EnglishНа русском

Зміст журналу № 2, 2009

І. О. Іващук

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ СОТ ДО УЗГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ КРАЇН — ЧЛЕНІВ СОТ ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

А. П. Гайдуцький

к. е. н., помічник заступника Голови Національного Банку України

ГНОСЕОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ ЯК РІЗНОВИД КАПІТАЛУ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. В. Мних

професор, д. е. н., заслужений економіст України, проректор, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАХУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

В. Ю. Харчук

аспірант, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО РИЗИК-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ю. В. Баженова

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОНЕТАРНИХ ТА ФІСКАЛЬНИХ ЗМІННИХ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Шумило

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Ставнича

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ОСВІТА ЯК ІМПЕРАТИВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О. А. Докучаєв

старший викладач, КУЕІТУ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Яншина

асистент кафедри банківської справи, Університет "Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННОГО РИНКУ СИНДИКОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Д. М. Клименко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

І. В. Бачуріна

аспірант кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський Національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

О. Уколов

Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати"

У СТАТТІ РОЗГЛЯНУТО МЕТОДИКУ ЗВІТУ ПРО "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ" ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО ТА ЗАПРОПОНОВАНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ.

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ "УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ")

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ГРОМАДЯН І ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

М. Л. Долгий

канд. біол. наук, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Т. Л. Ріктор

кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти АПН України

УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПОБУДОВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ

Т. О. Самофалова

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: АЛЬТЕРНАТИВИ ДОВГОТЕРМІНОВІЙ СТРАТЕГІЇ НЕ ІСНУЄ

Є. В. Стеценко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІЙ

О. О. Гребенюк

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЗМІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

В. О. Меленюк

Енергодарський інститут державного та муніципального інституту ім. Р.Г. Хеноха Класичного приватного університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ

В. В. Орлов

аспірант, КПУ

СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної Безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬНІ КОНФЛІКТИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: АНАЛІТИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12