Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 2, 2009

І. О. Іващук

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ СОТ ДО УЗГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ КРАЇН — ЧЛЕНІВ СОТ ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

А. П. Гайдуцький

к. е. н., помічник заступника Голови Національного Банку України

ГНОСЕОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ ЯК РІЗНОВИД КАПІТАЛУ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. В. Мних

професор, д. е. н., заслужений економіст України, проректор, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАХУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

В. Ю. Харчук

аспірант, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО РИЗИК-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ю. В. Баженова

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОНЕТАРНИХ ТА ФІСКАЛЬНИХ ЗМІННИХ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Шумило

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Ставнича

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ОСВІТА ЯК ІМПЕРАТИВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О. А. Докучаєв

старший викладач, КУЕІТУ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Яншина

асистент кафедри банківської справи, Університет "Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННОГО РИНКУ СИНДИКОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Д. М. Клименко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

І. В. Бачуріна

аспірант кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський Національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

О. Уколов

Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати"

У СТАТТІ РОЗГЛЯНУТО МЕТОДИКУ ЗВІТУ ПРО "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ" ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО ТА ЗАПРОПОНОВАНО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ.

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ "УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ")

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВА ГРОМАДЯН І ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

М. Л. Долгий

канд. біол. наук, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Т. Л. Ріктор

кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти АПН України

УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПОБУДОВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ

Т. О. Самофалова

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: АЛЬТЕРНАТИВИ ДОВГОТЕРМІНОВІЙ СТРАТЕГІЇ НЕ ІСНУЄ

Є. В. Стеценко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІЙ

О. О. Гребенюк

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЗМІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО- УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

В. О. Меленюк

Енергодарський інститут державного та муніципального інституту ім. Р.Г. Хеноха Класичного приватного університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ

В. В. Орлов

аспірант, КПУ

СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної Безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬНІ КОНФЛІКТИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: АНАЛІТИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"