Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12

Завантажити журнал №12, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.4

В. О. Омельчук

д. е. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

V. Omelchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INCOME OF THE POPULATION IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NATIONAL AND REGIONAL DIMENSIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.11

І. В. Гужавіна

к. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Huzhavina

PhD in Economics, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

FINANCIAL CONTROLLING IN THE TRADE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.15

В. В. Дергачова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ю. В. Рудніцька

магістрант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Y. Rudnitska

Master's student of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

RISK MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.21

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF MEDIUM-TERM BUDGET PLANNING AT THE CURRENT STAGE OF UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.27

Л. О. Зайцева

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ КОМПАНІЙ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

L. Zaitseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobelsk, Ukraine

INNOVATIVE ACTIVITY OF COMPANIES: EVALUATION OF DEVELOPMENT TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.34

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму,Київський національний лінгвістичний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗЕЛЕНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. Yavorska

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism, Kyiv National Linguistic University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE GREEN ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.40

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE AVIATION ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF OPERATION OF THE AVIATION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.45

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF PROVISION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE PASSENGER COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.50

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PUBLIC FINANCIAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.55

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

MANAGEMENT OF DATABASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.62

Н. В. Войтович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Ю. Я. Поляк

старший викладач кафедри фінансово-облікових дисциплін,Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

N. Voytovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing,Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

Yu. Polyak

Senior Lecturer of the Department of financial and accounting disciplines,Rivne Cooperative College of Economy and Law

TECHNOLOGY TRANSFER AS A COMPONENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.67

М. О. Житар

к. е. н., доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

В. С. Бєлін

здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

О. Г. Оліщук

здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

АКТИВІЗАЦІЯ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

M. Zhytar

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

V. Belin

student of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Olishuk

student of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ACTIVATION OF THE DOMESTIC BOND MARKET AS A TOOL TO INFLUENCE THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.72

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

І. Р. Жайворонок

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

I. Zhayvoronok

Assistant of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE PENSION FUNDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77

І. М. Тесленок

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

О. О. Соріна

старший викладач кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

В. В. Коваль

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

І. Teslenok

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

O. Sorina

Senior Lecturer of the Department of management, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

V. Koval

master's student, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT MECHANISM OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.82

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of International Economy, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Larina

student of the group UM-01, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

CORRESPONDENCE OF THE MODEL OF OVERCOMING POVERTY OF NOBEL LAUREATES TO THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC SITUATION OF MODERN UKRAINE

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, кафедра міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. О. Ларіна

студентка групи УМ-01, кафедра промислового маркетингу, факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВІДПОВІДНІСТЬ МОДЕЛІ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ ДО УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.88

Т. М. Паянок

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет ДФС України

А. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,Університет ДФС України

А. М. Морозюк

магістр кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики Університет ДФС України

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

Т. Paіanok

PhD in Economics, Associate Professor, University of State Fiscal Service of Ukraine

A. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, University of State Fiscal Service of Ukraine

A. Moroziuk

Master student of the Department of Management Accounting, business analytics and statistic, University of State Fiscal Service of Ukraine

OVERALL ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.95

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

Г. В. Яслик

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory, Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

H. Yaslyk

Master student of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT RECREATIONAL LANDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.100

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Я. В. Піддубня

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

Y. Piddubnia

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.109

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент,доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

О. В. Пісковець

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

О. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

V. Pylnova

PhD in Economics" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

O. Piskovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: ESSENCE, MEANING AND PROBLEMS IN THE MODERN CONDITIONS OF FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114

Т. Р. Цалко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

T. Tsalko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

S. Nevmerzhytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

EXECUTIVE DISCIPLINE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION AND DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.121

О. О. Самойлов

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

O. Samoilov

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ESSENCE AND PRINCIPLES OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.125

М. О. Рудяк

аспірант науково-освітньої програми "Менеджмент",Національний університет "Чернігівська політехніка"

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИХ СКЛАДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ

M. Rudiak

Postgraduate student of the scientific-educational program "Management", National University "Chernihiv Polytechnic", Сhernihiv, Ukraine

STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF MIGRATION THEORIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.134

А. В. Філатова

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ

A. Filatova

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MAIN ASPECTS OF PRICE SETTING ON CORN SEED MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.139

Г. Баширова

аспірант кафедри аудиту та підприємницької діяльності,Національна академія статистики, обліку та аудиту

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

G. Bashirova

Postgraduate student of the Department of Audit and Entrepreneurship,National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT OF INCOME TAX

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.145

М. А. Чут

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРЕНЗІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Chut

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National Technological University

THE USE OF FORENSIC TOOLS TO MAXIMIZE THE VALUE OF THE MANUFACTURING ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"