Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12

Завантажити журнал №12, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.4

А. П. Дука

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. Duka,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF MODERN PROCESSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.8

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНИХ ВТРАТ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ

Yu. Kasperovich

PhD in Economics, Chief Consultant of the Financial Security Department, The National Institute for Strategic Studies

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION FISCAL LOSSES OF UKRAINE DUE TO HYBRID WAR BY RUSSIAN FEDERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.16

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ECOLOGICAL OPTION TO DEFINE ENVIRONMENTAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.21

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СПОЖИВЧЕ СПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

CONSUMER PERCEPTION OF MARKETING ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.25

O. Lisnichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity,quality management and environmental safety, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL

О. О. Лісніченко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ "ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ"

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.31

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

R. Madia

Ph.D in Economics, Associate Professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

MONITORING OF LOGISTIC WORK PROCESS IN ENTERPRISES IN TERMS OF GLOBALISATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.35

Ю. М. Марчук

к. с.-госп. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.41

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. C. Худякова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics,Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

E. Khudyakova

Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

USE OF INSTRUMENTS OF ELECTRONIC COMMERCE IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Ю. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. О. Вафіна

магістрант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

T. Pulina

Doctor of Economics, Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

A. Tkachuk

Ph.D., Assistant Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

A. Vafina

student of 2nd year of magister, Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia

DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION OFFICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

А. В. Суровицька

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

A. Surovitskaya

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ACCOUNTING OUTSOURCING: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND PECULIARITIES OF INTRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.55

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Б. О. Колесник

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. С. Волковинська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СПІВПРАЦЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЇ

O. Yevseytseva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

B. Kolesnyk

student, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Volkovynska

student, Kyiv National University of Technologies and Design

COOPERATION OF BUSINESS REPRESENTATIVES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A METHOD OF EDUCATIONAL INNOVATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.59

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технології та дизайну

Є. В. Третяк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Tourism, Kiev National University of Technology and Design

Yu. Tretiak

student, Kiev National University of Technology and Design

MECHANISM OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.64

А. В. Пандас

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

С. О. Крижановський

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ

A. Pandas

PhD, assistant professor department of economy and entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

S. Kryzhanovskyi

master's degree, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REDEVELOPMENT AS A PROMISING MECHANISM DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ZONE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.68

А. О. Крисак

к. е. н., голова циклової комісії "Економка і фінанси", Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

О. С. Мусятовська

викладач фінансово-економічних дисциплін, Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

A. Krysak

Ph.D., Head of the cycle commission "Economics and Finance", Vinnytsia Technical College, Vinnytsya

O. Musiatovska

teacher of financial and economic disciplines, Vinnytsia Technical College, Vinnytsya

CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.74

Р. П. Циток

аспірант кафедри менеджменту, Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК НЕЗАЛУЧЕНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС

R. Tsytok

graduate student of the Department of Management, Institute of Economics and Management University "Ukraine"

HOUSEHOLD SAVINGS AS AN UNCOMMITTED INVESTMENT RESOURCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.81

Н. А. Фурсіна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ, ВОЄН

N. Fursina

Postgraduate PhD, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE THEORY OF THE EMERGENCE OF MILITARY CONFLICTS, WARS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

Т. К. Кваша

н. с., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНСТРУМЕНТИ ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ НА БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

T. Kvasha

esearcher of State Organization, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

THE REDUCE PRESSURE ON THE BUDGET INSTRUMENTS OF THE AGEING POPULATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.94

О. В. Цімошинська

доцент кафедри обліку і оподаткування,ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА BROWN FIELD- ТА GREEN FIELD-ПРОЕКТАМИ КОНЦЕСІЇ АВТОДОРІГ ЗА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДОМ

O. Tsimoshynska

Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationPJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management "

METHOD OF CONCESSION PAYMENT CALCULATION BY BROWN FIELD AND GREEN FIELD-PROJECTS OF AUTHORIZATION CONCESSION FOR A PRINCIPALLY PROVIDED APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.99

Л. В. Лощина

доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Г. І. Ковтун

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ

L. Lochshina

PhD, associate professor of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Н. Kovtun

Senior lecturer of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: HISTORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.105

Т. Б. Середюк

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

T. Seredyuk

graduate student of National University of Water and Environmental Engineering

СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ ТЕОРІЇ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.112

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄС

A. Movsesyan

postgraduate of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

STRUCTURAL DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MEDICAL DEVICE MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"