EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12

Завантажити журнал №12, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.4

А. П. Дука

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. Duka,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF MODERN PROCESSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.8

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНИХ ВТРАТ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ

Yu. Kasperovich

PhD in Economics, Chief Consultant of the Financial Security Department, The National Institute for Strategic Studies

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION FISCAL LOSSES OF UKRAINE DUE TO HYBRID WAR BY RUSSIAN FEDERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.16

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ECOLOGICAL OPTION TO DEFINE ENVIRONMENTAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.21

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СПОЖИВЧЕ СПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

CONSUMER PERCEPTION OF MARKETING ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.25

O. Lisnichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity,quality management and environmental safety, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL

О. О. Лісніченко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ "ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ"

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.31

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

R. Madia

Ph.D in Economics, Associate Professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

MONITORING OF LOGISTIC WORK PROCESS IN ENTERPRISES IN TERMS OF GLOBALISATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.35

Ю. М. Марчук

к. с.-госп. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.41

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. C. Худякова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics,Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

E. Khudyakova

Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

USE OF INSTRUMENTS OF ELECTRONIC COMMERCE IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Ю. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. О. Вафіна

магістрант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

T. Pulina

Doctor of Economics, Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

A. Tkachuk

Ph.D., Assistant Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

A. Vafina

student of 2nd year of magister, Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia

DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION OFFICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

А. В. Суровицька

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

A. Surovitskaya

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ACCOUNTING OUTSOURCING: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND PECULIARITIES OF INTRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.55

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Б. О. Колесник

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. С. Волковинська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СПІВПРАЦЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЇ

O. Yevseytseva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

B. Kolesnyk

student, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Volkovynska

student, Kyiv National University of Technologies and Design

COOPERATION OF BUSINESS REPRESENTATIVES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A METHOD OF EDUCATIONAL INNOVATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.59

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технології та дизайну

Є. В. Третяк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Tourism, Kiev National University of Technology and Design

Yu. Tretiak

student, Kiev National University of Technology and Design

MECHANISM OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.64

А. В. Пандас

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

С. О. Крижановський

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ

A. Pandas

PhD, assistant professor department of economy and entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

S. Kryzhanovskyi

master's degree, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REDEVELOPMENT AS A PROMISING MECHANISM DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ZONE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.68

А. О. Крисак

к. е. н., голова циклової комісії "Економка і фінанси", Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

О. С. Мусятовська

викладач фінансово-економічних дисциплін, Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

A. Krysak

Ph.D., Head of the cycle commission "Economics and Finance", Vinnytsia Technical College, Vinnytsya

O. Musiatovska

teacher of financial and economic disciplines, Vinnytsia Technical College, Vinnytsya

CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.74

Р. П. Циток

аспірант кафедри менеджменту, Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК НЕЗАЛУЧЕНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС

R. Tsytok

graduate student of the Department of Management, Institute of Economics and Management University "Ukraine"

HOUSEHOLD SAVINGS AS AN UNCOMMITTED INVESTMENT RESOURCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.81

Н. А. Фурсіна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ, ВОЄН

N. Fursina

Postgraduate PhD, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE THEORY OF THE EMERGENCE OF MILITARY CONFLICTS, WARS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

Т. К. Кваша

н. с., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНСТРУМЕНТИ ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ НА БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

T. Kvasha

esearcher of State Organization, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

THE REDUCE PRESSURE ON THE BUDGET INSTRUMENTS OF THE AGEING POPULATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.94

О. В. Цімошинська

доцент кафедри обліку і оподаткування,ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА BROWN FIELD- ТА GREEN FIELD-ПРОЕКТАМИ КОНЦЕСІЇ АВТОДОРІГ ЗА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДОМ

O. Tsimoshynska

Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationPJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management "

METHOD OF CONCESSION PAYMENT CALCULATION BY BROWN FIELD AND GREEN FIELD-PROJECTS OF AUTHORIZATION CONCESSION FOR A PRINCIPALLY PROVIDED APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.99

Л. В. Лощина

доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Г. І. Ковтун

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ

L. Lochshina

PhD, associate professor of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Н. Kovtun

Senior lecturer of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: HISTORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.105

Т. Б. Середюк

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

T. Seredyuk

graduate student of National University of Water and Environmental Engineering

СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ ТЕОРІЇ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.112

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄС

A. Movsesyan

postgraduate of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

STRUCTURAL DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MEDICAL DEVICE MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця