Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2017

Завантажити журнал №12, 2017

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

О. В. Рудковський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Хмельницький економічний університет

А. В. Козловський

доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics Vasyl' Stus Donetsk National University

O. Rudkovskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Khmelnitsky Department of Management Economic University

A. Kozlovskyi

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences, Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

CONCEPT OF MANAGAMENT OF THE STABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM AS A BASIS FOR PROMOTION OF ITS DEVELOPMENT

Ю. М. Манцевич

д. е. н., Голова ТОВ "Інститут просторового розвитку"

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФУТУРОЛОГІЇ

Y. Мantsevych

doctor of economics, Chief of LLC "Institute of Spatial Development"

SPATIAL PLANNING AS AN INSTRUMENT OF FUTUROLOGY

Л. Л. Антонюк

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Н. І. Черкас

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОВІДНА РОЛЬ КИТАЮ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СЕКТОРУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

L. Antoniuk

Doctor in Economics, Professor, vise-rector for Science and Research, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

N. Cherkas

Ph.D. in Economics, Associate Professor, International Economics Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE LEADING ROLE OF CHINA IN GLOBAL NETWORKS OF HIGH-TECH SECTOR: A NEW REALITY AND MODERN CHALLENGES

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Omelchuk

d. ec. sc., professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF A NEW HOUSING POLICY STRATEGY IN UKRAINE

М. В. Босовська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. Косар

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ МЕРЕЖ

M. Bosovska

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

N. Vedmid

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

O. Kosar

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

THEORETICAL FRAMEWORKS OF RESTAURANT NETWORKS FORMATION

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. М. Власенко

магістр кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

M. Vlasenko

Master of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

EFFECTIVENESS OF PUBLIC SECTOR GOVERNANCE IN CONDITIONS OF INSTABILITY

І. Ф. Радіонова

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Ю. Б. Мальковська

магістр кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СТАБІЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ

I. Radionova

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Yu. Malkovska

Master of the department of the Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

NATIONAL ECONOMY PUBLIC SECTOR STABILITY: CONTENT AND ESTIMATION

І. В. Тютюник

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

Я. В. Решетняк

студент, Сумський державний університет, м. Суми

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

І. Tiutiunyk

PhD in Economics., Senior Lecturer of finance and credit department, Sumy State University, Sumy

Ya. Reshetnyak

student, Sumy State University, Sumy

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. В. Савчук

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

I. Tycha

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

I. Savchuk

Master Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

WORLD MARKET TRENDS OF SOFT DRINKS

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

MODELING OF THE RESOURCE POTENTIAL ASSESSMENT ON AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Т. О. Моруга

магістрант Дніпровського державного аграрно-економічного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

L. Brovko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

T. Moruga

Dnipro State Agrarian and Economic University

METHODOLOGY FOR ASSESSING LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

CONCEPTUAL BASIS OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В ЄС

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance and Credit department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INSTITUTIONAL PROVIDING OF THE SYSTEM OF THE GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY IN THE EAST EUROPE COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF THE MEMBERSHIP IN EU

Мамед-заде Эмин Эльдар оглы

к. э. н., ведущий научный сотрудник, отдел "Инновационный менеджмент и проблемы развития науки", Институт Экономики НАН Азербайджана

Алиев Рамиль Магомедали оглы

к. э. н., ведущий научный сотрудник, отдел "Финансы и денежно-кредитная политика", Институт Экономики НАН Азербайджана

Сейид-задеМиргасанМиргашимоглу

докторант, отдел "Финансы и денежно-кредитная политика", Институт Экономики НАН Азербайджана

Гусейнов Джейхун Паша оглы

младший научный сотрудник, отдел "Эконометрические и методологические проблемы государственного регулирования экономики", Институт Экономики НАН Азербайджана

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДЕВАЛЬВАЦИИ

Mammad-zadeh Emin Eldar

PhD of Econ., leading researcher, department "Innovative management and problems of development of science", Institute of Economy of ANAS

Aliyev Ramil Magomed

PhD of Econ., leading researcher, department "Finance and monetary policy ", Institute of Economy of ANAS

Seyyid-zadeh Mirgasan Mirkhashim

post graduated student, department "Finance and monetary policy ", Institute of Economy of ANAS

Guseynov Dzhejchun Pasch

junior researcher, Department "Econometric and methodological problems of state regulation of economy", Institute of Economy of ANAS

THE MECHANISM OF INFLUENCE OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES ON FINANCIAL STABILITY IN THE CONDITIONS OF DEVALUATION

О. М. Мартиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

O. Martinenko

сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Public Administration, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DIRECTIONS FOR PROMOTING YOUTH EMPLOYMENT IN DEVELOPED COUNTRIES

Эльшан Зохраб оглы Оруджов

к. э. н., Университет "Азербайджан"

ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Elshan Zokhrab Orudzhov

Candidate of Economic Sciences, University "Azerbaijan"

GLOBAL VOLATILITY AND FINANCIAL STABILITY

О. Д. Щербань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Р. В. Сухоруков

магістр, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shcherban

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkov

O. Nasibova

candidate of Economic Scienes, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

R. Suhorukov

master's degree, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

METHODS OF REGULATION AND OPTIMIZATION OF ENTERPRISE CAPITAL STRUCTURE

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

MAIN SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINING THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

О. О. Карпенко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

І. Ф. Переверзєва

аспірант кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНАХ

O. Karpenko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

I. Pereverzieva

Postgraduate student Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

THE EUROPEAN EXPERIENCE OF MARITIME REGIONS CLUSTERS FORMATION AND FUNCTIONING

І. Б. Соболь

аспірант кафедри управління персоналом та адміністрування, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В БУДІВНИЦТВІ І ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

I. Sobol

post-graduate student of the Department of Human Resource Management and Administration of National University "Lviv Polytechnicа", Lviv

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONNEL EFFECTIVENESS IN THE CONSTRUCTION AND INDUSTRY OF UKRAINE

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У 2008—2017 РОКАХ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

MODERNIZATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATORS OF STRUCTURAL CHANGES IN 2008—2017

Reza Ali Soroudian

PhD student, Institute of Economics Azerbaijan National Academy of Sciences

EXOGENOUS AND ENDOGENOUS ECONOMIC DEVELOPMENT PATTERNS IN "TRACTORSAZI" COMPANY (TRACTOR MANUFACTURING) IN IRAN

Реза Али Соурудиан

докторант, Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

ЭХОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ "TRACTORSAZI" (ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ) В ИРАНЕ

Ж. В. Крючкова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

J. Kryuchkova

Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipro

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

THE CURRENT STATE OF THE CONSUMER MARKET AS A PREREQUISITE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧИМІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Chukina

Graduate student, Uman National University of Horticulture

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF MANAGEMENT MANAGEMENT BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF PRODUCTION AND AGRICULTURAL ACTIVITIES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"