронкова

професор, к. е. н.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

І. Ю. Бережна

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

З. В. Лагутіна

асистент, Київський національний університет будівництва та архітектури

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ВІД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Ю. О. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, головний спеціаліст Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

І. О. Ковшова

к. е. н., Європейський університет

І. А. Гриджук

к. н. держ. упр., Державна академія житлово-комунального господарства

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. Ю. Сабіна

викладач, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

А. М. Савченко

ст. викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮ-ВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

З. Я. Макогін

асистент кафедри МЕВ, Львівська комерційна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ ЕКСПАНСІЇ КИТАЙСЬКИХ ТОВАРІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

М. В. Поплавська

аспірант, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

А. А. Петров

аспирант кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

ИНФРАСТРУКТУРА И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА IPO

О. В. Ядранська

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри "Економічні теорії"

Ю. В. Лисенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри "Економіка підприємства"

І. В. Радамовська

асистент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

І. І. Топій

аспірант кафедри фінансів, НУ "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УСПІШНОСТІ АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ

Н. Є. Юрик

старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРОБЛЕННЯ БЛОК-СХЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КРИЗОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Д. Ружицька

аспірант, Хмельницький національний університет

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Панченко

аспірант, ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

І. З. Криховецький

ст. викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

СТАН ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. А. Ребкало

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МАКРОПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

П. В. Філіпчук

Начальник головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ ЕТАП ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ЄВРОПІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. І. Стрельніков

канд. наук з держ. упр., доцент, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

С. П. Потеряйко

канд. військ. наук, доц. каф. держ. служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Нац. університет цивільного захисту України

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ПІДХІД ДО ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РІШЕННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Г. Д. Аксьонова

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ЗМІСТ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор ТОВ "Виробничо-комерційне оціночне агентство "Інт-Рейтинг"

НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОМ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ФАКТІВ ДЕФОЛТУ ТА БАНКРУТСТВА

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. Д. Фірсова

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

ТРАНСКОРДОННЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ПРОЦЕСИ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

В. В. Маліков

к. держ. упр., здобувач, КПУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Х. М. Дейнега

аспірант кафедри державного управлінння і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

С. О. Товстуха

здобувач, Національний університет Державної податкової служби України

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"