EnglishНа русском

Зміст журналу № 2, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор ІПК ДСЗУ

О. В. Мельник

директор Київського міського центру зайнятості

А. В. Казановський

к. істор. наук., доцент, завідувач лабораторії ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ В РИНКОВОМУ ВИМІРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В. Є. Реутов

к. е.н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь), докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ&qu

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент

М. М. Пашко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

О. В. Додонов

к. е. н., Луганський філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

П. Б. Левін

к. е. н., пошукач, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

Г. П. Кривобороденко

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры экономики и предпринимательства, Киевский университет туризма, экономики и права

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет Г. М. Самійленко, аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Г. К. Яловий

д-р екон.наук, професор

Н. В. Картохіна

Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. І. Продіус

кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

С. Ю. Шевченко

аспірант, РВПС НАН України

РЕНТА ЗА ТРАНЗИТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Козловський

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УПРАВЛІННІ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

С. С. Степанчук

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

І. В. Кравцова

аспірант, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

О. М. Майсюра

здобувач, старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. С. Пархоменко

здобувач кафедри економіки промислового підприємства та маркетингу, Українська інженерно-педагогічна академія

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Красовська

асистент, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ОРГАНІЗУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Т. О. Іващенко

аспірант, кафедра економічної теорії, КНУ імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ

А. К. Мусаева

аспірант, РВУЗ "Крымский инженерно-педагогический университет"

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЛИ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Царик

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Я. С. Богів

аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Криклій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАХІДНИХ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ФОРМИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

С. М. Григор’єва

головний спеціаліст відділу з питань прийому та працевлаштування слухачів, аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, дцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

М. Ю. Дітковська

к. держ. упр., Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Ю. М. Хвесик

к. е. н., Міністерство економіки України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЕПРЕСИВНОЇ АГРАРНОЇ ТЕРИТОРІЇ В СУЧАСНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12