EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2009

І. О. Іващук

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ СОТ ДО УЗГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ КРАЇН — ЧЛЕНІВ СОТ ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

А. П. Гайдуцький

к. е. н., помічник заступника Голови Національного Банку України

ГНОСЕОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ ЯК РІЗНОВИД КАПІТАЛУ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. В. Мних

професор, д. е. н., заслужений економіст України, проректор, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАХУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

В. Ю. Харчук

аспірант, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО РИЗИК-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ю. В. Баженова

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОНЕТАРНИХ ТА ФІСКАЛЬНИХ ЗМІННИХ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Шумило

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Ставнича

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ОСВІТА ЯК ІМПЕРАТИВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О. А. Докучаєв

старший викладач, КУЕІТУ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Яншина

асистент кафедри банківської справи, Університет "Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННОГО РИНКУ СИНДИКОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Д. М. Клименко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

І. В. Бачуріна

аспірант кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський Національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

О. Уколов

Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати"

У СТАТТІ РОЗГЛЯНУТО МЕТОДИКУ ЗВІТУ ПРО "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ" ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО ТА ЗАПРОПОНОВАНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ.

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ "УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ")

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ГРОМАДЯН І ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

М. Л. Долгий

канд. біол. наук, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Т. Л. Ріктор

кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти АПН України

УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПОБУДОВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ

Т. О. Самофалова

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: АЛЬТЕРНАТИВИ ДОВГОТЕРМІНОВІЙ СТРАТЕГІЇ НЕ ІСНУЄ

Є. В. Стеценко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІЙ

О. О. Гребенюк

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЗМІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

В. О. Меленюк

Енергодарський інститут державного та муніципального інституту ім. Р.Г. Хеноха Класичного приватного університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ

В. В. Орлов

аспірант, КПУ

СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної Безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬНІ КОНФЛІКТИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: АНАЛІТИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця