EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор ІПК ДСЗУ

О. В. Мельник

директор Київського міського центру зайнятості

А. В. Казановський

к. істор. наук., доцент, завідувач лабораторії ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ В РИНКОВОМУ ВИМІРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В. Є. Реутов

к. е.н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь), докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ&qu

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент

М. М. Пашко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

О. В. Додонов

к. е. н., Луганський філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

П. Б. Левін

к. е. н., пошукач, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

Г. П. Кривобороденко

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры экономики и предпринимательства, Киевский университет туризма, экономики и права

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет Г. М. Самійленко, аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Г. К. Яловий

д-р екон.наук, професор

Н. В. Картохіна

Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. І. Продіус

кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

С. Ю. Шевченко

аспірант, РВПС НАН України

РЕНТА ЗА ТРАНЗИТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Козловський

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УПРАВЛІННІ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

С. С. Степанчук

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

І. В. Кравцова

аспірант, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

О. М. Майсюра

здобувач, старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. С. Пархоменко

здобувач кафедри економіки промислового підприємства та маркетингу, Українська інженерно-педагогічна академія

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Красовська

асистент, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ОРГАНІЗУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Т. О. Іващенко

аспірант, кафедра економічної теорії, КНУ імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ

А. К. Мусаева

аспірант, РВУЗ "Крымский инженерно-педагогический университет"

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЛИ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Царик

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Я. С. Богів

аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Криклій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАХІДНИХ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ФОРМИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

С. М. Григор’єва

головний спеціаліст відділу з питань прийому та працевлаштування слухачів, аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, дцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

М. Ю. Дітковська

к. держ. упр., Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Ю. М. Хвесик

к. е. н., Міністерство економіки України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЕПРЕСИВНОЇ АГРАРНОЇ ТЕРИТОРІЇ В СУЧАСНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця