Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2010

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор ІПК ДСЗУ

О. В. Мельник

директор Київського міського центру зайнятості

А. В. Казановський

к. істор. наук., доцент, завідувач лабораторії ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ В РИНКОВОМУ ВИМІРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В. Є. Реутов

к. е.н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь), докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ&qu

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент

М. М. Пашко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

О. В. Додонов

к. е. н., Луганський філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

П. Б. Левін

к. е. н., пошукач, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

Г. П. Кривобороденко

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры экономики и предпринимательства, Киевский университет туризма, экономики и права

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет Г. М. Самійленко, аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Г. К. Яловий

д-р екон.наук, професор

Н. В. Картохіна

Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. І. Продіус

кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

С. Ю. Шевченко

аспірант, РВПС НАН України

РЕНТА ЗА ТРАНЗИТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Козловський

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УПРАВЛІННІ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

С. С. Степанчук

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

І. В. Кравцова

аспірант, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

О. М. Майсюра

здобувач, старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. С. Пархоменко

здобувач кафедри економіки промислового підприємства та маркетингу, Українська інженерно-педагогічна академія

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Красовська

асистент, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ОРГАНІЗУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Т. О. Іващенко

аспірант, кафедра економічної теорії, КНУ імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ

А. К. Мусаева

аспірант, РВУЗ "Крымский инженерно-педагогический университет"

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЛИ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Царик

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Я. С. Богів

аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Криклій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАХІДНИХ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ФОРМИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

С. М. Григор’єва

головний спеціаліст відділу з питань прийому та працевлаштування слухачів, аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, дцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

М. Ю. Дітковська

к. держ. упр., Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Ю. М. Хвесик

к. е. н., Міністерство економіки України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЕПРЕСИВНОЇ АГРАРНОЇ ТЕРИТОРІЇ В СУЧАСНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"