Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12

Завантажити журнал №12, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Херсонський державний аграрно-економічний університет

С. В. Обіход

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин,Державний університет "Житомирська політехніка"

Л. В. Вербівська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Kherson State Agrarian and Economic University

S. Obikhod

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economics and International Economic Relations, Zhytomyr Polytechnic State University

L. Verbivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

EMPLOYMENT IN A DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.10

І. І. Надточій

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

О. В. Пулянович

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДЖЕРЕЛА ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

I. Nadtochy

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodological and Scientific Work, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

O. Pulianovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

COST MANAGEMENT OF ENTERPRISES AS A SOURCE OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.17

А. І. Карпук

д. е. н., професор, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БАГАТОЛІСНОГО РЕГІОНУ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ, МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separate Division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Gordiychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF FORESTRY ENTERPRISES IN A MULTI-FOREST REGION: KEY DIRECTIONS, MECHANISMS AND INSTITUTIONAL FORMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.23

А. Р. Дунська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. А. Бондаренко

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Менеджмент і бізнес-адміністрування", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. Dunska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Bondarenko

Master degree in Field of Science of "Management and business-administration", National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.30

Т. В. Гринько

д. е. н., професор, декан факультету економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. З. Гвініашвілі

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В. І. Алещенко

студентка магістратури кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Grynko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics,Oles Honchar Dnipro National University

Т. Hviniashvili

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

V. Aleshchenko

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM TO ENSURE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.35

З. П. Двуліт

д. е. н., професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Я. Ю. Петрова

студентка, Національний університет "Львівська політехніка"

ТИПИ КОНФЛІКТІВ ПЕРСОНАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Z. Dvulit

PhD in Economics, Professor of the Department of Foreign Economicand Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

Ya. Petrova

student, Lviv Polytechnic National University

TYPES OF PERSONNEL CONFLICTS AND WAYS OF THEIR RESOLUTION IN THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.41

В. С. Петренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва,Херсонський державний університет

А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

М. С. Танклевська

учениця 10 класу Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Entrepreneurship, Kherson State University

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

M. Tanklevska

student of the 10th grade, Kherson gymnasium № 6 of the Kherson City Council

LENDING AS A MAIN SOURCE OF FUNDING YOUTH ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.48

Ю. Г. Кравчук

магістр, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. В. Войтко

д. е. н., професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0 У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

Y. Kravchuk

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.54

Н. О. Волошко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

N. Voloshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, National University Oles Honchar, Dnipro

CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: A MODEL OF FORMATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.59

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

DIRECTION OF INCREASING EFFICIENCY OF MANAGEMENT ENTITIES ACTIVITIES OF VITICULTURE AND WINEMAKING SUB COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.65

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національна академія управління

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАСЛІДКАМ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, National Academy of Management

INSTITUTIONAL DIMENSION OF GOVERNMENT POLICY OF COUNTERACTING CONSEQUENCES OF THE GLOBAL PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.70

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів,Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

METHODOLOGICAL BASICS OF FORMATION THE IMPLEMENTATION MODEL OF INDUSTRIAL POLICY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INCREASING ECONOMIC POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.78

I. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Business Consulting, Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets

STATE FINANCIAL AUDIT OF INVESTMENT PROJECTS AS AN ELEMENT OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL

І. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.83

B. Shirinov

PhD, Senior Lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

THE ROLE OF LOGISTICS ANALYSIS METHODS IN THE ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

Б. Г. Шірінов

доктор філософії з економіки, старший викладач, Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет, м. Баку, Азербайджанська Республіка

РОЛЬ МЕТОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.87

С. В. Михайлов

к. т. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

S. Mykhailov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

MODELING OF PERSONNEL MANAGEMENT STRATEGIES OF BUSINESS ENTITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.94

Н. Л. Марусяк

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. Marusiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FINANCIAL MECHANISM OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT IN THE MODERN ECONOMIC ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.98

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. П. Дмитрюк

старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

K. Didur

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

S. Dmitryuk

Senior Lecturer of the Department of Safety of Vital Functions, Dnipro State Agrarian and Economic University

ECONOMIC ASPECTS OF SOCIAL INSURANCE OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.104

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

С. В. Ніколайчук

магістрант, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

S. Nikolaychuk

Master's student, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ASSESSMENT OF INDICATORS AND INFLUENCE FACTORS ON EMPLOYMENT MANAGEMENT ZHYTOMYR REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.112

Я. К. Желобицький

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

В. Д. Лагутін

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАН ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Y. Zhelobytskyy

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Lagutin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

VALUE PRIORITIES STATE IN THE UKRAINE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.117

Гафарова Рена Абульфаз кизи

докторант, Азербайджанський Університет Кооперації

РОЗРОБКА ІНДУСТРІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Gafarova Renah Abulfaz kyzi

Doctoral candidate, Azerbaijan University of Cooperation

DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL-INNOVATIVE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.122

А. О. Корнецький

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та організаційного розвитку, Український католицький університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ТИПОЛОГІЯ

A. Kornetskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department o Management and Organizational Development, Ukrainian Catholic University

EVOLUTION OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS TYPOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.130

Н. А. Гринюк

к. е. н., доцент кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

Д. С. Спірідонов

Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

N. Hrynyuk

PhD in Economics, Associate Professor of World Economy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

D. Spiridonov

Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL APPROACHES TO THE FUNCTIONING OF INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.135

Д. О. Хмелевський

магістр, аспірант ІV року навчання, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

D. Khmelevskyi

Mаstеr's dеgrее, Postgraduate student of IV year study, Vinnytsia National Agrarian University

MODERN ASPECTS AND BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.139

М. А. Северин

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

M. Severyn

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"

ANALYSIS OF COMMUNICATION-ANALYTICAL SUPPORT OF MARKETING OF DOMESTIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.146

І. М. Сиволап

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПОПЕРЕДНЄ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА УНИКНЕННЯ СПОРІВ

I. Syvolap

Applicant of the third (educational and scientific) level of higher education of the Department of Finance named after L.L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine

CONCLUSION OF PREVIOUS PRICING AGREEMENTS AS A GUARANTEE OF DISPUTE AVOIDANCE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"