Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12

Завантажити журнал №12, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.4

Є. М. Кирилюк

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗМІН

Ye. Kyryliuk

Doctor of Economic Sciences, professor, professor of economics and international economic relations department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INSTITUTIONAL AND INVESTMENT DETERMINANTS OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL CHANGES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.8

В. О. Омельчук

д. е. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У 2018—2019 РР.

V. Omelchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of Social and Humanitarian Policyof the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CHANGE OF INDICATORS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR CITIZENS OF UKRAINE IN 2018—2019 YEARS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.13

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

INVESTMENT MECHANISM FOR GRANTING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.19

Н. А. Карасьова

д. е. н., доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТУ

N. Karasova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of Internaional Relations department, Kyiv National University of Culture and Arts

CREATIVE INDUSTRIES AS A SOURCE OF EXPORT GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.24

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

N. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Economics and Trade

TECHNOLOGIES FOR PERSONALIZING SERVICES IN TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.33

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент кафедри європейської економіки і бізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

В. І. Чужиков

д. е. н., професор кафедри європейської економіки і бізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

A. Chuzhykov

Ph. D., Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Chuzhykov

Ph. D., D.S., Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EU MEDIA POLICY IMPLEMENTATION: ECONOMIC AND LEGAL MECHANISMS AND INSTRUMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

К. І. Сєрєбряк

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

К. Sieriebriak

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Economics and Entrepreneur-ship Department of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

STRATEGIC FINANCIAL POTENTIAL OF CAPITAL FORMATION OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.43

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

Yu. Kurchenko

Student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A FACTOR FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

Ю. А. Курченко

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.48

С. В. Юдіна

д. е. н., професор, Дніпровський державний технічний університет

В. О. Галаганов

магістр, Дніпровський державний технічний університет

І. С. Боровець

здобувач, Дніпровський державний технічний університет

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАКОПИЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

S. Yudina

Doctor of Economic Sciences, professor, Dnipro State Technical University

V. Halahanov

master student, Dnipro State Technical University

I. Borovets

applicant, Dnipro State Technical University

KEY PROBLEMS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE MECHANISM OF HOUSEHOLD'S FINANCIAL RESOURCES ACCUMULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.55

М. О. Кужелєв

д. е. н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

К. В. Ковальова

здобувач кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

M. Kuzheliev

Doctor of Economic Sciences, Professor,Director of Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University State Fiscal Service of Ukraine

K. Kovalova

Applicant at the Department of Finance named after L. L. Tarangul, University State Fiscal Service of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.61

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. М. Гришко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАХОДИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Denysenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

А. Нryshko

Student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MEASURES TO IMPROVE THE FINANCIAL STATUS OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.66

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри педагогіки і професійної освіти,Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Shamanska

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Pedagogical and Professional education,Vinnitsa State Pedagogical University named after Mihajlo Kosubinskiy

STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT OF ENTERPRISE IN MODERN TERMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.71

М. В. Бачинська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", м. Львів

І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", м. Львів

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

M. Bachynska

PhD in Economics, Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

І. Baranyak

Senior Engineer of Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

RECENT TRENDS OF MIGRATION ACTIVITY IN CARPATION REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.77

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ "ДИВЕРСИФІКАЦІЯ"

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

DEFINING THE ESSENCE AND MEANING OF THE DEFINITION OF "DIVERSIFICATION"

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.83

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, Poltava

ACCOUNTING FOR LONG-TERM BIOLOGICAL ASSETS OF CROP

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.89

Ю. В. Шабардіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та державної служби, Чернігівський національний технологічний університет

І. В. Хоменко

к. е. н., головний спеціаліст, Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної державної адміністрації

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Y. Shabardina

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management and Civil Service, Chernigiv National University of Technology, Chernigiv, Ukraine

I. Khomenko

PhD in Economics, Chief specialist, Department of Economic and Agricultural Development of Chernihiv Regional State Administration

STATE POLICY IN THE AREA OF SMALL ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.95

О. Л. Ворсовський

к. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації,Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

O. Vorsovsky

PhD in Economics PhD in Economics, the assistant of the departmentof organization and economics of pharmacy, National medical university named after O.O. Bogomolеts

WAYS OF IMPROVING INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.99

В. М. Русін

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

V. Rusin

PhD in Economics,, Associate Professor Department of Finance named after S. I. Yuriy,Ternopil National Economic University

DEVELOPMENT OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.104

Ю. П. Воржакова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

А. О. Амелькина

магістр кафедри менеджменту, ФММ, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Vorzhakova

PhD in Economics, Department of Management, National technical university of Ukraine, "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

A. Amelkyna

Master's degree of the Department of Management, National technical university of Ukraine, "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.109

Т. М. Паянок

к. е. н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України

Ю. О. Важалюк

магістр 2-го року навчання, кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Т. Payanok

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management Accounting, business analytics and statistic, University of State Fiscal Service of Ukraine

Yu. Vazhaliuk

Master`s degree at the Department of Management Accounting, business analytics and statistic, University of State Fiscal Service of Ukraine

CLUSTERS ANALYSIS OF LABOR POTENTIAL OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.115

Г. С. Морозова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

В. М. Шевченко

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

G. Morozova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of finance, Kharkiv National Agrarian University. V. V. Dokuchaev

V. Shevchenko

postgraduate student of the department of financeKharkiv National Agrarian University. V. V. Dokuchaev

INNOVATION DEVELOPMENT OF PLANT GROWTH IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF VARIOUS ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ECONOMIC ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ

O. Hrybinenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic of Enterprises, Dnipro University of Technology, Dnipro

INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY: DETERMINANTS AND COMPONENTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.127

Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

L. Trachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

COMPONENTS OF FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN ENTERPRISES OF ENGINEERING SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.132

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

V. Chugunov

post-graduate student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGETING AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.138

М. О. Кравченко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. В. Прудкий

магістрант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. Kravchenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Prudkiy

Masters Student of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE BUSINESS MODEL AS A BASIS FOR INNOVATION IN THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"